Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj rozptýlené zeleně v závislosti na zavedení nástrojů zemědělské politiky a politiky ochrany přírody a krajiny
Název práce v češtině: Vývoj rozptýlené zeleně v závislosti na zavedení nástrojů zemědělské politiky a politiky ochrany přírody a krajiny
Název v anglickém jazyce: Long-term development of scattered vegetation related to agricultural and environmental politics
Klíčová slova: krajinné prvky, rozptýlená zeleň, politické nástroje, zemědělství
Klíčová slova anglicky: landscape elements, scattered vegetation, environmental policy, agriculture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rozptýlená zeleň zaujímá v zemědělské krajině velmi významné místo. Nejenže je jedním z hlavních rysů české krajiny a dodává jí neopakovatelný ráz, ale neopomenutelné jsou i její funkce: nachází zde útočiště velké množství živočišných a rostlinných druhů, které v jiných částech současné krajiny nemohou dlouhodobě existovat a pro další četné druhy funguje jako migrační spojnice či zastávka. Charakter rozptýlené zeleně, její diverzita a četnost tak ovlivňují stabilitu celého agroekosystému. Současná zemědělská krajina je bohužel vlivem zcelování pozemků do velkých půdních bloků a velkým podílem orné půdy chudá na stabilizační krajinné prvky.
Diplomová práce se bude snažit proniknout do problematiky rozptýlené zeleně v zemědělské krajině, najít hrozby jejího vyloučení z krajiny, příčiny, motivace a řešení k její obnově a následnému udržení. Popsat její vývoj v období od počátku kolektivizace do konce 80. let, od 90. let do vstupu do Evropské unie a jak se změnila zemědělská krajina po vstupu do Evropské unie. Na vybraném území se pokusím zmapovat vývoj rozptýlené zeleně od 90. let v závislosti na zavedení nástrojů politiky ochrany přírody a krajiny, a jaké nastaly změny v krajině se zavedením politiky zemědělské.
Cílem práce bude zjistit, jaké jsou snahy o návrat rozptýlené zeleně do volné krajiny, zda jsou zavedené nástroje efektivní a zda se její stav v krajině zvyšuje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK