Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Záměrné sebepoškozování dospívajících v kontextu rodinného života
Název práce v češtině: Záměrné sebepoškozování dospívajících v kontextu rodinného života
Název v anglickém jazyce: Deliberate self-harm in adolescence within the context of family system
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.11.2010 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
  doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
 
 
Seznam odborné literatury
FAVAZZA, A. Bodies under siege : Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry. 2nd ed. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, 1996. 373p. ISBN 0-8018-5299-4.

GRATZ, K.L. Risk factors for deliberate self-harm among female college students : the role and interaction of childhood maltreatment, emotional inexpressivity, and affect intensity/reactivity. Americal Journal of Orthopsychiatry, 2006, vol. 76, no. 2, pp. 238-250. ISSN 0002-9432.

HOLLANDER, M. Helping teens who cut : understanding and ending self-injury. 1.ed. New York: Guilford Press, 2008. 214 p. ISBN 978-1-59385-426-3.

KRIEGELOVÁ, M. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. 1.vyd. Praha: Grada, 2008. 174s. ISBN 978-80-247-2333-4.

McVEY-NOBLE, M.E. ? KHEMLANI-PATEL, S. ? NEZIROGLU, F. When your child is cutting : a parent´s guide to helping children overcome self-injury. Oakland (CA, USA): New Harbinger Publications, 2006. 167 p. ISBN 1-57224-437-2.

PLANTE, L.G. Bleeding to ease the pain : cutting, self-injury, and the adolescent search for self. 1st. ed. Westport (CT, USA): Praeger Publishers, 2007. 186 p. ISBN 978-0-275-99062-6.

PLATZNEROVÁ, A. Sebepoškozování : aktuální přehled diagnostiky, prevence a léčby. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7262-606-9.

WOLFE, D.A. ? JAFFE, P.G. ? CROOKS, C.V. Adolescent risk behaviors : why teens experiment and strategies to keep them safe. 1st ed. New Haven (CT, USA), London (VB): Yale University Press, 2006. 276 p. ISBN 978-0-300-11080-7.
Předběžná náplň práce
Cílem této rigorózní práce je shrnutí převážně zahraničních poznatků o záměrném sebepoškozování dospívajících s důrazem na význam rodinného kontextu a jejich prohloubení. Teoretická část se věnuje definování této copingové strategie, jejímu výskytu, funkcím, průběhu, rizikovým faktorům, klinickému pohledu i nastínění možné prevence a terapie. Podrobněji se zabývá rodinným systémem i jeho možným vlivem na záměrné sebepoškozování. V empirické části je hledána odpověď na výzkumnou otázku, ?jaké jsou charakteristiky rodin dětí, které se v dospívání začnou záměrně sebepoškozovat?. Na kasuistikách je zdůrazněn rodinný kontext rozvoje záměrného sebepoškozování a prostřednictvím shrnutých charakteristik rodin 20ti respondentů je poukázáno na to, které charakteristiky se ve vybraném vzorku opakovaně objevují. Výsledky byly v souladu s předchozími výzkumy, přičemž navíc nastínily celou řadu dalších faktorů k ověření. Jako nejzásadnější se jevily charakteristiky týkající se disharmonických rodinných vztahů jak mezi rodiči, tak především mezi rodiči a dospívajícími ? naprostá většina z nich má pocit, že rodiče nezajímá, a cítí se být vychovávána příliš kriticky. Téměř polovina pak sama popsala využívání nějaké formy rizikového chování (včetně záměrného sebepoškozování) jako snahu k upoutání pozornosti rodiče. Překvapivě vysoký byl také výskyt sebedestruktivního chování mezi rodiči těchto dospívajících. Uvedeno je i mnoho dalších charakteristik.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main aim of this thesis is to summarize mostly foreign findings concerning deliberate self-harm in adolescence with emphasis on family context and elaborate them further. Theoretical part deals with definition, prevalence, functions, course, risk factors, clinical perspective and possibilities of prevention and therapy of self-harm. There are also mentioned findings about family system and its possible influence on personality. The research question of empirical part is interested in traits of those families, where adolescent self-harm. Family context is shown both on case studies and on summary based on families of 20 adolescents. These results are in accordance with previous research and also suggest some new characteristics for next verification. Characteristics concerning discordant family relationships (both between parents and between one parent and adolescent) seem to be most important. Majority of respondents feel like their parents are not interested in them at all and are too critical. Almost half of them said that they tried to draw their attention by engaging in risk behavior (including self-harm). There was also high incidence of self-destructive behavior in parents of these adolescents and many other new findings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK