Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manželská krize u klientů manželské poradny
Název práce v češtině: Manželská krize u klientů manželské poradny
Název v anglickém jazyce: Matrimonial crises by clients of marriage counselling service
Klíčová slova: Vztah, manželství, krize, manželská krize, zátěž, copingové strategie, párová terapie, kvalitativní výzkum, otevřené kódování.
Klíčová slova anglicky: Relationship, marriage, crises, marital crises, stress, doping strategies, couples therapy, qualitative research, open coding.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část diplomové práce se bude věnovat fenoménu manželské krize. Manželská krize je zde vymezena jako náročné vztahové období, na které mohou partneři reagovat svým specifickým způsobem. Cílem bude nejdříve podrobně vymezit základní pojmy - manželský vztah a krize - a následně ukázat, čím je samotný vztah tvořen a od svého počátku ovlivňován, na jakých pilířích stojí, jaké principy a mechanismy se v něm odehrávají a jaké faktory ovlivňují jeho vývoj v čase. Poté se bude věnovat hlavnímu tématu manželské krize - ukáže různorodou typologii manželských krizí a z různých odborných hledisek bude hledat odpovědi na to, jaké důvody či vývojové nutnosti vedou pár do krizového období, jakých úrovní se manželská krize může skutečně dotýkat, jakých strategií jednotlivci a páry využívají a jak se to zpětně projevuje na zvládnutí takové krize. Závěr této části bude zaměřen na konkrétní praktické možnosti úspěšného zvládnutí manželské krize s důrazem na vývojové pojetí. Pro doplnění kontextové roviny (manželská krize versus manželské poradny), zde bude předestřen základní teoreticko-pragmatický rámec manželského poradenství v ČR.
Praktická část diplomové práce bude věnována kvalitativnímu výzkumu procesu manželské krize u manželských párů hledající odbornou pomoc v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Cílem bude prozkoumat, zmapovat a popsat, co se podílí nebo co přispívá ke vzniku manželské krize, jakými fázemi vztah v krizi prochází a co se v tomto procesu vlastně odehrává. Výzkum se bude snažit vysvětlit a odkrýt jednotlivé charakteristiky, vzorce, mechanismy a zákonitosti dané krize, které by eventuelně nabídly nové porozumění. Snahou bude také odhalit destruktivní mechanismy, které brání krizi včas zastavit, resp. přesměrovat jí ke konstruktivnímu řešení.
Seznam odborné literatury
Corneau, G.: Anatomie lásky. Portál, Praha 2000.
Dicks, H.: Marital tensions. New York, Basic Books 1967.
Erikson, E.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999.
Fromm, E.: Umění milovat. Orbis, Praha 1967. Gottman, J.: The Relationship Cure: A 5 Step Guide to Strengthening Your Marriage, Family, and Friendships. Three Rivers Press, New York 2001.
Harris, T.: Já jsem ok, ty jsi ok. Pragma, Praha 1997.
Helus, Z.: Psychologické problémy socializace osobnosti. SPN, Praha 1973.
Horneyová, K.: Ženská psychologie. Triton, Praha 2004.
Jellouschek, H.: Pravidla lásky. Portál, Praha 2003.
Jonesová, A.: Systemická párová terapie a deprese. Konfrontace, Hradec Králové 2004.
Kastová, V.: Otcové ? dcery, matky ? synové. Portál, Praha 2004.
Kernberg, O.: Normální a patologická láska. Portál, Praha 1999.
Kratochvíl, S.: Manželská terapie. Portál, Praha 2000.
Maguirová, A.: Stíny duše. Portál, Praha 1999.
Martin, P.A.: A marital therapy manual. Bruner/Mazel, New York, 1978.
Mikšík, O.: Člověk a svízelné situace. Naše vojsko, Praha 1969.
Mikšík, O.: Psychika osobnosti v období závažných živ. a spol. změn. Karolinum, Praha 2009.
Millerová, A.: Dětství je drama. Lidové noviny, Praha 1995.
Novák, T.: Pomoz si sám v manželské krizi. Grada Publishing , Praha 2007.
Poněšický, J.: Fenomén ženství a mužství. Triton, Praha 2003. Praško, J.: Asertivita v?partnerství. Grada Publishing, Praha 2005.
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000.
Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál, Praha 2002.
Vybíral, Z.: Útěky před láskou. Motto, Praha 1995.
Sager, C.J.: Marriage contract and couple therapy. Bruner/Mazel, New York 1976.
Salome, J.: Mluv se mnou ? Portál, Praha 1997.
?molka, P.: Nevěra pro podváděné a podvádějící. Grada Publishing, Praha 2003.
?molka, P.: Manželská poradna. Grada Publishing, Praha 2008.
Weber, R.: Páry v?psychoterapii. Portál, Praha 2007.
Willi, J.: Psychologie lásky. Portál, Praha 2006.
Willi, J.: Párová terapie. Konfrontace, Hradec Králové 1998.
Zilbergeld, B.: Mužská sexualita. Computer Press, Brno 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK