Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České předsednictví očima členské a nečlenské země: sémiotická analýza českých a švýcarských tištěných médií v období českého předsednictví
Název práce v češtině: České předsednictví očima členské a nečlenské země: sémiotická analýza českých a švýcarských tištěných médií v období českého předsednictví
Název v anglickém jazyce: Czech EU Presidency seen through the eyes of the member and non-member country: Semioticanalysis of the czech and swiss printed media in the period of the Czech EU Presideney
Klíčová slova: politický systém Česka, politický systém Švýcarska, mediální systém, konstrukce reality, agenda-setting, vliv médii, kvantitativní obsahová analýza, metoda rámování, sémiotická analýza, kritická diskursivní analýza, rozbor článků a interpretace dat.
Klíčová slova anglicky: political system of the Czech Rep, political system of Switzerland, the medial system, the construction of the reality, Agenda-Setting, impact of media, quantitative content analysis, framing analysis, semiostic analysis, critical discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Oponenti: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „České předsednictví očima členské a nečlenské země“ se zabývá srovnáním článků z období českého předsednictví, které vyšly v českých Hospodářských novinách a švýcarských Neue Zürcher Zeitung. Práce se zabývá tím, jak oboje noviny konstruovaly obraz České republiky za jejího předsedání Evropské unii. Vlastní analýza bude probíhat metodou rámování a sémiotickou analýzou. Z metody rámování nám vyplynou kvantitativní data a v sémiotické analýze je obsažena kritická diskursivní analýza, o které bude v práci řeč. Média předkládají publiku sekundární realitu a mají svůj vliv na tom, o čem lidé přemýšlí, a jaké zaujímají k dané události postoje. Na tomto procesu se spolupodílí jazyk. V diplomové práci chceme dokázat, že švýcarská média předkládají jiný druh reality než média česká.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis "Czech presidency through the eyes of the member and non-member country" considers with the confrontation of articles from the time period of the EU-Czech Presidency which were published in the Czech newspaper Hospodarske noviny a in the Swiss newspaper Neue Zürcher Zeitung. The work concerns with that point how both newspapers constructed the reality of the Czech Republic during its EU-Presidency. The analysis will proceed through the framing method and semiotic analysis. From the framing analysis will result the quantitative data and in the semiotic analysis is included the critical discoursive analysis. The CDA will be discussed in the thesis. Media shows to the audience the secondary reality and they have impact to that what the people think about and what attitude they contain to which event. At this process participates the language also. In the master thesis we would like to prove that the Swiss media Show another reality than the Czech one.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK