Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy rodiny dítěte s postižením
Název práce v češtině: Problémy rodiny dítěte s postižením
Název v anglickém jazyce: The Problems of a Family of a Child With Disabilities
Klíčová slova: Rodiny dětí s postižením, speciální školství, integrace, kompenzační pomůcky, sociální služby
Klíčová slova anglicky: Families of children with disabilities, special education, integration, mobility aids, social services
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 10:20
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Problémy rodiny dítěte s postižením“ vypracovala samostatně s využitím literatury a informací, na něž odkazuji.
Seznam odborné literatury
BEYER, Jannik; GAMMELTOFT, Lone. Autismus a hra. Praha: Portál, 2006. 98 s. ISBN 80-7367-157-3
DE CLERQ, Hilde. Mami, je to člověk nebo zvíře?. Praha: Portál, 2007. 102 s. ISBN 978-80-7367-235-5
HADJMOUSSOVÁ, Zuzana. Intervence: pedagogicko-psychologické poradenství III. 1. vyd. Praha: UK-pedagogická fakulta, 2004. 249 s. ISBN 80-7290-146-x.
HARTL, Pavel. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Budka, 1994, 297 s. ISBN 978-80-7367-569-1
JANOTOVÁ, Naděžda a Karla SVOBODOVÁ. Integrace sluchově postiženého dítěte v Mateřské a Základní škole 1. vyd. Praha: Septima, 1998, 59 s. ISBN 80- 85801-42-6
KIRBYOVÁ, Amanda. Nešikovné dítě: dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál, 2000. 206 s. ISBN 80-7178-424-9
KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková kulturní menšina- kultura neslyšících. Prahy: MPSV, 2008. 65 s. ISBN 978-80-8713-94-9
KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2002. 392 s. ISBN 80- 7178-657-8
LANGMAJER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. 200 s. ISBN80-247-1284-9
LECHTA, Viktor. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, 440 s. ISBN 978-80-7367-679-7
MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 1. vyd. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-7315-120-0
MARKOVÁ, Zdeňka a Ljuba STŘEDOVÁ. Mentálně postižené dítě v rodině. 1. vyd. Praha: SPN, 1987, 128 s. ISBN 14-340-87
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRICH. Radosti a strasti prarodičů, aneb když máme vnoučata. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 138 s. ISBN 80-85282-83-6
MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1986, 335 s. ISBN 08-056-89
MATĚJČEK, Zděnek. Rodičům mentálně postižených dětí. 1. vyd. Praha: H a H, 1992, 16 s. ISBN 8085467526.
MATĚJČEK, Zděnek. Co kdy a jak ve výchově dětí. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 144 s. ISBN 978-80-7367-325-3
MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 335 s. ISBN 80-04-24526-9
MATĚJČEK, Zdeněk, DYTRYCH, Zdeněk. Děti, rodina a stres. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 214 s. ISBN 80-85824-06-X
MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: H a H, 1992, 163 s. ISBN 80-86022-92-7
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRICH. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha: H a H, 1992, 16 s. ISBN 80-85467-53-4
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRICH. Jak a proč nás děti trápí. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 163 s. ISBN 80-7169-587-4
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRICH. Krizové situace v rodině očima dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 128 s. ISBN 80-247-0332-7
NOUZOVÁ, Miroslava. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky. 1. vyd. Praha: Septima, 1999, 24 s. ISBN 80-85801-65.
NOUZOVÁ, Miroslava. Kompenzační pomůcky pro žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole. 1. vyd. Praha: Septima, 1999, 32 s. ISBN 80-210-3822-5
PFEIFFER, Jan et al. Dítě se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ve spolupráci s ARPZD, 1999, 160 s. ISBN 80-210-1953-0
PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. 234 s. ISBN 80-85931-65-6
RENOTIEROVÁ, Marie, et al. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 311 s. ISBN 80-244-0873-2
ŘÍČAN, Pavel et al. Dětská klinická psychologie. 4. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1049-5
SOURALOVÁ, Eva; LANGER, Jiří. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Technické pomůcky, 235 s. ISBN 80-244-0873-2
ŠAMALÍK, Miroslav a Ilona PEŠOVÁ. Poradenská psychologie pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 150 s. ISBN 80-247-1216-4
ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 424 s. ISBN 80-7168-851-7
THOROVÁ, Kateřina, et al. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál, 2007. 232 s. ISBN 978-80-7367-319-2
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 1993, 115 s. ISBN 987-80-247-1733-3
VANČURA, Jan. Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. 1. vyd. Praha: Barristel a Principal, 2007, 151 s. ISBN 978-80-87029-14-5
VOCILKA, Miroslav. Integrace sociálně a zdravotně postižených dětí do společnosti. 1. vyd. Praha: ústav pro informace ve vzdělávání, 1997, 128 s. ISBN 80-85341-54-9

ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH:
KLENEROVÁ, Věra; HYNIE, Sixtus. Neurobiologie autismu. Psychiatrie. 2008, 12, s. 1-6

ZÁKONY:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon o rodině 2011 (zákon č. 94/1963 Sb.)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zákon č. 108/2006 Sb., §54 o sociálních službách
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (Školský zákon)

CIZOJAZYČNÉ KNIHY:

ORGANIZACE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ 1999. Inclusive education at work: Students with disabilities in mainstream schools. 1. vyd. Francie: OECD, 1997, 375 s. ISBN 92-64-17121-5.

INTERNETOVÉ ZDROJE:
ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČR. Dramaterapie [online]. Praha: ADCR, 2010, 11. 12. 2011 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: www.adcr.cz
ČESKÁ ARTETERAPEUTICKÁ ASOCIACE. Arterapie.cz [online]. Praha: Česká arteterapeutická asociace, 2005, 19. 4. 2012 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z:www.arteterapie. cz
PROFESNÍ ORGANIZACE FYZIOTERAPEUTŮ. Česká bobath asociace [online]. Praha: UNIFY, 2009, 20. 1. 2012 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z:www.unify-cr.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK