Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Konstrukce postav seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a společenské třídy
Název práce v češtině: Konstrukce postav seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a společenské třídy
Název v anglickém jazyce: Czech serial „Velmi křehké vztahy“ characters with regard to their property estate and social class
Klíčová slova: televize, seriál, mýdlová opera, sociální třída, kulturní spotřeba, analýza kvalitativní, zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky: television, serial, soap opera, social class, cultural consumption, qualitative analysis, grounded theory
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Štechová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALLEN, Robert C. a kol. To be continued... London : Routledge, 1995. ISBN 0-415-11007-6.
ANG, Ien. Watching Dallas. London : Methuen, 1996. ISBN 0-415-11007-6.
BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. 208 s. ISBN 80-7367-099-2.
BARTHES, Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-73-X.
BARTHES, Roland. S/Z. Vydání 1. Praha : Garamond, 2007. ISBN 978-80-86955-73-5.
BEDNAŘÍK, Petr, REIFOVÁ, Irena. Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009. In Jirák, Jan, Köpplová, Barbara, Kasl Kollmannová, Denisa (ed.). Média dvacet let poté. Praha : Portál, 2009, s. 149 – 158. ISBN 978-80-7367-446-5.
BERGER, Arthur Asa. Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life. Thousand Oaks, London, New Delhi : Sage Publications, 1997. ISBN 0-7619-0345-3.
BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Překlad Jiří
Svoboda. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1.
BIELBY, Denise D., HARRINGTON, Lee C. Opening America? : The Telenovela-ization of U.S. Soap Operas. Television New Media, 2005/6. s. 383 - 399.
BOULDON, Raymon, BESNARD, Phillipe, CHERKAOUI, Mohamerd, LÉCUYER, Bernard-Pierre. Sociologický slovník. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-334-0735-3.
BROWN, Mary Ellen. The Politics of Soaps: Pleasure and Feminine Powerment. In: Australian Journal of Cultural Studies, 1987.
BUTLER, Jeremy G. „I´m not a doctor, but I play one on TV“. Characters, actors and acting in television soap opera. In ALLEN, Robert C. a kol. To be continued.... London : Routledge, 1995, s. 145 - 163. ISBN 0-415-11007-6.
CREEBER, Glen. Serial television : big drama on the small screen. London : BFI, 2004.
CREEBER, Glenn. The Television Genre Book. London : BFI. 2001.
CURRAN, Daniel J., RENZETTI, Claire M. Ženy, muži a společnost. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0525-2.
DeFLEUR, Melvin L., BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-099-8.
DENZIN, Norman, K.; LINCOLN, Yvonna, S. Handbook of qualitative research. Vyd. 2. Thousand Oaks : Sage Publications, c2000. ISBN 0-7619-1512-5.
DOHNALOVÁ, Marie, MALINA, Jaroslav. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno : CERM, 2006. 80-7204-349-8.
DYER, Richard. The matter of images : essays on representations. London : Routledge, 2002. ISBN 0-415-25495-7.
ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9.
FISKE, John. Television Culture. London: Methuen. 2006. ISBN 978-0-415-03934-5.
FRANCO, Judith. Cultural identity in the community soap : A comparative analysis of Thuis (At Home) and EastEnders. In European Journal of Cultural Studies, 2001. s. 449 - 472.
GERAGHTY, Christine. Social issues and realist soaps: A study of British soaps in the 1980s/1990s. In ALLEN, Robert C. a kol. To be continued.... London : Routledge, 1995, 66 - 80. ISBN 0-415-11007-6.
GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha : Slon, 2003. ISBN 80-86429-16-6.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.
HAGEDORN, Roger. Doubtless to be continued: A brief history of serial narrative. In ALLEN, Robert C. a kol. To be continued.... London : Routledge, 1995, 27 - 48. ISBN 0-415-11007-6.
HARTL, Pavel. Sociologický slovník. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
HENDERSON, Lesley. Social issues in television fiction. Edinburgh : Edinburgh University Press. 2007.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
HOBSON, Dorothy. Soap Opera. Oxford : Polity Press, Blackwell Publishing, 2003. ISBN 0-7456-2655-6.
CHARMAZ, Kathy. Grounded theory. Objectivist and Constructivist Method. In: DENZIN, Norman, K.; LINCOLN, Yvonna, S. Handbook of qualitative research. Vyd. 2. Thousand Oaks : Sage Publications, 2000, s. 509 - 536. ISBN 0-7619-1512-5.
CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Praha: Host, 2008. ISBN 80-7294-260-3.
JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2397-6.
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.
KELLER, Jan. Až na dno blahobytu. Praha : EarthSave, 2005. ISBN 80-903085-7-0.
KENAN, Sholomith-Rimmon. Poetika vyprávění. Brno : Host, 2001. ISBN 807294004X.
KREUTZNER, Gabriele, SEITER, Ellen. Not all „soaps“ are created equal: Toward cross-cultural criticism of television serials. In ALLEN, Robert C. a kol. To be continued.... London : Routledge, 1995, s. 234 - 255. ISBN 0-415-11007-6.
KRUML, Milan. Aktuální trendy v televizní zábavě. In Foret, Martin, Lapčík, Marek, Orság, Petr. Média dnes : reflexe médií, mediality a mediálních obsahů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2023-3.
KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury. Praha : Albatros, 1983.
KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2713-4.
LACEY, Nick. Narrative and genre : key concepts in media studies. New York : Palgrave, 2000. ISBN 0-333-65872-8.
LEAL, Ondina Fachel, OLIVEN, Ruben George. Class Interpretations of a Soap Opera Narrative: The Case of the Brazilian Novela `Summer Sun'. In Theory Culture Society 1988, vol. 5. str. 81 - 99.
LEVINE, Elena. Toward a Paradigm for Media Production Research: Behind the Scenes at General Hospital“. Critical Studies in Media Communication, Vol. 18, No 1., 66-82, 2001.
LIEBES, Tamar, LIVINGSTONE, Sonia. European Soap Operas : The Diversification of a Genre. In European Journal of Communication, 1998, 13. s. 147 - 180.
MACHONIN, Pavel. Česká společnost a sociologické poznání. Praha : ISV, 2005. ISBN 80-86642-39-9.
MACHONIN, Pavel. Proměny sociálních nerovností v postsocialistické transformaci středoevropského typu a jejich možné teoretické implikace. In: MANSFELDOVÁ, Zdeňka, TUČEK, Milan. Současná česká společnost. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002, str. 11 - 30. ISBN 80-7330-009-5.
McQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-714-0.
MODLESKI, Tania. Loving with a Vengeance. Mass-produced Fantasies for Women. New York, London : Routledge, 1990. ISBN 0-415-90136-7.
MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno... Praha : Slon, 1999. ISBN 80-85850-80-X.
MULVAY, Laura. Visual Pleasures and Narrrative Cinema. In Screen, 16/3, 1975. Dostupné z WWW: http://www.scribd.com/doc/7758866/laura-mulvey-visual-pleasure-and-narrative-cinema
MURPHY, Robert C. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 1998. ISBN 80-85850-53-2-
OLTEAN, Tudor. Series and Seriality in Media Culture. In: European Journal of Communication, 1993, s. 4 - 31.
PICKERING, Michael. Stereotyping. New York : Palgrave, 2001. ISBN 0-333-77210-5.
PORTER, Dennis. Soap Time: Thoughts on a Commodity Art Form. In: College English, Mass Culture, Political Consciousness and English Studies: 1977, 38/3, s. 782 - 788.
PROKOP, Dieter. Boj o média : dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0618-6.
REIFOVÁ, Irena. Kryty moci a úkryty před mocí. Normalizační a postkomunistický televizní seriál. In KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara, PRÁZOVÁ, Irena (eds.). Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evroposké unii. II, Sociologie, prognostika a správa, Média. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2002, s. 354-371. ISBN 80-86732-00-2.
SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551_0904-4.
SILVERSTONE, Roger. Television and Everyday Life. London : Routledge. 1994. ISBN 0-415-01647-9.
SMETANA, Miloš. Televizní seriál a jeho paradoxy. Praha : ISV, 2000. ISBN 80-85866-60-9.
STRAUSS, Anselm M..; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.
ŠAFR, Jiří. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008a. ISBN 978-80-7330-154-5.
ŠAFR, Jiří. Sociální distance, interakce, realce a kategorizace: alternativní teoretická perspektivy studia sociální stratifikace. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008b. ISBN 978-80-7330-146-0.
ŠAFR, Jiří. Social standing and Lifestyle in Czech Society. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. ISBN 80-7330-097-4.
ŠPAČEK, Ondřej, ŠAFR, Jiří. Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení. In: MAŘÍKOVÁ, Hana, KOSTELECKÝ, Tomáš, LEBEDA, Tomáš, ŠKODOVÁ, Markéta (eds.).Jaká je naše společnost? : Otázky, které si často klademe... Praha : SLON, 2010. ISBN: 978-80-7419-025-4.
ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2006.
TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
TRAMPOTA, T. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
TURNER, Graeme, TAY, Jinna. Television studies after TV : understanding television in the post- broadcast era. London ; Routledge. 2009. ISBN 978-0-415-47770-3.
TURNER, Graeme. Cultural Identity, Soap Narrative, and Reality TV. In: Television New Media, 2005, 6, str. 415 - 422.
VEČERNÍK, Jiří. Sociální problémy a sociální struktura: latntní konflikty a pasti v České republice po roce 1989. In: MANSFELDOVÁ, Zdeňka, TUČEK, Milan. Současná česká společnost. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002, str. 44 - 66. ISBN 80-7330-009-5.
VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina. Studium sociální struktury jako konstruovaného prostoru. Sociální kategorizace a sociální identita. In: ŠAFR, Jiří. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretická perspektivy studia sociální stratifikace. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008a, str. 61 - 78. ISBN 978-80-7330-146-0.
VOLEK, Jaromír. Televize a konstrukce ontologického bezpečí. In Sociální studia, 1998, s. 1-32.
WILLIAMS, Raymond. Television : technology and cultural form. London : Routledge, c2003. ISBN 0-415-31456-9.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Konstrukce postav v seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich
majetkových poměrů a společenské třídy“ navazuje na odborné publikace vzniklé na
půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, které mapují to, jak české
polistopadové televizní seriály zobrazují tematiku majetku a bohatství.
Teoretickou část práce tvoří poznatky ze dvou společenskovědních odvětví, a to
sociologie a mediálních studií, jejichž východiska se následně střetávají ve výzkumné
části této práce.
Předmětem výzkumné části práce jsou epizody třetí řady seriálu Velmi křehké vztahy,
které vysílala televizní stanice Prima mezi roky 2008 a 2009. K tomuto výzkumnému
vzorku bylo přistoupeno kvalitativní výzkumnou technikou, konkrétně metodou
zakotvené teorie.
Práce se zaměřuje zejména na to, jak třídní příslušnost a majetkové poměry postav
determinují jejich charakter. Pozornost je věnována také výčtu společenských tříd, které
se v seriálu objevují, a nastíněny jsou oblasti společenského života, v nichž je umožněna
sociální mobilita. Výzkumná číst diplomové práce se věnuje také tomu, jaká povolání
jsou v seriálu nejhojněji zastoupena a jak jsou postavy zobrazovány při práci. Prostor je
vyhrazen i tematice bohatství a způsobům, jimiž postavy seriálu Velmi křehké vztahy
svůj majetek nabývají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis titled “Czech serial Velmi křehké vztahy characters with regard to their
property estate and social class” is linked to specialised publications which originated in
the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague mapping how the
‘after the velvet revolution’ series made by the Czech TV portray the topic of wealth
and affluence.
The theory part consist of findings from two socio-scientific fields, i.e. sociology and
media studies, the outcomes of which will consequently meet in the research part of this
thesis.
The subject matter of the research part of this thesis is the episodes of the third season
of the Velmi křehké vztahy soap opera which was broadcast by the Prima Czech TV
channel between 2008 and 2009. This research sample was achieved by using a
qualitative research technique, specifically the grounded theory method.
The thesis focuses predominantly on how a class hierarchy and wealth determine their
character. The attention is also paid to listing various social classes which appear in the
series, and to the outline of the areas of a social life in which the social mobility is
possible. The research part of the thesis also focuses on which professions are
represented mostly in the series and how characters are portrayed when working. There
is also a part dedicated to the theme of wealth and ways defining how the characters of
the Velmi křehké vztahy soap opera acquire their wealth.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK