Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývojové proměny krátké venkovské prózy 2. poloviny 19. století a počátku 20. století (Hálek, Světlá, Mrštík, Rais, Nováková, Kratochvíl, Šlejhar)
Název práce v češtině: Vývojové proměny krátké venkovské prózy 2. poloviny 19. století a počátku 20. století (Hálek, Světlá, Mrštík, Rais, Nováková, Kratochvíl, Šlejhar)
Název v anglickém jazyce: The transformation of the short countryside prose in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century (Hálek, Světlá, Mrštík, Rais, Nováková, Kratochvíl, Šlejhar)
Klíčová slova: česká literatura, interpretace, krátká próza, literární motivy, proměny zobrazení, rodina, venkov
Klíčová slova anglicky: Czech literature, interpretation, short prose, literature motives, transformation of the depiction, family, rural area
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Obeznámení se s podobami venkovské krátké prózy (povídky s venkovskou tematikou) v 2. polovině 19. století, na přelomu století a v prvních dvou desetiletích 20. století.
2. Volba tematického hlediska. Prostudování sekundární literatury vztahující se k jednotlivým autorům (Hálek, Světlá, Mrštík, Rais, Nováková, Kratochvíl, Šlejhar).
3. Rozbor vybraných textů s přihlédnutím k formám zobrazení venkovského světa, k perspektivě tohoto zobrazení a k autorskému stylu.
4. Pokus o postižení vývojové proměny v přístupu k venkovskému prostředí (postavy, sociální vztahy, zvyky apod.)
Seznam odborné literatury
Čech, L.: Karolína Světlá: kritická studie. Brno, Hlídka literární 1891.
Horák, J.: Z dějin naší vesnické povídky a románu. In: Horák, J.: Z dějin literatur slovanských. Praha, Vilímek 1941, s. 418n.
Hudíková, H.: K. V. Rais. Plzeň, Knihovna města Plzně 1979.
Martínek, V.: J. K. Šlejhar. Praha, K. Ločák 1910.
Pohorský, M.: Obraz vesnice v Hálkově próze. ČL 1956, s. 33n.
Pytlík, R.: Kratochvílova vesnice a její místo v české próze. ČL 1975, s. 214n.
Pytlík, R.: Vilém Mrštík, osud talentu v Čechách. Praha, Melantrich 1989.
Svadbová, B.: Teréza Nováková, povídkářka venkova. ČL 1891, s. 398n.
Tichý, V.: Básník Vítězslav Hálek. Praha, NNP 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK