Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozemky ve spojení s vodními díly
Název práce v češtině: Pozemky ve spojení s vodními díly
Název v anglickém jazyce: Water works related land
Klíčová slova: pozemky, pozemkové právo, vodní díla, omezení vlastnického práva
Klíčová slova anglicky: grounds, land law, water works, restriction of property rights
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 01.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2015
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: 3.p., místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o právech a povinnostech vlastníků pozemků a vodních děl, z pohledu veřejnoprávní i soukromoprávní úpravy. Vymezuje pozemky jako předmět vlastnických vztahů, definuje pojmy vodní dílo a zaměřuje se na instituty vzájemného ovlivňování pozemků a vodních děl. Detailně řeší režim ochranných pásem, pozemkových služebností a povinností ve vztahu k povodňové ochraně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis discusses the rights and responsibilities of landowners and water works, from the perspective of both public and private law. Defines land as an object of ownership, defines terms waterworks and focuses on the institutions of the interaction of land and water works. In detail discusses mode of buffer zones, land servitudes and obligations in relation to flood protection
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK