Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kategorie výběru z hlediska kategorie autora a fáze geneze literárního procesu
Název práce v češtině: Kategorie výběru z hlediska kategorie autora a fáze geneze literárního procesu
Název v anglickém jazyce: Category of the Choice in terms of the Category of the Author and the Genesis Phase of the Literary Process
Klíčová slova: výběr, autor, čtenář, kánon, geneze
Klíčová slova anglicky: choice, author, reader, canon, genesis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 29.03.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je poukázat na význam kategorie výběru v literárním procesu, jež dosud není systematicky zpracovaná. Mapuje její výskyt ve všech složkách textové geneze, konkrétně se zaměřuje na autora jako produktora výběru a zkoumá, do jaké míry výběr jeho prostřednictvím ovlivňuje konečnou podobu literárního díla. Práce se z hlediska selekčního principu zabývá výběrem z aktuálního světa a jeho následnou verbální reprezentací realizovanou výběrem konkrétních literárních postupů a jazykových prostředků. Kategorie je zasazena do širokého kontextu své interdisciplinární působnosti a je zdůrazněna i její vědomá a nevědomá povaha a nadindividuální determinanty. V závěru nahlíží práce na autora z druhé strany – jako na produkt výběru – a klade si otázky výběrových kritérii za účelem konstituování literárního kánonu.
Seznam odborné literatury
Barthes, Roland: Nulový stupeň rukopisu. Kritika a pravda. Dauphin, Praha – Liberec 1997
Barthes, Roland: Smrt autora. Aluze 10, 2006, č. 3
Beer, Fritz: ...a tys na Němce střílel, dědo?. Paseka, Praha – Litomyšl, 2008
Bílek, Petr A.: Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty. In Literatura a kánon. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2007
Bondy, Ruth: Víc štěstí než rozumu. Argo, Praha 2003
Darwin, Charles: O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1953
Goodman, Nelson: Způsoby světatvorby. Archa, Bratislava 1996
Guillory, John: Kanonické a nekanonické: současná diskuze. Česká literatura 55, 2007, č. 2
Horský, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Argo, Praha 2009
Irving, John: Svět podle Garpa. Odeon, Praha 1990
Jakobson, Roman: Co je poezie. Poetická funkce. H & H, Jinočany 1995
Jakobson, Roman: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. Poetická funkce. H & H, Jinočany 1995
Jakubec, Jan: Dějiny literatury české II. Nákladem Jana Laichtera, Praha 1934
Levý, Jiří: Bude literární věda exaktní vědou?. Československý spisovatel, Praha 1971
Levý, Jiří: České teorie překladu 2. Nakladatelství Ivo Železný, Praha 1996
Mukařovský, Jan: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. Studie I. Host, Brno 2000
Mukařovský, Jan: Individuum a literární vývoj. Studie I. Host, Brno 2000
Mukařovský, Jan: Místo estetické funkce mezi ostatními. Studie I. Host, Brno 2000
Mukařovský, Jan: Záměrnost a nezáměrnost v umění. Studie I. Host, Brno 2000
Müller, Richard: Literární kánon: modely (dis) kontinuity. Česká literatura 55, 2007, č. 2
Müllerová, Olga: Komunikační proces a text jako objekt teoretické interpretace. Slovo a slovesnost 49, 1988, č. 2
Nebeská, Iva: Produktor vs. recipient: specifika jejich interpretačních činností. Slovo a slovesnost 49, 1988, č. 2
Nejen o divadle. Svět a divadlo: časopis o světě divadla a divadle světa. Divadelní obec, Praha 1995, r. 6, č. 1
Papoušek, Vladimír: Restylizace kánonu. In Literatura a kánon. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2007
Plháková, Alena: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2008
Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby. Bludná planeta. Československý spisovatel, Praha 1991
Poe, Edgar Allan: Havran, šestnáct českých překladů. Odeon, Praha 1990
Reinerová, Lenka: Kavárna nad Prahou. Labyrint, Praha 2001
Rieger, Stefan: Funkce autora a knižní trh. In Pechlivanos, Miltos a kol.: Úvod do literární vědy. Herrmann a synové, Praha 1999
Schmid, Wolf: Narativní transformace: dění – příběh – vyprávění – prezentace vyprávění. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno – Praha 2004
Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien: Eine Einführung. Gunter Narr Verlag, Tübingen 2005
Tureček, Dalibor: Povaha a způsob existence kánonu národní literatury (na příkladu českého 19. století). In Literatura a kánon. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2007
Vodička, Felix: Problematika ohlasu Nerudova díla. Struktura vývoje. Dauphin, Praha 1998. Studie, sv. 6
Wimsatt, William K., Beardsley, Monroe C.: Intencionální klam. Revolver Revue 55, Praha 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK