Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
České katolické časopisy pro děti a mládež v letech 1945-1948
Název práce v češtině: České katolické časopisy pro děti a mládež v letech 1945-1948
Název v anglickém jazyce: Czech Catholic Magazines for Children and Youth in 1945-1948
Klíčová slova: Anděl strážný, časopisy pro děti, časopisy pro mládež, Dorost, katolická církev, katolické časopisy, Kajpr, Mikulášek
Klíčová slova anglicky: Anděl strážný, magazines for children, magazines for juvenils, Dorost, catholicism, catholic magazines, Kajpr, Mikulášek
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Oponenti: Mgr. Štefan Švec, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 150 s. ISBN 80-246-0827-8.
BALÍK, S. – HANUŠ, J.: Katolická církev v Československu 1945 – 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 399s. ISBN 978-80-7325-130-7.
FIALA, P. – HANUŠ. J.: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 217 s. ISBN 80-85959-98-4.
HANUŠ, J.: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 307 s. ISBN 80-7325-029-2.
HANUŠ, J.: Tradice českého katolicismu ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 295 s. ISBN 80-7325-036-5.
CHALOUPKA, O.: O literatuře pro děti. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel. 1989. 112 s.
CHALOUPKA, O.: Próza pro děti a mládež (její otázky, působení a perspektivy). 1. vyd. Praha: Albatros, 1989. 211 s.
JANOUŠEK, P.: Dějiny české literatury 1945 – 1989: I. 1945 – 1948. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 978-80-200-1527-3.
KALINOVÁ, L.: Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945-1948. 1. vyd. Praha, Ústav pro soudobé dějiny, 2004. 119 s. ISBN 80-7285-043-1.
KŘIVÁNKOVÁ, A. – VATRÁL, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl. Český a slovenský tisk v letech 1944 – 1987. 1. vyd. Praha: Novinář, 1989. 248 s. ISBN 80-7077-036-8.
Média, kultura, náboženství. 1. vyd. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2008. 200 s. ISBN 978-80-903757-2-7.
VORÁČEK, J. – CHALOUPKA, O.: Kontury české literatury pro děti a mládež. 2. vyd. Praha : Albatros, 1984. 539 s.

Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zmapovat úlohu katolických časopisů pro děti a mládež ve společnosti poválečného tříletí, sledovat jejich podobu po stránce tematické a obsahové. Práce se tedy bude věnovat vydavatelům, redaktorům, autorům a obsahům jednotlivých titulů, bude si všímat také jejich vydavatelských, materiálních i jiných problémů (zejména v roce 1948). U časopisů, které vycházely již před válkou (Anděl strážný, Dorost), by bylo také vhodné sledovat míru návaznosti nových čísel na předchozí ročníky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Purpose of this diploma thesis will be to analyse position of catholic magazines for children and juveniles in three years era of after-war society, to watch their form in both sides of included topics and content. There will be some summary of publishers, redactors, authors and contents of each magazine contained in this work also. Work will also mention their editorial, material and more problems (mainly in 1948). In case of magazines published before war (Anděl strážný, Dorost) could be appropriate to look for degree of continuity of the new items and the older ones.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK