Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešené úlohy z teoretické mechaniky do elektronické sbírky úloh
Název práce v češtině: Řešené úlohy z teoretické mechaniky do elektronické sbírky úloh
Název v anglickém jazyce: Solved problems in Theoretical Mechanics to Electronic Database of Solved Tasks
Klíčová slova: teoretická mechanika, princip virtuální práce, Lagrangeův formalismus, Lagrangeovy rovnice II. druhu, eletronická sbírka úloh, strukturovaná řešení úloh
Klíčová slova anglicky: theoretical mechanics, principle of virtual work, Lagrange equations of the second kind, electronic collection of tasks, structured solutions of tasks
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Oponenti: RNDr. Zdeněk Šabatka
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Seznámit se s technickým řešením elektronické sbírky řešených úloh a se zadáváním úloh do příslušné databáze.
Vytipovat vhodné úlohy z úvodních partií teoretické mechaniky (princip virtuální práce, Lagrangeovy rovnice 2. druhu, Lagrangeovy rovnice 1. druhu, malé kmity, celkem v rozsahu asi 20 úloh); vypracovat jejich podrobné strukturované řešení, které bude studenty vést formou vhodných nápověd; vytvořit k příkladům a řešením vhodné obrázky; řešení zadat do databáze elektronické sbírky řešených příkladů; ověřit funkčnost příkladů a jejich řešení.
Do písemné formy bakalářské práce popsat přístup k výběru příkladů i k vypracování řešení a k jejich zvolené struktuře, komentovat, v čem jsou zpracovaná řešení přínosem.
Seznam odborné literatury
Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha, 1987.
Landau L.D., Lifšic E.M.: Mechanika. Nauka, Moskva, 1973.
materiály ze cvičení k teoretické mechanice
další literatura dle zadání vedoucího práce a konzultantky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK