Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smrt jako újma: námitky proti epikurejské koncepci vztahu ke smrti
Název práce v češtině: Smrt jako újma: námitky proti epikurejské koncepci vztahu ke smrti
Název v anglickém jazyce: Death as Harm: Objections Against Epicurean Conception of Relation to Death
Klíčová slova: Epikúros smrt strach újma Nagel Warren Feldman Kaufman Williams hédonismus osoba slasti poslední vůle přátelství tužby praxe
Klíčová slova anglicky: Epicurus death fear harm Nagel Warren Feldman Kaufman Williams hedonism person pleasures last will friendship desires use
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce promýšlí epikurejské argumenty, podle nichž smrt není pro zemřelého zlem, a tudíž není rozumné se jí bát, v kontextu současné filosofické debaty o těchto argumentech. Klade si otázku, zda je možné dnes konzistentně zastávat pozici odpovídající epikurejské argumentaci a zda taková pozice obstojí vůči kritice současných odpůrců epikurejských argumentů. Po exkurzu k historickému epikureismu se práce zaměřuje na čtyři současné texty kritizující epikurejské pozice a promýšlí 1) způsob, jakým tyto texty interpretují samotnou epikurejskou pozici, 2) relevanci této kritiky ve vztahu k epikurejským argumentům v kontextu historického epikureismu, 3) přesvědčivost této kritiky a především předpokladů, na nichž tato kritika staví, 4) možnosti, jakým by na tuto kritiku mohl reagovat současný zastánce epikurejských stanovisek. Takto práce postupně dospívá k řadě závazků, k jejichž přijetí nabádají zastánce epikurejské pozice její kritici.
Seznam odborné literatury
Prameny – překlady z antiky:
Marcus Tullius Cicero. O nejvyšším dobru a zlu knihy patery. Přel. Timothej Hrubý. Praha: Tiskem a nákladem J. Otty, 1896 nebo 1897.
Diogenés Laertios. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Kniha desátá. Přel. Antonín Kolář. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995.
Diogenés z Oinoandy. Z Diogenova výkladu o účelu nápisu. In Diogenés Laertios. Život a učení filosofa Epikura. Přel. Jaroslav Ludvíkovský. Praha: Rovnost, 1952.
Titus Lucretius Carus. O přírodě. Přel. Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1971.
pseudo-Platón. Axiochos. In Platónovy spisy Svazek V. Přel. František Novotný. Praha: Oikúmené, 2003.

Současné texty:
Feldman, Fred. Confrontations with the Reaper: A Philosophical Study of the Nature and Value of Death. 1st ed. Oxford – New York: Oxford University Press, 1994.
Kaufman, Frederik, 1999. „Pre-Vital and Post-Mortem Non-Existence“. American Philosophical Quarterly Vol. 36 No. 1 (1999): 1-19.
Nagel, Thomas. „Death“. In T. Nagel. Mortal Questions. 1st ed. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 1979.
Rorty, Richard. Nahodilost, ironie a solidarita. Přel. Pavel Toman. 1. vydání. Praha: Predagogická fakulta UK v Praze, 1996. (angl. orig.: Contingency, irony and solidarity. Canbridge – New York: Cambridge University Press, 1989.)
Warren, James. Facing Death: Epicurus and His Critics. 1st ed. Oxford – New York: Oxford University Press, 2004.
Williams, Bernard. „The Makropulos case: reflections on the tedium of immortality“ In B. Williams. Problems of the Self: Philosophical Papers 1956-1972. 1st ed. Cambridge – New York. Cambridge University Press, 1976.

Sekundární literatura k výkladům historického epikureismu:
Annas, Julia. The Morality of Happiness. 1st ed. New York – Oxford: Oxford University Press, 1995.
Long, Anthony A.. Hellénistická filosofie: Stoikové, epikurejci, skeptikové. Přel. Petr Kolev. 1.vyd. Praha: Oikoymenh, 2003. (angl. orig. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. London – New York: Gerald Duckworth and Charles Scribner's Sons, 1974).
Rist, John M.. Epicurus: An Introduction. 1st ed. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 1972.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK