Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československá účast na Světové výstavě v Bruselu 1958 a její zobrazení v dobovém tisku
Název práce v češtině: Československá účast na Světové výstavě v Bruselu 1958 a její zobrazení v dobovém tisku
Název v anglickém jazyce: Czech sharing on Expo 1958 in Brusel and its image on contemporary press
Klíčová slova: bruselský styl, Světová výstava v Bruselu, EXPO 58, ideologie, komunistický tisk, propaganda, úspěch Československa
Klíčová slova anglicky: Brussel´s style, world exhibition, EXPO 58, ideology, propaganda, communist press, succes of Czechoslowak
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Knihy
BĚLINA, Pavel, et al. Dějiny zemí koruny české II.. Vydání první. Praha : Paseka, 1992. Nástup a důsledky stalinismu v Československu, s. 309. ISBN 80-85192-30-6.
BENEŠOVÁ, Emilie; ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. Expo´58 : Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu. 1. Vydání. Praha : Národní archiv, 2008. Z historie světových výstav, s. 165. ISBN 978-80-86712-64-2.
BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky : I. díl, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vydání. Praha : Novinář, 1981. Česká žurnalistika buržoazní a dělnická na počátku 20. století, s. 296. 59-154-80.
GADDIS, John Lewis. Studená válka. Praha : Slovart s.r.o., 2006. s. 278. ISBN 80-7209-843-8.
HALADA, Jaroslava; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy : Londýna 1851 po Hannover 2000. 1. vyd., Praha : Libri, 2000. s. 280. ISBN 80-7277-012-8.
HAUFFE, Thomas. Design : Malá encyklopedie . Vydání první. Brno : Computer Press, 2004. Hospodářský zázrak, s. 192. ISBN 80-251-0284-X
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda jako společenský jev. Praha : Státná pedagogické nakladatelství, 1978. Propaganda a její teorie, s. 350.
JANEČEK, Václav; KUBIŠTA, Štěpán. Laterna magika aneb divaldo zázraků. Laterna magika : Praha, 2006. Polyekran, s. 382. ISBN 80-903738-0-1.
KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: Kořeny reformy 1956 – 1960 Společnost a moc. 1. vydání. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barriester Principal, 2008. Cesta začíná, s. 695. ISBN 978-80-87029-31-2.
KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010, s. 344. ISBN 987-80-7367-698-8.
KRAMEROVÁ, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen : Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. 1. vydání. [s.l.] : Arbor vitae, 2008. s. 368. ISBN 978-80-87164-03-7.
MACURA, Vladimír . Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). I. vyd. Praha : Academia, 2008. Ráj, s. 352. ISBN 978-80-200-1669-0.
NÁLEVKA, Vladimír . Studená válka. Praha : Triton, 2003. s. 234. ISBN 80-7254-327-X
SANTAR, Jindřich. Expo 58: Světová výstava v Bruselu, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961, nestr., D – 13 10209
STRAUSS, Anselm ; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999. úvod, s. 228. ISBN 80-85834-60-X.
ŠVANKMAJER, Milan, et al. Dějiny Ruska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995. s. 473. ISBN 80-7106-128-X.
TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní Evropy : Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 - 1948. 1. vyd. Praha : Historický ústav, 1995. Československo, s. 283. ISBN 80-85268-45-0, ISSN 0862-710-X.
TINDALL, George B.; SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. s. 921. ISBN 80-7106-452-1.

Články a příspěvky v knihách či sbornících
BEDNAŘÍK, Petr; REIFOVÁ, Irena. Obraz událostí roku 1968 v normalizačních seriálech Československé televize. In KÖPPLOVÁ, Barbara; WOLÁK, Radim. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha : Radioservis a. s. , 2008. s. 176. ISBN 978-80-86212-94-4. (77 – 93)
ČECHUROVÁ, Jana. Padesátá léta v Českoslovesku. In BENEŠOVÁ, Emilie; ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. Expo´58 : Příběh československé účasti na Svěové výstavě v Bruselu. 1. Vydání. Praha : Národní archiv, 2008. s. 165. ISBN 978-80-86712-64-2.
HAVLÍČEK, Dušan . Veřejná informace v sovětských politických systémech. In KÖPPLOVÁ, Barbara; WOLÁK, Radim. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha : Radioservis a. s. , 2008.
JIRÁK, Jan. Média jako politické téma. In KÖPPLOVÁ, Barbara; WOLÁK, Radim. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha : Radioservis a. s. , 2008. s. 176. ISBN 978-80-86212-94-4.
KONČELÍK, Jakub; TRAMPOTA, Tomáš. Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze . Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 : FSV UK, 2006. Teoretická východiska - média jako katalyzátor reforem, s. 28. Dostupné z WWW: <http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf>. ISSN 1801-5999.
VLNAŘOVÁ, Helena. Hrozilo, že nás snad zavřou. Zápraží : Časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. 1. 11. 2010, 11, s. 4-5. Dostupný také z WWW: <www.zaprazi.eu>.
Mladá fronta : Deník Československého svazu mládeže. roč. XIV, č. 89 - 255
Lidová demokracie : Orgán československé strany lidové. roč. XIV, č. 79 - 247
Rudé právo : Ústřední orgán Komunistické strany Československa. roč. 38 (Právo lidu roč. 61), č. 102 - 294
Kultura : Týdeník pro kulturu a umění. roč. 2,č. 1 - 52
Literární noviny (II) : Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. roč. VII, č. 1 - 52

Elektronické zdroje
ADAMOVIČ, Ivan. EXPO 58: Rádio z Marsu, lux z Venuše. Www.lidovky.cz : Pátek Lidových novin [online]. 6. června 2008, [cit. 2011-01-04]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/expo-58-radio-z-marsu-lux-z-venuse-d4f-/ln_noviny.asp?c=A080606_100006_ln_noviny_sko&klic=225820&mes=080606_1>.
Brusel EXPO 58 : Vše o stylu zvaném Brusel [online]. 2007-2010 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: <http://expo58.blogspot.com/>.
Official Site of the Bureau International des Expositions [online]. 2010 [cit. 2010-10-20]. Dostupné z WWW: <http://www.bie-paris.org>.
BULÁKOVÁ, Martina. Bruselský sen, skvělá vzpomínka na slavné Expo. Www.idnes.cz [online]. 21. května 2008 , [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://kultura.idnes.cz/bruselsky-sen-skvela-vzpominka-na-slavne-expo-fqd-/VytvarneUm.aspx?c=A080520_185844_vytvarneum_kot>.
BULÁKOVÁ, Martina. EXPO a Brusel, kdekdo tam musel. Www.idnes.cz [online]. 11. května 2008, [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://kultura.idnes.cz/expo-a-brusel-kdekdo-tam-musel-dkk-/VytvarneUm.aspx?c=A080510_969966_vytvarneum_kot>.
Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Časopis stavebnictví [online]. [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=987>.
CoJeCo : encyklopedie [online]. 17.8.2006 [cit. 2011-01-14]. Rudé právo. Dostupné z WWW: <http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=82750&title=Rud%E9%20pr%E1vo>.
Www.ceskatelevize.cz : i-vysílání [online]. 31.12. 2008 [cit. 2011-01-14]. Retro. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208411000360702-retro/>.
ČTK. Www.ct24.cz [online]. 9. 5. 2010 [cit. 2011-01-14]. 1945: Deník Mladá fronta vznikl z popudu levicových intelektuálů. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/kalendarium/89245-denik-mlada-fronta-vznikl-z-popudu-levicovych-intelektualu/>.
JÁNSKÁ, Lucie. Západ po našem. Www. hn.ihned.cz [online]. 1. 10. 2010, [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-46703170-zapad-po-nasem>.
KOVÁČ, Peter . Bruselská realita v životním stylu 50. a 60. let. www.novinky.cz [online]. 19. května 2008, [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/kultura/140216-bruselska-realita-v-zivotnim-stylu-50-a-60-let.html>.
KŘEN, Ivo. 60. léta - móda, design, životní styl. Czechdesign.cz [online]. 31.08.2006, [cit. 2011-01-04]. Dostupný z WWW: <http://www.czechdesign.cz/index.php?clanek=1089&lang=1&status=c>.
MUSIL, Jiří. Socialistický život '68 . Boutique : magazín Hospodářských novin [online]. 17.7.2008, 0, [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://boutique.ihned.cz/c1-26007200-socialisticky-zivot-68>.
Totalita.cz. Www.nezapomente.cz : Jaké to bylo před rokem 1989 [online]. 2009 [cit. 2011-01-14]. Založen Československý svaz mládeže a Pionýrská organizace. Dostupné z WWW: <http://www.nezapomente.cz/zobraz/zalozeni_pionyr>.
ŘEZNÍČKOVÁ, Alena. Nejslavnější restaurace vešla do dějin architektury. Teď jsou v ní kanceláře. Www.bydlení.idnes.cz [online]. 29. července 2009, [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://bydleni.idnes.cz/nejslavnejsi-restaurace-vesla-do-dejin-architektury-ted-jsou-v-ni-kancelare-175-/architektura.asp?c=A090728_165441_architektura_rez>.
SEKERA, Martin. RVP : Metodický portál [online]. 10. 05. 2006 [cit. 2011-01-14]. Média a politická propaganda. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/557/MEDIA-A-POLITICKA-PROPAGANDA.html/>.
SMETANA, Vít. Jaltská konference a její mýtus. Www.lidovky.cz : Orientace/esej [online]. 13. února 2010, r. XXIII, č. 37, [cit. 2010-09-20]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/jaltska-konference-a-jeji-mytus-d3u-/ln_noviny.asp?c=A100213_000085_ln_noviny_sko&klic=235500&mes=100213_0>.
Theathre Architecture in Central Europe [online]. 15.6.2009 [cit. 2011-01-14]. Půl století Laterny magiky . Dostupné z WWW: <http://www.theatre-architecture.eu/cs/historie/pul-stoleti-laterny-magiky.html>.
TOMEK, Prokop. Totalita.cz [online]. [cit. 2010-11-04]. Měnová reforma 1953, Předehra. Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ref_menova_1953.php>.
Totalita.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-12]. Sociální realismus. Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/soc_real.php>.
TŮMA, Oldřich. Revue politika : Politicko-společenská revue Centra pro studium demokracie a kultury [online]. 20. 7. 2007 [cit. 2011-01-14]. Československo a Marshallův plán. Dostupné z WWW: <http://www.revuepolitika.cz/clanky/205/ceskoslovensko-a-marshalluv-plan>.
VÁLKOVÁ, Hana. Soudruh, strana, práce. Vědci rozebrali Rudé právo, připravují slovník totality. Www.idnes.cz [online]. 5. června 2010 , [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/soudruh-strana-prace-vedci-rozebrali-rude-pravo-pripravuji-slovnik-totality-1x2-/domaci.asp?c=A100604_193408_domaci_hv>.
Galileo Corporation s.r.o. Www.zamek-veltrusy.cz [online]. 2007, 18.10.2010 [cit. 2010-10-19]. Zámek Veltrusy. Dostupné z WWW: <http://www.zamek-veltrusy.cz/historie-zamku/¨>.
WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Expo 58: když nám patřil svět. Www.idnes.cz : kavarna on-line [online]. 18. června 2008 , [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/expo-58-kdyz-nam-patril-svet-dd7-/kavarna.asp?c=A080613_190409_kavarna_bos>.
WEBEROVÁ, Lenka. Podívejte se, jak jsme žili za socialismu v 60. letech . Www.idnes.cz [online]. 23. června 2008 , [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: <http://bydleni.idnes.cz/podivejte-se-jak-jsme-zili-za-socialismu-v-60-letech-fsy-/panelakovy-byt.asp?c=A080620_152848_dum_stavime_web>.
Http://fyzmatik.pise.cz [online]. 30. březen 2010 [cit. 2010-10-29]. Vodíková bomba. Dostupné z WWW: <http://fyzmatik.pise.cz/28685-vodikova-bomba.html>.
MEK : Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. 06.09.2007 [cit. 2010-10-30]. Sputnik 1. Dostupné z WWW: <http://mek.kosmo.cz/druzice/rusko/sputnik/sputnik1.htm>.
Sputnik 1. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 30. 5. 2005, 19:00, last modified on 5. 10. 2010, 18:21 [cit. 2010-10-30]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1>.
Předběžná náplň práce
Anotace
Světová výstava v Bruselu 1958 znamenala pro Československo zlomovou událost v oblasti totalitních dějin kultury. Dodnes slouží jako připomínka vysoké kvality tuzemského uměleckého řemesla, designu, stejně jako dramatických multimediálních útvarů. V atmosféře studené války se EXPO 58 stalo symbolickým střetnutním kapitalistických a socialistických principů státního zřízení, a komparace dovedností a schopností jejich zástupců (Spojených států a Sovětského svazu). Pozornost návštěvníků i tehdejších médií se však nečekaně upřela na československou expozici, které vedle tradičních výrobků prezentovala i novátorské počiny v umělecké i technologické oblasti, a podílela se tak na vzniku nového životního stylu, označovaného jako tzv. bruselský styl. Právě naše úspěšná účast umožnila československému dobovému tisku patřičně využít mechanismy propagandy. Na příkladu tří deníků a dvou týdeníků za použití metod kvalitativního výzkumu se práce pokouší zachytit, jakým způsobem byla československá účast zobrazována a jakých konkrétních rysů propagandy toto zobrazení nabývá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The world exhibition in Brussels in 1958 marked an important event in the history of the Czechoslovakian totalitarian art history. Until today it is still a reminder of the high quality art handicraft, design and multimedia formation. In the atmosphere of the Cold war the EXPO 58 became a symbolical clash of the capitalist and socialist principles of government and a comparison of skills and abilities of their representatives (US and USSR). The attention of the visitors and the media surprisingly concentrated on the Czechoslovakian exposition, which apart from the traditional products presented also some new initiations in artistic and technological branches and contributed to the establishment of the so called Brussels life style. It was the Czechoslovakian success which helped the media to use the mechanisms of propaganda. Using three daily newspaper and two weekly magazines this work is trying to capture how was the Czechoslovakian participation showed to the public and what features of propaganda were used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK