Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný stav knihoven pro pacienty v nemocnicích a možnosti jejich dalšího rozvoje
Název práce v češtině: Současný stav knihoven pro pacienty v nemocnicích a možnosti jejich dalšího rozvoje
Název v anglickém jazyce: Contemporary condition of patient´s libraries in hospitals and possibilities of their next development
Klíčová slova: biblioterapie, četba, dotazníkové šetření, komunikační procesy, nemocnice, pacienti, pacientské knihovny
Klíčová slova anglicky: bibliotherapy, reading, survey, communication processes, hospitals, patients, patient´s libraries
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milena Černá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit aktuální stav pacientských knihoven ve vybraných nemocnicích a navrhnout řešení problematiky jejich budoucího rozvoje.
Předběžná osnova práce:
1. Úvod do problematiky pacientských knihoven v nemocnicích
2. Seznámení s postavením pacienta v nemocniční hierarchii
3. Biblioterapie
4. Zhodnocení stavu pacientských knihoven ve vybraných nemocnicích
5. Návrh potenciálních možností dalšího rozvoje hodnocených knihoven
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2., dopln. vyd. Praha : Galén, 1999. 165 s. ISBN 80-7262-032-0.
2. Hospital Libraries and Community Care. Ed. by Jean M. Clarke and Mona E. Going. 4th. ed. London : Library Association Publishing, 1990. 274 s. ISBN 0-85365-518-9.
3. VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995. 189 s. ISBN 80-85866-07-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK