Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Venkovský učitel Jaroslav Petr a jeho odkaz současnému školství
Název práce v češtině: Venkovský učitel Jaroslav Petr a jeho odkaz současnému školství
Název v anglickém jazyce: The Rural Teacher Jaroslav Petr and His Legacy to Contemporary Education
Klíčová slova: obecné školství přelomu 19. a 20. století, reformní pedagogika, venkovské školy, regionalismus v pedagogice, prvouka, literatura pro děti a mládež
Klíčová slova anglicky: Czech elementary schools in the late 19th, beginning of 20th century, reform pedagogy, rural education, regionalism in education, elementary teaching, children literature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. et PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá osobností venkovského učitele Jaroslava Petra (1862-1922), který se navzdory překážkám v podobě izolace, konzervativních kolegů, nadřízených i tehdy velmi vlivné katolické církve, významně podílel na reformách českého školství v období jejich přípravné etapy (přelom 19. a 20. století). Odmítal herbartismus, prosazoval pedagogiku zaměřenou na dítě, volnou školu, činnou školu, atd. Především byl ale jedním z prvních pedagogů, kteří si uvědomili význam prostředí, v němž dítě vyrůstá a žije, na vývoj jeho osobnosti, a nutnost při výuce z tohoto prostředí vycházet. Byl naším nejvýznamnějším představitelem tzv. pedagogického regionalismu, a autorem na něm založené Prvouky na škole venkovské. Zabýval se i dalšími problémy specifickými pro venkovské školy. Jeho pozornost ale velkou měrou přitahovala také literatura pro děti a mládež. Podrobil ji nevybíravé kritice ve stovkách recenzí především v časopisech Škola našeho venkova a Pedagogické rozhledy, sestavil seznam četby vhodné pro děti a mládež, inicioval vydávání umělecky kvalitní literatury pro děti a mládež.
The thesis seeks to introduce and systematize the work of a long-time forgotten rural teacher Jaroslav Petr (1862-1922). Today basically unknown, he once was an important figure in the pedagogic circles. Although isolated, misunderstood and boycotted by conservative colleagues as well as by then highly influential Catholic authorities, he strived for emancipation of Czech schools within the Habsburg monarchy and especially for modernization of elementary education (refusing herbartianism, promoting hands-on teaching, free school, child-centered approach and other modern concepts). Naturally, he mainly addressed rural-specific challenges. As one of the first Czech education workers he realized the important impact of environment on the development of a (child´s) personality, developed so called pedagogic regionalism and accordingly is an author of an innovative model textbook called Elementary teaching for rural schools (Prvouka na škole venkovské) which is based on its principles. At the same time, Petr was alarmed by the low quality of literature written for children or chosen for children to read, and strived for improving it – he wrote numerous literary reviews, essays on how children literature should look like, proposed reading lists, edited several children´s readers with special emphasis on folk literature and dialects. Petr also initiated the trend of publishing “beautiful” books for children, i.e. outstanding not only in literary content but also in their physical form (enriched by high-quality illustrations).
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury a informačních pramenů[1]:
I. Primární literatura:
PETR, Jaroslav. Jaro: almanach pro mládež. Praha: Dědictví Komenského, 1901. 79 s.
PETR, Jaroslav. Lid a kraj. In PETR, Jaroslav, SMRTKA, Josef. Česká škola venkovská: Průvodce čes.učitele praxí školskou i v působení veřejném: souborná práce znalců čes. venkova, jeho kultura a národohospodářských potřeb. Díl I. Charakteristika české školy venkovské a její úkoly. Část I . Prostředí české školy venkovské. Čermá nad Orlicí: Jos. Smrtka, 1912. S. 79-125.
PETR, Jaroslav. Prvouka na škole venkovské. Čermá nad Orlicí: Jos. Smrtka, 1914. 479 s.
PETR, Jaroslav. Poesie na škole národní: příručka pro praktickou potřebu učitelstva škol obecných a měšťanských (I.-II.). Velká Čermná-Borohrádek: J. Smrtka, 1907-1908.
PETR, Jaroslav. Výbor četby pro mládež. Díl I. – IV. Praha: Dědictví Komenského, 1904. 24, 52, 16, 15 s.
PETR, Jaroslav. Výbor četby pro mládež. Díl V. – VIII. Praha: Dědictví Komenského, 1906. 16, 16, 16, 16 s.
PETR, Jaroslav (pseud. Zedníček Prokop). Na dvoře: o tom, co se tam přihodilo a povídalo. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1927. 101 s.
PETR, Jaroslav (pseud. Zedníček Prokop). Na zlatém proutku: pohádky. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1918. 142 s.
PETR, Jaroslav (pseud. Lípa Václav). Pohádky pro nejmenší čtenáře. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1940, 41, 48. 142 s.
PETR, Jaroslav (pseud. Zedníček Prokop). Zima na vsi: pohádky a povídky. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1919. 172 s.
Částečná bibliografie časopiseckých článků J.P.:
1. Pedagogické rozhledy
a. rubrika Literatura pro mládež:
K diskusi. 1914, XXVIII., s. 841, 1077.
K naší pohádkové literatuře. 1911, XXV., říjen, s. 285.
Několik poznámek k současné české literární tvorbě pro mládež. 1910, XXIV, s. 283, 397, 509, 619, 737, 955, 1070.
Povinná četba školní. 1905, XVIII., s. 81-84, s. 313-318.
Tendence a idee. 1914, XXVII.-XXVIII., ,s. 73, 185, 297, 441, 585, 705

2. Škola našeho venkova
a. rubrika Úvahy o zjevech literárních a pomůckách učebných:
Dvě recenze na Petrovu Prvouku. 1915, XIX., s. 50, 274.
K prvnímu dílu “Poesie”. 1907, XX., září-říjen, s. 1.
Rozumový a mravní vývoj dítěte (recenze na dílo G. Compayrého). 1899, IV., říjen, s. 95.
Ukázky látek ke slohovým úkolům. 1899, IV., září, s. 49.
Vánoce ve škole. Trochu krasobraní po literatuře a umění pro děti. 1906, XIX.,listopad-prosinec.
Vyučování samočinné (recenze na dílo J. Kozáka). 1897, I., s. 246, 285, 320.

b. Rubrika Paedagogický obzor (reakce na články v tisku):
K opravě 1. čítanky trojdílné. 1897, I., s. 272.
Novoroční úvahy. 1897, I., s. 31.
Odpolední vyučování. 1897, I., s. 312.
Před zasedáním sněmovním. 1897, I., s. 77.
Příspěvek k otázce školních zahrad. 1897, I., s. 154.
Vyučování o právech a povinnostech občanských na škole obecné. 1897, I., s. 153.

c. další články:
Čítanka pro venkovské školy málotřídní. 1904, IX., s. 10, 232.
Kreslení na obecné škole národní. 1901, V., s. 15.
Ku článku Co nám ruší kázeň ve škole venkovské. 1899, IV., prosinec, s. 161.
Ku článku Výbor spisů pro žákovskou knižnici. Dodatek. 1899, III., s. 412.
O výběru a podrobném rozvržení učebné látky dějepisné vůbec a na školách málotřídních vůbec. 1899, III., s. 293, 336, 374.
Otázka umělecké výchovy na našich školách málotřídních. 1902, VII., září, s. 1.
Pedagogická bilance za uplynulé století. 1902, VI., s. 20, 62.
První česká výstava pro uměleckou výchovu mládeže v Náchodě. 1902, VI., s. 372.
Příliš-li se u nás vychovává. 1903, VIII., září.
Rozvrh hodin na škole málotřídní a zvláště dvojtřídní. 1899-1900, IV., 8, 56, 102.
Velké množství drobných textů v rubrikách O klerikalismu a Drobné články a zprávy paedagogické
Výbor spisů pro žákovskou knižnici. 1899, III., s. 155, 194, 241, 281.

Kroniky, pamětní knihy a pozůstalosti:
Obecní úřad Machov, Pamětní kniha obce městyse Machova (založená r. 1930).
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze. Fond Václava Černého.
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze. Fond Josefa Černého.
Regionální muzeum v Náchodě. Pozůstalost Jaroslava Petra.
Státní okresní archiv Náchod, Kniha přírůstků městského muzea v Polici n. Met. II. (1962-1985).
Státní okresní archiv Náchod, Kronika obecné školy v Nízkosrbské (1918-1930).
Státní okresní archiv Náchod, Matriky zemřelých farního úřadu církve československé Machov – zemřelí r. 1922 (svazek 1920-1926, zápis č. 19)
Státní okresní archiv Náchod, fond Národní a střední škola Machov, Pamětní kniha školy v Machově (1843-1900).
Školní knihovna ZŠ Machov. Třídní katalog docházky a prospěchu I. třídy. 1914-15. Obecná škola v Nízkosrbské.
Školní knihovna ZŠ Machov. Třídní katalog docházky a prospěchu I. třídy. 1915-16. Obecná škola v Nízkosrbské.

II. Sekundární literatura:
BRANDEJS, Stanislav. Kniha o Polici nad Metují a Policku. Praha: Melantrich, 1940. 275 s.
CACH, Josef, VALENTA, Josef. Výchova a vzdělání v českých dějinách. III. díl, 1. část 1848-1914. Praha: SPN, 1990. 178 s.
ČERVENKA, Miroslav; PETR, Holman. Vlídné setkání: Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky. Olomouc: Votobia, 1996. 229 s.
ČERVINKA, Jaroslav. Učitel Josef Smrtka, organizátor učitelstva a jeho "Škola našeho venkova" : (K 150. výročí jeho narození). Orlické hory a Podorlicko [online]. 2007, 14, [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: <http://www.moh.cz/pdf/ohp/504.pdf>.
FETTERS, Aleš. Václav Černý – otec. Orlické hory a Podorlicko [online]. 2007, 14, [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: http://www.moh.cz/pdf/ohp/489.pdf
Historie vydání almanachu „Jaro“. Broumovsko. 1947, říjen, s. 7-8.

H., J. Co stěžuje prospěch vyučovací ve venkovských školách. Škola našeho venkova. 1898, II., únor, s. 76.
HRAŠE, Jan Karel. České školství obecné na Broumovsku, Novo-Městsku a Trutnovsku. Nové město nad Metují: Böhm, 1887. 122 s.
JANŮ, Antonín. Povinnosti školy obecné ku potřebám českého venkova. Škola našeho venkova, 1897, I., s. 49, 89, 125.
K otázce o povinnostech školy obecné ku potřebám českého venkova. Škola našeho venkova. 1897, I., březen, s. 209-211.
KOZÁK, Jan. Úkoly venkovského učitele mimo školu. Škola našeho venkova. 1898, II., duben, s. 178-183.
MACHAČOVÁ, Jana; MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí. 1781-1914. Praha: Karolinum, 2010. 494 s.
MASARYK, Tomáš Gariggue. O umění a jeho vlivu na školu a ve škole. Český učitel, 1900, č. 3.
MORKES, František. Učitelské platy, evergreen několika století. Učitelské noviny [online]. 2005, 22, [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW:
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2743&PHPSESSID=052819b807f3fe4bb33ca2be68541904
Naše hlídka a články drobné (název pravidelné rubr.). Škola našeho venkova. 1907, XI., list.-pros., s. 127-131.
Program „školy našeho venkova“ se zřetelem ku školní praxi. Škola našeho venkova. 1897, I., březen, s. 1-7.
ŘEŘICHOVÁ, Vlasta. Výchova čtenáře v české počáteční škole na přelomu 19. a 20. století. Studia philologica, 1999, XIX., 9, s. 83-95.
SIEGLOVÁ, Naděžda. Kritika literatury pro mládež – cesty minulé, současné a budoucí. In: Česká literatura na konci tisíciletí. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. S. 843-849.
SMRTKA, Josef. Jak nazývati tak řečené názorné vyučování. Pedagogické rozhledy, 1898, XI.
SVATOŠ, Tomáš. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu. S. 1- 11 [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/svatoto1/Publikace_download/Reform_Pg_clanek_katedra.pdf
SVOBODA, Antonín. O duševním vývoji dětí venkovských v ohledu rozumovém. Škola našeho venkova. 1897, I., březen, s. 10, 55, 96, 142, 174, 213, 252.
ŠIMEK, Rudolf. Česká prvouka. Německý Brod: Tiskařské a vydavatelské družstvo Havlíček, 1924. 98 s.
TŮMA, Josef. Nad rakví Jana Mrazíka. Pedagogické rozhledy. 1923, XXXIII., 1, s. 310.
Učitelovy styky s lidem. Škola našeho venkova. 1898, II., únor, s. 74.
VÁŇOVÁ, Růžena. Výchova a vzdělání v českých dějinách: Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem: obecné školství (1848-1939). Díl IV., sv. 1. Praha: Karolinum, 1992. 311 s.
ZÁRUBA, Alois. Z kořenů země. Broumovsko, 1947, říjen, s. 3-4.
ZÍTKA, Josef. Jaroslav Petr – společenský. Broumovsko. 1947, říjen, s. 5-7.
ZÍTKA, Josef. Jaroslav Petr – společenský (pokračování 1). Broumovsko. 1947, listopad, s. 3-4.
ZÍTKA, Josef. Jaroslav Petr – společenský (pokračování 2). Broumovsko. 1948, II, s. 16-17.
ZÍTKA, Josef. Jaroslav Petr – společenský (pokračování 3). Broumovsko. 1948, II, s. 28-29.
ZÍTKA, Josef. Jaroslav Petr – společenský (dokončení). Broumovsko. 1948, II, s. 36-37.
ZÍTKA, Josef. První časopis Policka. Broumovsko. 1947, květen, s. 8-10.
[1] dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Nejsou-li některé bibliografické údaje uvedeny, znamená to, že nebyly na mnou zpracovávaných kopiích uvedeny, případně nebyly uvedeny vůbec (např. jména autorů některých článků v ŠNV). Pro časopisecké články na pokračování je vždy uveden pouze jeden bibliografický záznam, přičemž jsou uvedena čísla, v nichž jednotlivé části byly uveřejněny a strany, na nichž každá část začíná.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK