Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právnická povolání v justici
Název práce v češtině: Právnická povolání v justici
Název v anglickém jazyce: Legal professions involved in the justice system
Klíčová slova: notář, notářský zápis, řízení o pozůstalosti
Klíčová slova anglicky: notary (public), public notary’s deed, inheritance proceedings
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2014
Datum a čas obhajoby: 22.09.2014 12:30
Místo konání obhajoby: v m.č.229
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2014
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Má diplomová práce nazvaná Právnická povolání v justici je zaměřena na notáře. Tato vybraná profese má základy již ve starověkém Římě. Zmíněná historická etapa založila tradici tohoto povolání vyskytujícího se v kontinentálním typu právní kultury.
Zvláštní postavení notáře mezi jinými právnickými povolání plyne z titulu jeho funkcí. Činnost notáře se opírá o obecné právní zásady včetně těch ústavních.
Účelem mé práce je analyzovat a popsat výkon profese notářů v jejich praxi. Text práce je rozdělen na 7 kapitol. První z nich obsahuje základní informace o notářích jako druhu právnického povolání, rozdílu poskytování právní pomoci a právních služeb a konečně způsobem úpravy jednotlivých právnických profesí zvláštními zákony, jakým je například i notářský řád.
Druhá kapitola se zaměřuje na historii tohoto povolání a vliv na jeho současnou podobu v České republice.
V třetí pasáži nazvané “Notář v právním řádu české republiky” jsem blíže představila některé základní pojmy z praxe a její podstaty, např. tedy pojmy jako notář, notářská činnost, organizace notářství a profesní samospráva. Ve stejné části jsem objasnila proces nástupu do notářského úřadu včetně potřebných předpokladů kandidátů, výběrového řízení, jmenování do funkce a také systematiku pramenů práva. Kapitolu jsem ukončila výkladem zařazení činností notářů do českého justičního systému.
Část práce věnovaná notářské činnosti je rozdělena dle primárního zdroje úpravy. Nejprve jsou zde postupně popsány jednotlivé úkony vycházející ze zákona o notářích a jejich činnosti (notářský řád), jako je vyhotovení notářských listin např. notářského zápisu o právním jednání, notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti a dále také vidimace, legalizace nebo notářská úschova. Dalším úkolem notáře je jeho úloha soudního komisaře v řízení o pozůstalosti. Ve spojitosti s rekodifikací soukromého práva tak bylo vhodné krátce představit některé nové instituty z oblasti dědického práva.
Služby notáře jsou vždy úplatné. Pátá kapitola je věnuje způsobu výpočtu a úhradě odměny, hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas notáře.
Na závěr byly v textu vyjmenovány mezinárodní organizace, které sdružují jednotlivá národní profesní sdružení notářů. Jejich hlavními cíli je především úzká společná spolupráce, vzdělávání a koordinace výkonu notářství.
V závěru práce jsem shrnula celý obsah, především působení notáře v českém právním řádu s ohledem na přístup veřejnosti k této profesi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My master’s thesis titled “Legal professions involved in the justice system” is focused on a notary public. This chosen legal profession originates from the ancient Rome. In this historical period was constituted a tradition of the profession existing in the continental legal system.
Notary public has a specific position among legal professions on grounds of its functions. Notarial activities are patterned on a general legal principle including constitutional conventions (principles).
The purpose of my thesis is to analyse and describe a performance of this profession by notaries in their practice. The text of the thesis is composed of seven chapters. The first of them deals with some elementary information about the notary public as a type of legal profession, the difference between legal aid and legal services and eventually the form of regulation of particular professions which are regulated by special Acts such as the Code of Notarial Practice (the Notarial Act).
The Chapter Two focuses on the history of this legal profession and the impact on the current form in the Czech Republic.
In the Third Chapter titled “A Notary in the legal order of the Czech Republic” I described some key words from their practise and a subject matter, for example a notary (notary public), notarial activity, an organisation of notary’s office and professional authorities. In the same part of my thesis I explained the process of taking up the notarial office including fundamental prerequisites of candidates, a selection procedure and an appointment to an office. There are also the specifications of sources of law about notaries and their activities. Finally, I close the chapter by short article about the position of notaries in the Czech justice system.
The fourth chapter describes notarial activities divided by the source of regulation. Firstly, there is the sequential description of activities or acts under the rule of the Code of Notarial Practice such as forms of notarial deeds, for example a public notary’s deed about legal act, a public notary’s deed with the consent to direct enforceability and also a verification, an authentication of a signature or a notarial deposit. The next function of notaries is their role of a court commissioner in inheritance proceedings. In connection with the recodification of civil law it was necessary to perform a short interpretation of some new legal institutes of the law of succession.
Notarial services are always against payment. In the Chapter Five the thesis deals with a way of which are notary’s remuneration, expense allowance and compensation of the lost time calculated and paid by a client.
Last of all, international organizations that unite particular national professional associations are characterized. Their main aim lies in a joint close cooperation, education and coordination of notarial practice.
In the end I summarized the whole subject matter of my thesis especially the position of a notary public in the Czech legal order and the general public opinion of this profession.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK