Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dobrovolnictví jako způsob neformálního vzdělávání v programu Make a Connection - Připoj se
Název práce v češtině: Dobrovolnictví jako způsob neformálního vzdělávání v programu Make a Connection -
Připoj se
Název v anglickém jazyce: Volunteering as a Method of Informal Education in the Programme
Make a Connection
Klíčová slova: Dobrovolnictví, Dobrovolnická činnost, Dobrovolník, Adolescence
Klíčová slova anglicky: Volunteering, Volunteer activities, Volunteer Adolescence
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Borovičková, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 09:40
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
ANOTACE
Bakalářská práce „Dobrovolnictví jako způsob neformálního vzdělávání v programu Make a Connection – Připoj se„ se věnuje historii a základním aspektům dobrovolnictví, dobrovolnické činnosti a jejich využití, především v neziskových organizacích. V úvodní teoretické části je popsána dobrovolnická činnost a konkretizován program Make a Connection – Připoj se. Další kapitola pracuje s oporou v současné české odborné literatuře, týkající se základní vývojové charakteristiky mladých lidí v období adolescence.
Tématem empirické části bakalářské práce je výzkumné šetření osobních charakteristik mladých lidí zařazených v programu MaC. Šetření se zaměřuje především na efektivitu účasti adolescentů v programu MaC z pohledu posílení sociálních kompetencí a ovlivnění budoucí pracovní kariéry.

ANNOTATION
Bachelor thesis „ Volunteer activities as a way of informal education in the program Make a Connection – Připoj se“ is devoted to the history and basic aspects of volunteer activities and their application mainly in nonprofit organizations. In the introductory theoretical section, the specific program “Make a Connection – Připoj se” is described, as well as the corresponding volunteer activities.
The next chapter, supported by contemporary Czech professional literature, maps the basic characteristics of the development of young people during adolescence. The topic of the empirical part of the bachelor thesis is the research investigation of personal characteristics of young people participating in the program “Make a Connection - Připoj se.” The investigation is concerned mainly with actual participation of adolescents in the program “Make a Connection – Připoj se” considering possible support of their social competence and their future carrier prospects.
Seznam odborné literatury
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, Praha: Portál 2000,
s. 253, ISBN 80-7178–308-0
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie: Dospívání, Technická univerzita v Liberci: 1999, s. 32 – 48, ISBN 80-7083-335-1
TAXOVÁ, J.: Vrstevnické vztahy v adolescenci, UK Praha 1972, 1.vydání, s. 25
MACEK, P.: Adolescence, Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, Praha: Portál 1999, s. 32 – 48, ISBN 80-210-2228-0
KOSINA, K.: Dobrovolnictví středoškoláků, manuál pro učitele.zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů, AGNES, 2003
TOŠNER J. a kol.: Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace, HESTIA, 2003
FRIČ P.: Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, NROS, Praha, 2001, s.23 – 112, ISBN 80-902633-7-2

FRIČ, P., POSPÍŠILOVÁ, T.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21.století, Praha: AGNES 2010, s. 187 – 246

TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Portál 2002, s.18 – 103, ISBN 80-7178-514-8

NOVOTNÝ, M. a kol.autorů: Dobrovolnictví středoškoláků, Praha: HESTIA 2003, s.39

SOMROVÁ, L., KLÉGROVÁ, A.: Dobrovolnictví, Praha: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
OCHRANY DĚTÍ, 2006, s. 6 – 7, ISBN 80-8699-68-7

AGNES: Řízení lidských zdrojů, Praha: AGNES 1999, s. 118, ISBN 80-902633-4-8

PACOVSKÁ, T.:Dobrovolnické aktivity české mládeže, diplomová práce 2005, vedoucí práce PhDr. Jitka Lorencová.

DERNEROVÁ, M.: Příležitost pro dobrovolníky, Praha: EURODESK, Mozaika Bulletin, bulletin evropských příležitostí, 2011, (s. 3)

NROS: Make a Connection – Připoj se, leták, Praha: NROS 2002, (s.1)

NROS: Make a Connection – Připoj se, leták, Praha: NROS 2002, (s.1)

NROS: Výroční zpráva NROS, Praha: NROS 2009, (s. 6)

NROS: Výroční zpráva NROS, Praha: NROS 2009, (s.36)

Internetové adresy

MŠMT-Dobrovolnictví. Dostupné na www: <http://www.msmt.cz/mladez/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011-erd>

On-line verze měsíčníku Masarykovy UNIVERZITY Dostupné na www: <http://na www.muni.cz>

NROS. Dostupné na www: <http://www. http://www.nros.cz>.

Agnes. Dostupné na www: <http://www. http://www.agnes.cz>.

Dobrovolnictví. Dostupné na www: <http://www.dobrovolnik.cz>.

HESTIA - NDC. Dostupné na www: <http://www.hest.cz>.

Make a ConnectionPřipoj se. Dostupné na www: <http://www.pripojse.cz>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK