Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích a jeho užití v České republice
Název práce v češtině: Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích
a jeho užití v České republice
Název v anglickém jazyce: Possible aproaches to viral marketing in new media
and its usage in Czech republic
Klíčová slova: sociální sítě, web 2.0, virální marketing, memetika, internet, marketingová kampaň, nová média
Klíčová slova anglicky: social networks, web 2.0, viral marketing, memetics, internet, marketing campaign, new media
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Adam Zbiejczuk
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl popsat základní prvky virálního marketingu, a to především v okruhu takzvaných nových médií. V teoretickém úvodu bude aplikován pohled z hlediska word-of-mouth, memetiky a dalších, příbuzných teorií, na problematiku virálního marketingu. Závěrečnou částí práce bude výzkum některých virálních kampaní v České republice, především s ohledem na výše popsané teorie, zhodnocení jejich úspěšnosti a strategie. Zamyšlení se nad celkovou problematikou možností virálního marketingu v Čechách a nových médiích.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Chris. The Long Tail. Wired [online], 2004
GLADWELL, Malcolm. Bod zlomu : o malých příčinách s velkými následky. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2006. 254 s. ISBN 80-736-3070-2
PAVLÍČEK, Antonín. Nová Média a web 2.0. Praha : VSE, 2007. 118 s. ISBN 978-0-245-1272-3.
Sobecký gen. Edited by Richard Dawkins. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2003. 318 s. ISBN 80-204-0730-8.
Teorie memů :kultura a její evoluce. Edited by Susan Blackmore - Jan Konvička. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 302 s. ISBN 80-7178-394-3.
VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. 2. vydání. Praha : Portál, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK