Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny ve struktuře osobnosti odsouzených po absolvování terapeutického působení ve specializovaném oddělení ve Věznici Mírov
Název práce v češtině: Změny ve struktuře osobnosti odsouzených po absolvování terapeutického působení ve specializovaném oddělení ve Věznici Mírov
Název v anglickém jazyce: Changes in the structure of personality convicted after finishing thein therapeutic exposure in specialized department in Prison Mírov
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.11.2010 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
  PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
 
 
Seznam odborné literatury
Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat. Praha:Dauphin.
Heretík, A. (1993). Základy forenznej psychológie. Trnava: SPN.
Horvai, I. (1968). Psychopatie. Praha: SZN.
Knobloch, F. - Knoblochová, J.: (1999).Integrovaná psychoterapie v akci. Praha: Grada.
Kondáš, O. - Kratochvíl, S. - Syřišťová, E. (1985). Psychoterapia a reedukácia. Martin: Osveta.
Koukolík, F. - Drtilová, J. (1996). Vzpoura deprivantů. O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Semily: Makropulos.
Millon, T. (1996). Disorders of personality: DSM-IV and beyond. New York: Wiley.
Netík, K., Netíková, D., Hájek, S. (1997). Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. Skripta. 1.vydání. Praha: C.H.Beck.
Praško, J. a kol. (2009). Poruchy osobnosti. Praha: Portál. s.r.o..
Raufleisch, U. (1999). Doprovázení a terapie delikventů. Boskovice: František Šalé ? Albert.
Urbanová, M. (1983). Osobnost odsouzeného a formování skupin ve VTOS. In :Zborník II. konferencie o uplatňovaní skupinových metód vo výchove. Trenčianské Teplice: s. 64 ? 71.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřena na problematiku efektivity specializovaného zacházení s odsouzenými po dobu jejich pobytu ve specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování v průběhu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou. V úvodu je popsána historie specializovaného zacházení obecně se
zaměřením na odsouzené s poruchami osobnosti. Dále jsou vymezena diagnostická kritéria a etiologie různých typů poruch osobnosti a nastíněn vývoj humanizačních snah v rámci Vězeňské služby České republiky
v souladu s legislativními změnami po roce 1989. Rovněž je přiblížen způsob zacházení, terapeutické postupy a metody, které byly aplikovány v rámci specializovaného oddělení. Cílem výzkumu je posouzení
efektivity aplikovaných terapeutických postupů v komunitním systému zacházení. Výsledky u zkoumaného souboru jsou hodnoceny na základě výstupů z psychologického vyšetření při příjmu do specializovaného oddělení a psychologického vyšetření po absolvování programu zacházení a následném ukončení pobytu ve specializovaném oddělení. Po statistickém zhodnocení výsledků následuje krátká pasáž s informací o úspěšném zařazení části zkoumaného vzorku do běžného společenského života.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on the issues dealing with the affectivity of offenders´ specialised treatment during their stay in the specialised department for offenders with mental disorder and behaviour disorder during the execution of punishment of imprisonment in the prison with enhanced security. The history of specialised treatment with focus on offenders with mental disorder is generally described in the introduction. Furthermore, there is a specification of diagnostic criteria and aetiology of various types of mental disorders and there is also described the development of humanizing efforts within the Prison Guard of the Czech Republic in accordance with the legislative changes after the year 1989. Moreover, there is also outlined the way of treatment, therapeutic
processes and methods which were applied within the specialised department. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of applied therapeutic methods in the treatment community system. The results of the examined file are evaluated on the bases of results of psychological examination performed during the enrolment to the specialised department and psychological examination after the completing of the treatment program and subsequent ending of the stay in the specialised department. After statistical evaluation of the results a
short passage with information about successful placing of part of the sample into the social life is introduced.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK