Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj mediální výchovy a gramotnosti v Německu
Název práce v češtině: Vývoj mediální výchovy a gramotnosti v Německu
Název v anglickém jazyce: Development of medial education and literacy in Germany
Klíčová slova: Média, mediální výchova, mediální gramotnost, mediální pedagogika, mediální kompetence, vzdělávací systém v Německu, rámcový vzdělávací progfam
Klíčová slova anglicky: Media, Medial education, Medial literacy, Medial pedagogy, Education system in Germany, Cross-curricular subject
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: CSc. Helena Pavličiková, CSc
 
 
 
Seznam odborné literatury
AUFENANGER, Stefan. Wörterbuch Erziehungswissenschaft. Wiesbaden : UTB Verlag, 2004. Medienpädagogik, s. 302-307.
BAACKE, Dieter. Medienpädagogik : Grundlagen der Medienkommunikation. Tübingen : Niemeyer, 1997. 105 s. ISBN 3-484-37101-3.
BAACKE, Dieter; KORNBLUM, Susanne; LAUFFER, Jürgen; MIKOS, Lothar; THIELE, Günter. Handbuch Medien: Medienkompetenz : Modelle und Projekte. Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1999. 308 s. ISBN 3-89331-375-3.
BARSCH, Achim; ERLINGER, Hans Dieter. Medienpädagogik : Eine Einführung. Stuttgart : Klett-Cotta, 2002. 220 s. ISBN 3-608-94304-8.
BÍNA, Daniel, et al. Výchova k mediální gramotnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005. 103 s. ISBN 80-7040-844-8.
BŘEZA, Jan. Pozice Mediální výchovy u nás a v Německu . Olomouc, 2010. 74 s. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
DICHANZ, Horst, et al. Medienerziehung im Jahre 2010 : Probleme, Perspektiven, Szenarien. Gütersloh : Verlag Bertelsmann Stiftung, 1997. 208 s. ISBN 3-89204-307-8.
FRÖHLICH, Arnold. Handlungsorientierte Medienerziehung in der Schule : Grundlagen und Handreichung. Tübingen : Niemeyer 1982.
FULBROOK, Mary. Dějiny moderního Německa. Praha : Grada Publishing, 2010. 304 s. ISBN 978-80-247-3104-9.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : Základní teorie, metody a aplikace, Praha : Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
HÜTHER, Jürgen. Mediendidaktik. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. München : KoPäd Verlag, 1997. 210-215 s. ISBN 3-929061-25-2.
HÜTHER, Jürgen; SCHORB, Bernd. Medienpädagogik. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. München : KoPäd Verlag, 1997. 243-252 s. ISBN 3-929061-25-2.
JIRÁK, Jan. Podmínky a limity zvyšování mediální gramotnosti v českém prostředí, in: Mediální pedagogika v teorii a praxi. Plzeň : ZČU, 2009., s. 12-16. ISBN 978-80-7043-851-0.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
JIRÁK, Jan; WOLÁK, Radim. Východiska a témata mediální výchovy, in: Soft kompetence v informační společnosti. 2008 : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008., s. 40-51. ISBN 978-80-7368-513-3.
JIRÁK, Jan; WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost : Nový rozměr vzdělávání. Jihlava : Radioservis, 2007. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6.
JIRÁK, Jan; WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR - rok poté. In: Quo vadis mass media : zbornik z doktorandskej konferencie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009. s. 564-574. ISBN 978-80-8105-183-8.
LAUFFER, Jürgen; RÖLLECKE, Renate. Dieter Baacke Preis : Methoden und Konzepte medienpädagogischer Projekte. Bielefeld : GMK, 2006. 248 s. ISBN 3-929685-37-X.
MAREŠ, Jiří; PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 324 s. ISBN 80-7178-772-8.
MIČIENKA, Marek; JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007. 296 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
PETERKA, Josef, Brak literární. In: Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984.
REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7.
SANDER, Uwe; GROSS, Friederike von; HUGGER, Kai-Uwe. Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. 602 s. ISBN 978-3-531-15016-1.
SCHORB, Bernd. Medienerziehung. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. München : KoPäd Verlag, 1997. 215-218 s. ISBN 3-929061-25-2.
SCHORB, Bernd. Medienkunde. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. München : KoPäd Verlag, 1997. 241-242 s. ISBN 3-929061-25-2.
SCHORB, Bernd. Medienforschung. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. München : KoPäd Verlag, 1997. 228-234 s. ISBN 3-929061-25-2.
SCHORB, Bernd. Medienkompetenz. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. München : KoPäd Verlag, 1997. 234-240 s. ISBN 3-929061-25-2.
SCHORB, Bernd, et al. Medienerziehung in Europa. München : KoPäd Verlag, 1992. Medienpädagogik in der BRD, s. 14-22. ISBN 3-929061-00-7
SCHORB, Bernd. Medienalltag und Handeln : Medienpädagogik in Geschichte, Forschung und Praxis. 1995. Hemsbach : Leske + Budrich, 1995. 244 s. ISBN 3-8100-1382-X.
SCHORB, Bernd; SLOBODA, Zdeněk. Teorie mediální pedagogiky, in: Mediální pedagogika v teorii a praxi. Plzeň : ZČU, 2009., s. 7-11. ISBN 978-80-7043-851-0.
SLOBODA, Zdeněk; KEILHAUER, Jan; SCHORB, Bernd; HNILICOVÁ, Jana; WEIFLOG, Gregor; ULLMANN, Carmen. Mediální tvorba v kontextu vzdělávání : Na příkladu česko-německého mediálně-pedagogického projektu o genetice. Brno : Barrister&Principal, 2010. [zatím nepublikováno]
SLOBODA, Zdeněk. Mediální pedagogika. Integrující přístup k chápání a uchopování role médií ve společnosti. In: Miscellanea sociologica 2006. Praha : FSV UK, FF UK, 2006. s. 27-48.
SLOBODA, Zdeněk. Medienpädagogik in Tschechien. MERZ = Medien & Erziehung. 2007, roč. 51, č. 3, s. 42-46. ISSN 0176-4918.
STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Brno : Albert, 1999. 193 s. ISBN 80-85834-60-X.
STÜRMER, Michael. Německo 20. století. Praha : Svojtka & Co., 2005. 141 s. ISBN 80-7237-376-5.
TULODZIECKI, Gerhard. Zur Entstehung und Entwicklung zentraler Begriffe bei der pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien. Příspěvek z konference DGfE. Zürich, 2011.
TULODZIECKI, Gerhard. Medien in Erziehung und Bildung : Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 1997. 300 s. ISBN 3-7815-0916-8.
TULODZIECKI, Gerhard. Medienerziehung in Schule und Unterricht. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 1992. 205 s. ISBN 3-7815-0693-2.
VÁŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Praha : Karolinum, 1994. Spolková republika Německo, s. 58-63.
WOLÁK, Radim. Mediální výchova očima učitelů. In: Quo vadis masmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. s. 563-572. ISBN 978-80-8105-183-8.
Kolektiv autorů. Nový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1415-2.

ČÁKIOVÁ, Julie. Německý vzdělávací systém. Národní informační centrum pro mládež [online]. 2006, [cit. 2011-01-24]. Dostupný z WWW: <http://www.icm.cz/nemecky-vzdelavaci-system> .
KLEINHANS, Bernd. Neue Dokumente zur Geschichte der Schulfilmbewegung in Deutschland – von Malte Esery. Shoa.de [online]. 2003, [cit. 2011-02-26]. Dostupný z WWW: <http://www.shoa.de/rezensionen/184-leteraturrezensionen/263.html>.
PEIGNOIS, Julie. Kinderschutz: Freiwillige Selbskontrolle der Filmwirtschaft. Medienbewusst [online]. 30. 11. 2008, [cit. 2011-03-18]. Dostupný z www: <http://medienbewusst.de/kino/20081130/zum-schutze-der-kinder-die-freiwillige-selbstkontrolle-der-filmwirtschaft.html>.
SCHUMACHER, Friedhelm, Deutscher Bildungsserver [online]. [cit. 2011-04-15]. Institutionen, Gesellschaften, Vereinigungen. Dostupné z www: <http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2678>.
SPANHEL, Dieter. Medienpädagogik in der Lehrerbildung. Medienimpulse [online]. 2007, 59, [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=777660>.
SPANHEL, Dieter. Anspruch und Wirklichkeit. Tendenz [online]. 2009, 4, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.blm.de/de/pub/aktuelles/magazin_tendenz/tendenz_archiv/print-ausgaben/tendenz_4_2009.cfm>.
TULODZIECKI, Gerhard. Zur Situation der Medienpädagogik in der Bundesrepublik Deutschland. MedienPädagogik : Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung [online]. 2005, 11, [cit. 2011-03-19]. Dostupný z WWW: <http://www.medienpaed.com/05-1/tulodziecki05-1.pdf>.
VRÁNKOVÁ, Eva. Mediální gramotnost. Revue pro média [online]. 2004, 8, [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/medialni_gramotnost.htm>.
WALTEROVÁ, Eliška. Struktura vzdělávacího systému v Německu. Metodický portál [online]. 2006, [cit. 2011-01-25]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/510/STRUKTURA-VZDELAVACIHO-SYSTEMU-V-NEMECKU.html/>.
Ben Bachmair [online]. [cit. 2011-04-26]. Medien Kultur Bildung. Dostupné z WWW: <http://www.ben-bachmair.de/>.
Christiane Brehm-Klotz [online]. [cit. 2011-04-26] Über mich. Dostupné WWW: <http://www.brehm-klotz.de/ubermich.htm>.
Deutsches historisches Museum [Online]. [cit. 2011-02-18]. Die Reichskulturkammer. Dostupné z WWW: <http://dhm.de/lemo/html/nazi/kunst/kulturkammer/index.html>.
DGfE [online]. [cit. 2011-04-15]. Sektion 12 – Medienpädagogik. Dostupné z WWW: <http://dgfe.de/sektion/sektion-12-medienpaedagogik.html>.
Die Adresse für Ausbildung. Studium und Beruf [online]. [cit. 2011-02-17]. Schriftleitergesetz. Dostupné z WWW: <http://uni-protokolle.de/lexikon/Schriftleitergesetz.html>.
Dieter Baacke Preise – Projekte [online]. [cit. 2011-04-12]. Dieter Baacke Preis. Dostupné z WWW: <http://www.dieterbaackepreis.de/index.php?id=64>.
Dokumenty RVP: Rámcový vzdělávací program. Metodický portál [online]. [cit.2011-03-15] Dostupný z WWW: < http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp.>.
Eine kurze Geschichte der Medienpädagogik. Medienistik [online]. [cit. 2011-02-17]- Dostupný z WWW: <http://medienistik.de/medienpaedagogik.pdf>.
Fachportal Pädagogik [online]. [cit. 2011-04-22]. Medienerziehung in der Schule – Orientierungsrahmen der Bund-Läder-Kommission für Bildengsplanung und Forschungsförderung. Dostupné z WWW: <http://fachportal-paedagogik.de/themenkatalog/mlesen.html?Id=21890>.
FernUniversität Hagen [online]. [cit. 2011-04-26]. Medienpädagoge Prof. Dr. Horst Dichanz emeritiert. Dostupné z WWW: <http://www.fernuni-hagen.de/FeU/Aktuell/2002/08/ak_2002-08-14-Dichanz.html>.
Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft [online]. [cit. 2011-03-19]. Geschichte der FSK. Dostupné z WWW: <http://www.spio.de/index.asp?SeitID=16&TID=473>.
Gesetz zum Schtuz von Kindern und Jugendlichen vor jugendgefährdenden Schriften. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z WWW: <http://zaoerv.de/01_1929/1_1929_2_b_533_2536_1.pdf>.
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und. Gesetze im Internet [online]. [cit. 2011-03-15]. Dostupné z WWW: <http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/jgefschrg/gesamt.pdf>.
GMK [online]. [cit. 2011-04-07] Kreativ und kritisch mit Medien leben – Medienkompetenz fördern. Dostupné z WWW: <http://www.gmk-net.de/index.php?id=34>.
Information bieten – Kompetenzen fördern – Akteure vernetzen [online]. [cit. 2011-04-13]. Schulen ans Netz e. V. Dostupné z WWW: <http://wwwschulen-ans-netz.de/ueber-uns.html>.
JFF – Institut für Medienpädagogik [online]. [cit. 2011-03-22]. Geschichte des JFF e. V. Dostupné z WWW: <http://www.jff.de/?RUB_ID=1&NAV_ID=7>.
Jugendgefährdung: Film. Bundesprüfstelle [online]. [cit. 2011-03-15]. Dostupné z WWW: <http://www.budespruefstelle.de/bpjm/jugendmedienschutz-medienerziehung/film-fernsehen/jugengefaehrdung.did=106680.html>.
KJF [online]. [cit 2011-04-07] KJF. Dostupné z WWW: <http://www.kfj.de/de/kfj.html>.
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung [online]. [cit. 2011-04-27]. PISA 2000: Die Studie im Überblick. Dostupné z WWW: <http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/PISA_im_ueberblick.pdf>.
Medien und Medienkultur [online]. [cit. 2011-04-16] Über das Projekt. Dostupné z WWW: <http://www.mediaculture-online.de/UEber-das-projekt.466.0.html>.
Medien+Bildung.com [online]. [cit. 2011-04-16]. Medien+Bildung.com. Dostupné z WWW: <http://medienundbildung.com/ueber-uns/>.
Mediennetz Hamburg [online]. [cit. 2011-04-16]. Thomas Voss. Dostupné z WWW: <www.mediennetz-hamburg.de/?AD=273>.
Multimania [online]. [cit. 2011-03-01]. Von der “Bewahrpädagogik” bis zum aktiven, kritischen Rezipienten. Dostupné z WWW: <http://mitglied.multimania.de/OESI/examensarbeit/medien-1-3.html#_fnt2>.
Universität Leipzig [online]. [cit. 2011-04-26]. Prof. Dr. Bernd Schorb. Dostupné z WWW: <:http://www.uni-leipzig.de/~mapaed/mitarbeiterinnen/prof-dr-bernd-schorb>.
Universität Paderborn [online]. [cit. 2011-04-26] Gerhard Tulodziecki. Dostupné z WWW: <http://www.kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/erziehungswissenschaftliches-institut/arbeitsbereiche/mepaed/team/ehemalige/gerhard-tulodziecki/>.
Verfassung der Welt [online], 20. 2. 2004 [cit. 2011-02-21]. Reichskulturkammergesetz. Dostupné z WWW: <http://www.verfassungen.de/de/de33-45/kulturkammer33.htm>.
Vernetztes Gedächnis [online]. [cit. 2011-02-20]. Bernhard Rust. Dostupné z WWW: <http://www.vernetztes-gedaechtnis.de/biorust.htm#>.
Zeitschrift MedienPädagogik [online]. [cit. 2011-04-20] Über die Zeitschrift. Dostupné z WWW: <http://www.medienpaed.com/zs/content/view/18/30/>.
50 Jahre FWU. Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht [online]. [cit. 2011-03-01]. Dostupné z WWW: <http://ftp.fwu.de/fwu.sonstiges/tafel-02.pdf>.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce Vývoj mediální výchovy a gramotnosti v Německu se zabývá vznikem a postupným vývojem mediální výchovy - potažmo mediální pedagogiky - v našem sousedním státě. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy, pak následují kapitoly popisující vývoj této disciplíny. Práce se věnuje do hloubky i současnému stavu: tomu, jakým směrem se dnešní mediální pedagogika ubírá i tomu, jak je mediální výchova praktikována v jednotlivých úrovních vzdělávání. Praktickou část tvoří
vyhodnocení kvalitativního výzkumu: němečtí odborníci na problematiku mediální výchovy odpovídali na tři okruhy otázek: obecný úvod do mediální pedagogiky, mediální pedagogika v rámci škol v Německu a mimoškolní mediální pedagogika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis Development of Medial Education and Literacy in Germany presents formation and progresive development of medial education in our neighbouring state. Firstly the basic concepts are explained, then description of Medial eduacation evolution is following. This thesis presents also current state of medial education: which way it tends and how it is practised in particular grade of education. The practical part ilustrates findings from the qualitative research: the experts from Germany responded three fields of questions: general introduction into medial education, medial education at school and non-school medial education.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK