Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role médií při pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989
Název práce v češtině: Role médií při pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989
Název v anglickém jazyce: The role of media in the fall of the communist regime in Czechoslovakia in 1989
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.10.2010
Datum zadání: 28.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě zkoumání dobového tisku, rozhlasu i televize porovnám jejich zpravodajství s reálným průběhem tří klíčových událostí roku 1989. Cílem bude zjistit, jak moc se informace médií liší od skutečného průběhu událostí, jaký je rozdíl mezi zpravodajstvím oficiálních a neoficiálních médií a jaký vliv měla média na pád komunistického režimu v Československu.
Seznam odborné literatury
Stěžejním pramenem pro práci budou archivy Československé televize a Československého rozhlasu, vydání Rudého práva a dalších oficiálních periodik, neoficiální tiskoviny (Lidové noviny) a západní rozhlasové stanice (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky). Zajímat mne budou novinové články a televizní a rozhlasové pořady týkající se tří klíčových událostí roku 1989 (Palachův týden, srpnové výročí okupace, 17. listopad).

Další literatura

Bureš, Jan (2007): Občanské fórum. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň.
Cysařová, Jarmila (1999): Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce, 1985-1990. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.
Halada, Jan (1990): Něžná revoluce v pražských ulicích. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
Honajzer, Jiří (1996): Občanské fórum: Vznik, vývoj a rozpad. Orbis, Praha.
Horáček, Michal (2007): Jak pukaly ledy. XYZ, Praha.
Husák, Petr (1999): Česká cesta ke svobodě. Díl I., Revoluce či co? Volvox Globator, Praha.
Měchýř, Jan (1999): Velký převrat či snad revoluce sametová? Progetto, Praha.
Otáhal, Milan (1999): Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Doplněk, Brno.
Otáhal, Milan (1999): Sto studentských revolucí:studenti v období pádu komunismu. Lidové noviny, Praha.
Otáhal, Milan (2003): Studenti a komunistická moc v českých zemích. Dokořán, Praha.
Pithart, Petr (2009): Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení. Academia, Praha.
Prokš, Petr (1993): Konec jednoho experimentu: krize a pád totalitního režimu v Československu 1968-1989. H&H, Jinočany.
Tůma, Oldřich (2008): Pád komunistického režimu v Československu. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.
Tůma, Oldřich (1994): Zítra zase tady: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Maxdorf, Praha.
Saxonberg, Steven (2001): The fall: a comparative study of the end of communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland. Harwood, Amsterdam.
Suk, Jiří (1999): Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.
Suk, Jiří (2003): Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Prostor, Praha.

Bakalářské a diplomové práce:

Pergler, Tomáš (1999): Vliv masmédií na veřejné mínění v průběhu "sametové revoluce" v Československu. UK FSV IPS, Praha (vedoucí diplomové práce Zdeněk Zbořil).

Volná, Klára (1999): Obraz sametové revoluce v literatuře. UK FSV ISS, Praha (vedoucí bakalářské práce Josef Alan).

Předběžná náplň práce
Práce má popsat roli médií při pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989. Stěžejní budou tři zásadní události roku 1989 (Palachův týden, výročí srpnové okupace, události odstartované 17. listopadem). V práci rozeberu, jak o těchto událostech informovala tehdejší média - tisk, rozhlas a televize, a jak se jejich zpravodajství lišilo od reálného průběhu událostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma paper should analyse the role of media in the fall of the communist regime in Czechoslovakia in 1989. The paper is based on three fundamental matters came through 1989 (Palach Week, anniversary of the August occupation, events blassted of 17th November). I will analyze how then media (newspapers, broadcast, television) informed about these events and how differed than actual course of events.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK