Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT 1, TV Nova a Prima TV v roce 2010
Název práce v češtině: Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT 1, TV Nova a Prima TV v roce 2010
Název v anglickém jazyce: A Comparative Analysis of Foreign News in the Main News Sessions of TV Stations ČT 1, Nova and Prima in 2010
Klíčová slova: Televize, zahraniční zpravodajství, pořad, komparativní analýza, ČT1, TV Nova, Prima TV
Klíčová slova anglicky: Television, foreign news service, news session, comparative analysis, ČT1, TV Nova, Prima TV
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. Thousands Oaks : SAGE Publications, 1997. 535 s. ISBN 0-7619-0076-4.
Kniha nabízí různé přístupy studia zpráv a způsobu jejich vzniku v kontextu sociálně-vědní perspektivy. Vychází při tom z předpokladu, že zprávy jsou lidským produktem a jejich vlastnosti jsou ovlivněny sociální prostředím, ve kterém vznikají.

BOYD-BARRETT, Oliver; RANTANENOVÁ, Terhi. The Globalization of News. 1. London : SAGE Publications, 1998. 230 s. ISBN 0-7619-5387-6.
Publikace zkoumá vliv produkce zpravodajských agentur na tvorbu zahraničních i domácích zpráv a s ohledem na institucionální, historické, politické, ekonomické a kulturní perspektivy analyzuje vztah mezi agenturami, národními státy a médii. Zaměřuje se zejména na to, jak zpravodajské agentury přispívají k procesu globalizace zpravodajství.

CHANG, Tsan-Kuo; LAU, Tuen-yu; XIAOMING, Hao. From the United States with News and More : International Flow, Television Coverage and the World System. International Communication Gazette. 2000, 62, 6, s. 505-522. Dostupný také z WWW: <http://gaz.sagepub.com>.
Autoři se v článku zabývají zahraničním zpravodajstvím v televizním vysílání a zaměřují se na nerovnoměrné informování o různých zemích světa. Svět rozdělují podle četnosti zpráv a jejich zaměření do tří zón na centrální, semiperiferní a periferní a dokazují, že média mají tendenci upřednostňovat informace ze zemí v centrální zóně.

GOLAN, Guy J. Where in the World Is Africa? : Predicting Coverage of Africa by US Television Networks. International Communication Gazette. 2008, 70, 1, s. 41-57. Dostupný také z WWW: <http://gaz.sagepub.com>.
Článek zkoumá zpravodajství čtyř amerických televizních stanic o afrických zemích a zkoumá, jaký vliv mají na zastoupení různých zemí hodnoty hrubého domácího produktu, počtu úmrtí na tisíc obyvatel, velikost obchodu s USA nebo počtu obyvatel dané země. Na základě výzkumu pak stanovuje hlavní determinanty produkce zahraničního zpravodajství.

HANSEN, Anders, et al. Mass Communication Research Methods. New York : Palgrave, 1998. 350 s. ISBN 0-333-61710-X.
Autoři nabízejí přehled výzkumných metod a přístupů používaných při analýzách masově mediovaných sdělení. Kromě teoretického pohledu na jednotlivé metody výzkumu se zabývají také možnými zkoumanými proměnnými a čtenáře provádí všemi etapami výzkumu.

HARTLEY, John. Understanding News. reprinted twice. London : Routledge, 1995. 203 s. ISBN 0-415-03933-9.
Kniha věnovaná problematice zpravodajství nahlíží na zprávy jako na souhrn významů, hodnot, kódů a také sociálně zakotvených konvencí a zkoumá možnosti dekódování zpráv publikem. Nabízí typologii zpráv podle tématu, zkoumá faktory působící na vznik zpráv a definuje například i různé způsoby přístupu do zpráv.

LEHMAN-WILZIG, Sam N.; SELETZKY, Michal. Hard news, soft news, "general" news : The Necessity and utility of an intermediate classification. Journalism. 2010, 11, 1, s. 37-56. Dostupný také z WWW: <http://gaz.sagepub.com>.
Studie se zabývá typologií zpráv vytvořenou Gaye Tuchmanovou, kterou autoři na základě zkoumání zpravodajské produkce rozšiřují o třetí kategorii, tzv. general news. Tři kategorie zpráv podrobují kritickému pohledu s ohledem na praktické využití při analýzách a stanovuje kritéria, která musí zprávy pro zařazení do jednotlivých kategorií splňovat.

MEZŘICKÝ, Václav, et al. Globalizace. 1. Praha : Portál, 2003. 147 s. ISBN 80-7178-748-5.
Autoři knihy představují současné chápání globalizace jako hospodářského, politického, sociálního a kulturního procesu. Poukazují na klady a zápory spojené s globalizací a zabývají se dopadem globalizace nejen na životní prostředí a ekonomiku, ale také na společnost, kulturu a duševní a náboženské myšlení.

SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Irena Reifová, Barbara Köpplová. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8.
Kniha je úvodem do problematiky obsahové analýzy masově mediovaných sdělení. V první části se věnuje teoretickému náhledu na obsahovou analýzu, ukazuje metodu kvantitativního rozboru masově mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část pak obsahuje výsledky konkrétního projektu.

TUCHMANOVÁ, Gaye. Making News : A Study in the Construction of Reality. New York : The Free Press, 1978. 244 s. ISBN 0-02-932960-4.
Kniha poskytuje orientaci v problematice zpravodajství, jeho produkce, faktorů ovlivňujících práci novináře, ale i média jako komplexní organizace. V kontextu pojetí zprávy jako sociální konstrukce reality nabízí také typologie zpráv podle jejich časového zakotvení a obsahu.

WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research : An Introduction. 3rd edition. Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1991. 478 s. ISBN 0-534-13962-0.
Autoři poskytují přehled výzkumných metod aplikovatelných na masově mediovaná sdělení a podrobně se věnují jednotlivým fázím výzkumu, kromě jiného například konstrukci výzkumných vzorků, definici proměnných, sběru dat a jejich analýze. Obsahuje také stručný úvod do statistických metod zpracování dat.

WU, H. Denis. A Brave New World For International News? : Exploring the Determinants of the Coverage of Foreign Nations on US Websites. International Communication Gazette. 2007, 69, 6, s. 539-551. Dostupný také z WWW: <http://gaz.sagepub.com>.
Studie analyzuje mezinárodní tok informací a zabývá se vlivem obchodu, přítomnosti zpravodajských agentur, národních charakteristik, kulturní a geografické blízkosti na zahraniční zpravodajství dvou amerických deníků a jejich internetových verzí.
Předběžná náplň práce
Práce bude komparativní analýzou zahraničního zpravodajství, které divákům přinášejí české celoplošné televizní stanice ČT 1, TV Nova a Prima TV. Zaměří se na zastoupení cizích států v zahraničním zpravodajství a bude zkoumat faktory jako počet obyvatel zahraniční země, geografická vzdálenost nebo obchodní vztahy, které rozhodují o tom, zda bude událost zpracována do podoby mediálního sdělení.
Pozornost bude zaměřena také na zastoupení zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech jednotlivých televizních stanic a způsob zpracování zpráv. Opomenuta nebude ani analýza témat, která se nejčastěji stávají náplní zahraničního zpravodajství.
Výsledky analýzy zahraničního zpravodajství jednotlivých televizních stanic budou v rámci každého zkoumaného problému podrobeny komparaci a jedním z cílů práce bude proto také odhalení nejvýraznějších rozdílů v zahraničním zpravodajství televizních stanic ČT 1, TV Nova a Prima TV.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis will compare foreign news produced by Czech TV stations ČT1, TV Nova and Prima TV. It will focus on the question which countries were in the news mentioned and it will analyse factors such as population, geographical distance and economic relations influencing the production on foreign news. It will also inquire into differences in the used types of reports, their representation and the topical structure in the main news sessions.
Diploma thesis will be a comparative analysis and therefore, one of the goals of this thesis is to discover differences between the main news sessions Události, Televizní noviny and Zprávy TV Prima.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK