Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intertextuality in academic writing: citation in soft and hard sciences
Název práce v češtině: Intertextualita v odborném stylu: způsoby citování v humanitních
a přírodních vědách
Název v anglickém jazyce: Intertextuality in academic writing: citation in soft and hard sciences
Klíčová slova: citace, intertextualita, akademický styl, odborný styl, integrované citace, slovesa uvozující citace, odborný článek, humanitní vědy, přírodní vědy, postup poznání
Klíčová slova anglicky: citation, intertextuality, academic discourse, research article, integral citation, reporting verbs, soft science, hard science, construction of knowledge
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce ověřuje hypotézu, že v různých vědních disciplinách (resp. v humanitních oborech na jedné straně a v přírodních vědách na straně druhé) se užívá odlišných způsobů odkazu na dosavadní výzkum. Nejedná se přitom jen o relativní počet citací, ale také o volbu sloves, která citaci uvozují, přítomnost evaluace atd.
Prvním krokem diplomové práce bude vytvoření specializovaného korpusu odborných textů čtyř různých vědních oborů. Bude tvořen odbornými články publikovanými v letech 2000 – 2008 v recenzovaných vědeckých časopisech dostupných v elektronické podobě na internetu (databáze přístupné pro UK). Stejnou měrou budou zastoupeny obory humanitní a přírodovědné. Velikost korpusu je závislá na četnosti zkoumaných konstrukcí: z obou částí (‘hard sciences’ a ‘soft sciences’) budou excerpovány příklady, v nichž se objevuje verbální odkaz na relevantní texty daného oboru (kromě toho budou zaznamenávány standardizované odkazy pomocí závorek a indexů pro frekvenční srovnání).
Vlastní výzkum se zaměří zejména na tzv. „integrované citace“, tedy případy, kde je jméno autora nebo název citované práce začleněn do věty jako větný člen. Budou sledovány kvantitativní údaje - četnost a rozsah citací – a doslovnost citace (přímá citace, parafráze). Hlavní oblastí výzkumu budou slovesa, jichž se k uvedení citace užívá, a konstrukce, ve kterých se vyskytují. Bude podána sémantická charakteristika těchto sloves (v závislosti na typu procesu, k němuž odkazují (research acts, cognition acts, discourse acts).
Budou podány jednak souhrnné výsledky, jednak výsledky pro jednotlivé vědní discipliny. Ty budou porovnány navzájem. Srovnány budou charakteristiky z oborů humanitních a přírodních věd. Kvantitativní výsledky budou vztaženy k interdisciplinárním rozdílům ve způsobu intertextového odkazování.
Seznam odborné literatury
Aksnes, D. W.(2003) 'A macro study of self-citation'. Scientometrics Vol. 56(2), 235-246.
Bazerman, C. (2000) Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science. Available on-line from http://wac.colostate.edu/books/ bazerman_shaping/ 2000 (accessed 13 January 2012).
Berliner, D. C.(2002) 'Educational Research: The Hardest Science of All'. Educational Researcher, Vol.31 (8), 18-20.
Biber, D., et al. (1999) Longman Grammar of spoken and written English. Harlow: Pearson Education Limited.
Biber, D. (2006) University Language, a corpus-based study of spoken and written registers. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Bizzell, P.. (1992) Academic discourse and critical consciousness. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Bonzi, S. and H. W. Snyder (1991) 'Motivations for citation: A comparison of self-citation and citation to others'. Scientometrics, Vol. 21 (2), 245-254.
Brett, P. (1994) 'A genre analysis of the results section of sociology articles'. English for Specific Purposes, Vol. 13 (1), 47-59.
Bruce, I. (2009) 'Results sections in sociology and organic chemistry articles: A genre analysis'. English for Specific Purposes, 28, 105-124.
Calsamiglia, H. and L. C. Ferrero (2003) 'Role and Position of Scientific Voices: Reported Speech in the Media'. Discourse Studies 5 (2), 2003, 147-173.
Chandler, D.(1997) 'An Introduction to Genre Theory'. Available on-line fromhttp://www.aber.ac.uk/media/Documents/intgenre/intgenre.html(accessed 23 January 2012).
Charles, M. (2006) 'Phraseological patterns in reporting clauses used in citation: A corpus-based study of theses in two disciplines'. English for Specific Purposes, 25, 310-331.
Crystal, D. and D. Davy(1969) 'The Language of Science' in Investigating English Style, London: Longman.
Dušková, L. a kol.(2003), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
Flowerdew, L. (2004) 'The argument for using English specialized corpora to understand academic and professional language', in Connor, U. and T. A. Upton(eds.)Discourse in the Professions: Perspectives from corpus linguistics, pp. 11 – 33. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Francis, G., S. Hunston and E. Manning (eds.)(1996) Collins Cobuild Grammar Patterns 1: Verbs. HarperCollins Publishers Ltd., 1996. Available on-line fromhttps://arts-ccr-002.bham.ac.uk/ccr/patgram/ (accessed 29 May 2012).
Glänzel, W., B. Thijs and B. Schlemmer(2004) 'A bibliometric approach to the role of author self-citations in scientific communication'. Scientometrics. Vol. 59 (1), 63-77.
Halliday, M. A. K. (1978) Language as Social Semiotic. London: Edward Arnold.
Halliday, M. A. K(1988) 'On the Language of Physical Science' in: Webster, J. J. (ed.) (2004) The Language of Science, pp. 140 – 158. London: Continuum.
Hartley, J. (2011) 'To cite or not to cite: author self-citations and the impact factor'. Scientometrics,DOI: 10.1007/s11192-011-0568-6
Hewings, A., T. Lillis and D. Vladimirou(2010) 'Who’s citing whose writings? A corpus based study of citations as interpersonal resource in English medium national and English medium international journals'. Journal of English for Academic Purposes 9, 102-115.
Hewings, A., T. Lillis and D. Vladimirou(2010) 'The geolinguistics of English as an academic
lingua franca: citation practices across English-medium national and English-medium international journals'. International Journal of Applied Linguistics Vol. 20 (1), 111-135.
Holmes, R. (1997) 'Genre Analysis, and the Social Sciences: An Investigation of the Structure of Research Article Discussion Sections in Three Disciplines'. English for Specific Purposes, Vol. 16 (4), 321-337.
Hyland, K. (1999) 'Academic Attribution: Citation and the Construction of Disciplinary Knowledge'. Applied Linguistics 20(3), 341-367.
Hyland, K. (2003) 'Self-citation and self-reference: Credibility and promotion in academic publication'. Journal of the American Society for Information Science and Technology 54 (3), 251-259.
Hyland, K. (2004) Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. The University of Michigan Press.
Hyland, K. (2009) Academic Discourse: English in a Global Context. London: Continuum International Publishing Group.
Huddleston, R. and G. K. Pullum(2002), Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Hunston, S. (1993) 'Professional Conflict Disagreement in Academic Discourse', in M. Baker, et al., (eds.) Text and Technology: In Honour of John Sinclair, pp. 115-134. Philadelphia/Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
Johns, A. M. et al. (2006)'Crossing the boundaries of genre studies: Commentaries by experts'. Journal of Second Language Writing 15, 234-249.
Kanoksilapatham, B. (2005) 'Rhetorical structure of biochemistry research articles'. English for Specific Purposes 24, 269-292.
Kovačić, N. and A. Mišak (2004)'Author self-citation in medical literature'. CMAJ, 170 (13), 1929-1930.
Kwan, B.(2006)'The schematic structure of literature reviews in doctoral theses of applied linguistics'. English for Specific Purposes 25, 30–55.
Lin, L. and S. Evans(2011)'Structural patterns in empirical research articles: A cross-disciplinary study'. English for Specific Purposes, Vol. 31 (3), 150 – 160.
Malcolm, L. (1987) 'What rules govern tense usage in scientific articles?'. English for Specific Purposes, 6, 31-44.
Martín-Martín, P..(2006) 'Scientific Writing: A Universal or a Culture-Specific Type of Discourse?'. Revista de Lenguas para Fines Específicos, Nos 11y 12 (2005 y 2006), 191-204.
Martínez, I. A. (2003) 'Aspects of theme in the method and discussion sections of biology journal articles in English'. Journal of English for Academic Purposes, 2, 103-123.
Messer-Davidow, E.(1992) 'Book Review: Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines by Tony Becher'. Signs, Vol. 17 (3), 676-688.
Myers, G. (2003) 'Discourse studies of Scientific Popularization: Questioning the Boundaries'. Discourse Studies 5 (2), 265-79.
Nwogu, K. N. (1997) 'The Medical Research Paper: Structure and Functions'. English for Specific Purposes, Vol. 16 (2), 119-138. (1997)
Oakey, D. (2009) 'Fixed Collocational Patterns in Isolexical and Isotextual Versions of a Corpus'. Baker, P. (ed) Contemporary Corpus Linguistics. London: Continuum. 140 – 158.
Oztruk, I. (2007) 'The textual organization of research article introductions in applied linguistics: Variability within a single discipline'. English for Specific Purposes, 26, 25-38.
Posteguillo, S. (1999) 'The Schematic Structure of Computer Science Research Articles'. English for Specific Purposes, Vol. 18 (2), 139-160.
Quirk, R. et al.(1985), A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
Samraj, B. (2002) 'Introductions in research articles: variation across disciplines'. English for Specific Purposes, 21, 1-17.
Samraj, B. (2004) 'Discourse features of the student-produced academic research paper: variations across disciplinary discourses'. Journal of English for Academic Purposes, Vol. 3, 5-22.
Shaw, P. (1992). 'Reasons for the Correlation of Voice, Tense, and Sentence Function in Reporting Verbs'. Applied Linguistics 13 (3), 302-319.
Skelton, J. R.(1994) 'Analysis of the structure of original research papers: an aid to writing original papers for publication'. British Journal of General Practice, 44, 455-459.
Skelton, J. R. and S. J. L. Edwards (2000) 'The function of the discussion section in academic medical writing'. BMJ, Vol 320, 1269-1270.
Snyder, H. (1998) 'Patterns of self-citation across disciplines (1980-1989)'. Journal of Information Science, Vol. 24 (6), 431-435.
Storer, N. W.(1967) 'The Hard Sciences and the Soft: Some Sociological Observations'. Bulletin of the Medical Library Association, 55 (January 1967), 75-84. Available on-line from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC198502/ (accessed 15 February 2012)
Swales, J. M. (1990) Genre Analysis. English in academic and research settings. Cambridge: Cambrigdge University Press.
Thompson, G. and Y. Ye. (1991) 'Evaluation in the Reporting Verbs Used in Academic papers'. Applied Linguistics, Vol. 12 (4), 365-382.
Thompson, G.(1996) 'Voices in the Text: Discourse Perspectives on Language Reports'. Applied Linguistics, Vol. 17 (4), 501-530.
Thompson, G. and C. Tribble (2001)'Looking at Citations: Using Corpora in English for Academic Purposes'. Language Learning and Technology, Vol.5 (3), 91-105.
Tucker, P. (2003)'Evaluation in the art-historical research article'. Journal of English for Academic Purposes, 2, 291-312.
Widdowson, H. G.. (1979) 'English for science and Technology', in Explorations in Applied Linguistics, pp. 21 – 65. Oxford: Oxford University Press.
Widdowson, H. G.. (1998)'Context, community and authentic language.'. TESOL Quarterly 32 (4):705-716.
Yang, R. and D. Allison (2003) Research articles in applied linguistics: Moving from results to conclusions'. English for Specific Purposes, 22, 365-385.
Yang, R. and D. Allison (2004) Research articles in applied linguistics: structures from a functional perspective'. English for Specific Purposes, 23, 264-279.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK