Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Teige, Jan Mukařovský a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu
Název práce v češtině: Karel Teige, Jan Mukařovský a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu
Název v anglickém jazyce: Karel Teige, Jan Mukařovský and Bohuslav Brouk as Theorists of Surrealism
Klíčová slova: Jan Mukařovský, Bohuslav Brouk, Karel Teige, André Breton, Salvador Dalí, surrealistický objekt, avantgarda, nalezený objekt, křečovitá krása, surrealismus, vnitřní model, paranoicko-kritická metoda, krize objektu, estetika
Klíčová slova anglicky: Jan Mukařovský, Bohuslav Brouk, Karel Teige, André Breton, Salvador Dalí, surreal object, avant-garde, found Object, convulsive beauty, surrealism, internal model, crisis of the object, aesthetic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 09.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.02.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce představí různá pojetí surrealismu především v teoriích Karla Teigeho, Jana Mukařovského a Bohuslava Brouka (s přihlédnutím k surrealismu francouzskému). Daní autoři se k surrealismu vztahovali či ho přímo formovali. Předmětem práce bude: ukázat koncepty surrealismu u daných autorů; nalézt možné styčné (estetické) kategorie daných teorií; následné srovnání styčných kategorií. Práce poukáže ke specifikům jednotlivých pojetí, dále také ke genezi jednotlivých postojů a k formotvorným faktorům daných teorií.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
Breton, André: Manifesty surrealismu. Herrmann & synové, Praha, 2005.
Breton, Adré. Surrealism and Painting. Boston, MFA Publications, 2002.
Breton, André. Spojité nádoby. Přel. Honzl, J.; Nezval, Vítězslav, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha 1934.
Breton, André: Co je surrealismus? Tři přednášky. Joža Jícha, Brno 1937.
Brouk, Bohuslav: Životní sloh. Barrister & Principal, Brno 2010.
Brouk, Bohuslav: Lidé a věci. Václav Petr, Praha 1947.
Brouk, Bohuslav: Psychoanalysa. Alois Srdce, Praha 1932.
Brouk, Bohuslav: Onanie jakožto světový názor. Erotická revue 1 [1930-1931]. Torst, Praha 2001, s. 79-84.
Brouk, Bohuslav: Jazyková komika. Praha,Václav Petr, 1941.
Mukařovský, Jan: Umělecké dílo jako znak: z univerzitních přednášek 1936-1939. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2008.
Mukařovský, Jan: Studie I. Host, Brno 2007.
Mukařovský, Jan: Studie II. Host, Brno 2007.
Mukařovský, Jan: Studie z estetiky. Praha, Odeon, 1971.
Teige, Karel. Osvobozování života a poezie. Ed. Brabec, J.; Effenberger, V. Praha, Aurora, 1994.
Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 168 – 219.
Teige, Karel: Od artificielismu k surrealismu. In: Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z třicátých let. Československý spisovatel, Praha 1969, s. 442-468.
Teige, Karel: Manifest poetismu. In Vlašín, Štěpán (ed.): Avangtarda známá a neznámá II. Vrchol a krize petismu 1925-1928. Svoboda, Praha 1972, s. 331- 354.
Teige, Karel: Stavba a báseň. Vaněk a Votava, Praha 1927.
Teige, Karel: Socialistický realismus a surrealismus. In Vlašínovi, Drahomíra a Štěpán (eds.): Prameny: Utváření teorie socialistického realismu v české meziválečné literatuře. Československý spisovatel, Praha 1978, s. 351-389.
Teige, Karel: Poezie pro pět smyslů. In Vlašín, Štěpán (ed.): Avangtarda známá a neznámá II. Vrchol a krize petismu 1925-1928. Svoboda, Praha 1972, s. 191- 196.
Teige, Karel – Nezval, Vítězslav: Manifesty poetismu. Odeon, Praha 1928.
Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Od proletářského umění k poetismu. Svoboda, Praha 1971.
Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Generační diskuse 1929-1931. Svoboda, Praha 1970.
Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Vrchol a krize poetismu 1925-1928. Svoboda, Praha 1972.

Sekundární literatura:
Chénieux-Gendron, Jacquieline. Surrealism. Translated by Vivian Folkenflick. New York, 1990.
Jarošová, Helena: Život slohový, život zvládnutý: Zamyšlení nad teoriemi Bohuslava Brouka. In BROUK, Bohuslav. Životní sloh. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 7-17.
Jankovič, Milan: Průhledy ke znakovému pojetí umění. In: Jan Mukařovský: Umělecké dílo jako znak. AV ČR, Praha, 2008, s. 68 – 88.
Kubínová, Marie: Kontexty znaku a (ne) záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. In: Česká literatura. AV ČR, Praha, 2010, s.783-790.
Langerová, Marie: Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk. In: Česká literatura. AV ČR, Praha 2007.
Nadeau, Maurice: Dějiny surrealismu. Přel. Zbyněk Havlíček a Marie Kochrichtová. Obelisk, Praha, 1972.
Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Academia, Praha 2010.
Papoušek, Vladimír. Avantgarda a nostalgie: Proměny diskursu v textech Bohuslava Brouka. In PAPOUŠEK, Vladimír: Gravitace avantgard: Imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. Akropolis, Praha, 2007.
Sus, Oleg: Estetické problémy pod napětím: meziválečná avantgarda, surrealismus, levice. Praha, Michal Jůza & Eva Jůzová, 1992.
Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. FF UK a Togga, Praha, 2011.
Vojvodík, Josef: Imagines corpis. Tělo v české moderně a avantgardě. Host, Brno 2006.
Vojvodík, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence: manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha : Argo, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK