Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži
Název práce v češtině: Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži
Název v anglickém jazyce: Trade Marks and Their Practical Use in Economic Competition
Klíčová slova: Ochranná známka, hospodářská soutěž, průmyslové vlastnictví
Klíčová slova anglicky: Trade mark, economic competition, industrial property
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 08.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.10.2011 09:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.10.2011
Oponenti: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je přiblíţit problematiku ochranných známek v současné
úpravě de lege lata, představit práva a povinnosti, které z této úpravy vyplývají a uvést
je do kontextu reálného vyuţití v hospodářské soutěţi, zejména jejich uplatňování
soudní cestou při porušení jinými subjekty (zejména tedy soutěţiteli). Tato diplomová
práce obsahuje přímé citace i některé přejaté odborné názory, přičemţ zdroje těchto
citací jsou označeny v poznámce pod čarou.
První kapitola této diplomové práce je teoretickým úvodem, tedy rozborem
pojmu ochranných známek, národních, komunitárních a mezinárodních pramenů jejich
právní úpravy a jeho historického vývoje.
Druhá kapitola se zabývá funkcí ochranných známek, tedy zejména způsobem
jejich vyuţití v hospodářské soutěţi, jejich uţitečností z hlediska spotřebitelů a jejich
dopadem na trţní hospodářství.
Třetí kapitola této práce obsahuje popis registrační procedury, na níţ je právní
ochrana poskytovaná ochranným známkám vázána, dále konkrétní práva a povinnosti
subjektů (zejména vlastníka ochranné známky a třetích osob) a některé způsoby
nakládání s nimi (jde o institut licenční smlouvy a zástavního práva).
Čtvrtou kapitolu povaţuji za jádro této práce, neboť se zabývá způsobem, jak se
uvedených práv domáhat, respektive jaké konkrétní nároky vlastníku ochranné známky
vznikají z jejího porušení třetí osobou a jakým způsobem lze tyto nároky vymáhat
soudní cestou. Tato kapitola rozebírá dvojí ochranu poskytovanou českým právním
řádem ochranným známkám, tedy ochranu podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných
známkách ve znění pozdějších předpisů a ochranu podle ustanovení zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů o nekalé soutěţi. Poslední část
této kapitoly pojednává o ochraně veřejnoprávní.
Poslední číslovanou kapitolou této práce je kapitola pátá, která se zabývá
mezinárodněprávními aspekty známkového práva, včetně ochrany komunitární.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to outline the legal institution of trade marks in the
current positive law – i.e. de lege lata, to introduce the rights and obligations granted
and imposed by this legal regulation and to portray the actual usage of these in
economic competition, with focus on their enforcement by suit of law in case of the
infringement of these rights and obligations by third parties (most commonly
competitors). This thesis contains direct citations and certain acquired professional
opinions, the source of each of which is denoted in an appended footnote.
The first chapter of this thesis is a theoretical introduction, comprising of the
definition of trade marks, the national, community and international legal regulation of
trade marks and a brief history of trademarks.
The second chapter discusses the functions of trade marks, especially their uses
in economic competition, their utility from the consumer’s perspective and their impact
on the market economy.
The third chapter of this thesis includes a description of the registration
procedure, which is a precondition for the creation of the right to legal protection of
trade marks, an enumeration of the particular rights and obligations of persons (namely
the owner of a trade mark and third parties) and a description of certain permissible
dispositions with these rights and obligations (namely license agreements and pledges).
The fourth chapter is the core of this thesis in my opinion, as it discusses the
methods of enforcing the above rights, which specific entitlements the trade mark owner
gains by an infringement on part of a third party against that party and how these
entitlements may be enforced in court. This chapter presents the dual protection
afforded by the Czech legal system, i.e. the protection granted by Act No. 441/2003, on
trade marks, and protection under unfair competition provisions of Act No. 513/1991,
Commercial Code. The final section of this chapter briefly introduces protection granted
to trademarks under public law.
The last numbered chapter of this thesis is the fifth chapter, which presents the
international aspects of trade mark law, including the regulation of Community Trade
Marks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK