Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Služby knihoven veřejných vysokých škol v České republice zaměřené na zahraniční studenty: analýza současného stavu
Název práce v češtině: Služby knihoven veřejných vysokých škol v České republice zaměřené na zahraniční studenty: analýza současného stavu
Název v anglickém jazyce: Academic libraries of public universities in the Czech Republic and their services aimed for foreign students : analysis of current state
Klíčová slova: Vysokoškolské knihovny, Česká republika, služby vysokoškolských knihoven, zahraniční studenti, dotazníky, průzkumy, informační bariéry
Klíčová slova anglicky: Academic libraries, Czech Republic, library services, foreign students, questionnaires, surveys, information barriers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Stöcklová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současný stav služeb, které poskytují knihovny veřejných vysokých škol v České republice zahraničním studentům. První kapitola stručně charakterizuje vysokoškolské knihovny v České republice a zaměřuje se na legislativní rámec, financování, institucionální zázemí, uživatele, poskytované služby a zdroje informací charakteristické pro vysokoškolské knihovny. Druhá kapitola se věnuje zahraničním studentům na vysokých školách v České republice. Podává přehled prací, které se tematikou zahraničních studentů v České republice doposud zabývaly, na základě statistických údajů přibližuje, jaké veřejné vysoké školy zahraniční studenti v České republice upřednostňují a ze kterých zemí k nám přicházejí. V kapitole jsou zmíněny bariéry, se kterými se mohou zahraniční studenti setkat při studiu a kontaktu s knihovnou. Třetí kapitola představuje stěžejní část práce. Obsahuje zprávu o provedeném průzkumu mezi knihovnami veřejných vysokých škol v České republice, kterým byl zaslán dotazník o službách poskytovaných zahraničním studentům. Tato kapitola souvisí s předchozí kapitolou zabývající se obecnou charakteristikou bariér a popisuje praktické a konkrétní způsoby, kterými se vysokoškolské knihovny snaží překonávat bariéry mezi knihovnou a zahraničními studenty. Čtvrtá kapitola nabízí pohled na situaci v zahraničí srovnáním konkrétní české vysokoškolské knihovny a švédské univerzitní knihovny a na konkrétních příkladech dokládá způsoby překonávání bariér v obou knihovnách. Závěrečné kapitola přináší zhodnocení problematiky a podněty pro další možné zlepšování služeb pro zahraniční studenty v knihovnách veřejných vysokých škol v České republice [Autorský abstrakt].
Seznam odborné literatury
AMSBERRY, Dawn. 2008. Talking the Talk: Library Classroom Communication and International Students. Journal of Academic Librarianship. 2008, vol. 34, no. 4, s. 354-357. ISSN 0099-1333.
Asociace knihoven vysokých škol České republiky. 2010. Asociace knihoven vysokých škol České republiky [online]. Praha : AKVŠ ČR, aktualizováno 2010-03-04 [cit. 2010-03-30]. Členové Asociace knihoven vysokých škol ČR. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/o-asociaci/index.html >.
BROWN, Christopher C. 2000. Reference Services to the International Adult Learner: Understanding the Barriers. Haworth Press. 2000, vol. 33, issue 69/70, s. 337-347. ISSN 0276-3877.
BROŽEK, Ivo. 2003. Jak Fond rozvoje vysokých škol pomáhá vysokoškolským knihovnám. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 2010-03-13]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.cz/node/1293>. URN-NBN:cz-ik1293. ISSN 1212-5075.
Česko. 2001. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98. Dostupný z WWW: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01257&cd=76&typ=r
Česko. 1990. Zákon č. 172 ze dne 4. května 1990 o vysokých školách. In Sbírka zákonů České republiky. 1990, částka 30. Dostupný z WWW: http://lexdata.abcsys.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df1c12566af007f1a09/c12571cc00341df1c12566d4007363bd?OpenDocument
Česko. 1998. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39. Dostupný z WWW: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb98111&cd=76&typ=r Český statistický úřad. 2011.
Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, c2011 [cit. 2011-03-14]. Cizinci v ČR : úvod. Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3.vyd. Praha : Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 80-246-0139-7
EISNEROVÁ, Stanislava; HAJDOVÁ, Marie; MALENICKÁ, Lucie; ŠTICHOVÁ, Markéta. 2008. Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze.
Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 2011-06-06]. Dostupný na WWW: < http://www.ikaros.cz/node/4837 >. URN-NBN:cz-ik4837. ISSN 1212-5075.
Erasmus club of FF UK in Praha. Charles university, Faculty of Arts, Erasmus & Company [online]. About the Erasmus club of FF UK in Praha [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: http://erasmusclub.ff.cuni.cz/page.php?part=about
Erasmus student network VSE Praha [online]. Praha : ESN VŠE Praha, c2007 [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: http://buddy.vse.cz/web/node/3
FRÝZOVÁ, Hana. 2008. Faktory ovlivňující adaptaci studentů při zahraničních pobytech. Praha, 2008. LXXV s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení.
GRIFFIN, Linda. 2000. Demystifiing Academic Library Services through Outreach Programs. Louisiana Libraries. 2000, vol. 63, issue 1, s. 18-20. ISSN 1535-2102.
HANUŠOVÁ, Soňa. 2008. Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 2010-03-31]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.cz/node/5110>. URN-NBN:cz-ik5110. ISSN 1212-5075.
HAVLÍČEK, Václav. 2009. České vysoké učení technické v Praze : ústřední knihovna : knihovní řád [online]. Praha : ČVUT, 2009 [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: http://knihovna.civ.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/f8526764a6ffd7b990e930434d4bd20f1bd8e2a3.pdf
HUGHES, Hilary. 2010. International Students' Experiences of University Libraries and Librarians. Australian Academic & Research Libraries. 2010, vol 41, issue 2, s. 77-89. ISSN 0004-8623.
INFOGRAM – Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. 2011. Praha : MŠMT, c2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW: http://www.infogram.cz/
KUK : Knihovna univerzitního kampusu [online]. 2011. Brno : Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, c2011 [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: http://www.ukb.muni.cz/kuk/?page=&lang=english
LABELLE, Patrick. 2007. International students’ info behavior. Bibliophile [online]. 2007, s. 4-5 [cit. 2011-03-14]. Dostupný z WWW:http://library.concordia.ca/services/users/faculty/bibliofile/fall2007/bibliofilefall2007-03.pdf
LIBRIS – National Library Systems. LIBRIS [online]. cLIBRIS – National Library Systems, [cit. 2011-06-12]. About LIBRIS. Dostupný z WWW: http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_eng.jsp?redirected=true&pref_is_set=false&textsize=&contrast=&language=enMasaryk University. 2009.
Office for International Studies [online]. c2009, [cit. 2011-06-12]. Orientation. Dostupný z WWW: http://czs.muni.cz/en/in/practicalities/settling/orientation
MORRISSEY, Renée; GIVEN, Lisa M.. 2006. International students and the academic library : a case study. Canadian Journal of Information and Library Science. 2006, vol. 30, issue ¾, s. 221-239. ISSN 1195096X.
MUNDAVA, Maud C.; GRAY, LaVerne. 2008. Meeting them where they are : marketing to international student populations in U.S. Academic Libraries. Technical Services Quarterly. 2008, vol. 25, no. 3, s. 35-48. ISSN 0731-7131.
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. 2011. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy : NAEP [online portál]. Praha : NAEP, c2007-2011 [cit. 2011-03-09]. Erasmus – Statistiky. Dostupný z WWW: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=60&
Národní knihovna ČR. 2011. Portál o českých knihovnách [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2008-2011 [cit. 2011-06-24]. Systém knihoven ČR. Dostupný z WWW: http://www.knihovny.cz/co-to-je-knihovna/system-knihoven-v-cr
PETRŽELKA, Jiří. 2011. International Student Club [online]. Masaryk University, c2005-2011, [cit. 2011-06-12]. General Info. Dostupný z WWW: http://isc.muni.cz/aboutUs/about-us.php
POSPÍŠILOVÁ, Radka. 2005. Zahraniční studenti vysokých škol v Česku. Praha, 2005. 43 s., il., tab., mapy. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
Programové prohlášení Asociace knihoven vysokých škol České republiky [online]. 2001. Praha : AKVŠ ČR, 2001 [cit. 2010-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/o-asociaci/dokumenty.html >
PROCHÁSKOVÁ, Iva. 1997. Veřejné informační služby: pohled vysokoškolské knihovny : Informace a společnost. In Knihovny současnosti 1997. Brno : Sdružení knihoven ČR, 1997. ISBN 80-238-1169-X.
SARKODIE-MENSAH, Kwasi. 1992. Dealing with International Students in Multicultural Era. Journal of Academic Librarianship. 1992, vol. 18, no. 4, s. 214-216.
SYCHROVSKÁ, Lenka. 2005a. Informační potřeby zahraničních studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2005. 79 s., příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.
SYCHROVSKÁ, Lenka. 2005b. Metodologie průzkumu informačních potřeb. Praha, 2005. Rigorózní práce (PhDr.). 116 s., tab., graf. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.
ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. 2010. Practical experience at Swedish libraries for students from foreign LIS departments : Reflection of my experience at Swedish and Czech academic libraries (comparative study). Borås, 2010.
TRTÍKOVÁ, Ilona. Adresář vysokoškolských knihoven [online]. Aktualizováno 2011-01-18 [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: http://platan.vc.cvut.cz/advs?todo=uvod
University of Borås. 2011a. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-04-07, [cit. 2011-06-02]. About LLR. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
University of Borås. 2011b. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-05-31, [cit. 2011-06-02]. LLR in Numbers. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
University of Borås. 2011c. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-02-01, [cit. 2011-06-02]. Training & Courses. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
University of Borås. 2011d. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-02-01, [cit. 2011-06-02]. Borås Academic Digital Archive (BADA). Dostupný z WWW: http://bada.hb.se/?locale=en
University of Borås. 2011e. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-02-01, [cit. 2011-06-02]. Write & Present. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
University of Borås. 2011f. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-03-17, [cit. 2011-06-02]. International Coordinator. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
University of Borås. 2011g. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-06-13, [cit. 2011-07-20]. To all new students. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
University of Borås. 2011h. University of Borås : Science for professions [online]. Last updated: 2011-04-27, [cit. 2011-07-20]. Map of premises. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
Ústav pro informace ve vzdělávání. 2006. Statistická ročenka školství 2005/06 – Výkonové ukazatele : kapitola F [online]. Ústav pro informace ve vzdělávání [cit. 2011-03-14]. Dostupný z WWW: http://www.uiv.cz/clanek/431/373
Ústav pro informace ve vzdělávání. 2010. Statistická ročenka školství 2009/10 – Výkonové ukazatele : kapitola F [online]. Ústav pro informace ve vzdělávání [cit. 2011-03-14]. Dostupný z WWW: http://www.uiv.cz/clanek/726/2023
Ústřední knihovna FF MU. 2011a. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2011-05-24, [cit. 2011-06-12]. Knihovní řád FF MU. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/knihovni-rad
Ústřední knihovna FF MU. 2011b. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2011-01-10, [cit. 2011-06-12]. First time in the library. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/eng/first-time
Ústřední knihovna FF MU. 2011c. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2011-02-15, [cit. 2011-06-12]. O knihovně. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/about
Ústřední knihovna FF MU. 2011d. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2009-10-20, [cit. 2011-06-12]. Katalogy. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/katalogy
Ústřední knihovna FF MU. 2011e. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2011-05-24, [cit. 2011-06-12]. Informační vzdělávání. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/informacni-vzdelavani
Ústřední knihovna FF MU. 2011f. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2011-03-31, [cit. 2011-07-20]. Virtuální prohlídka knihovny. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/virtualni-prohlidka
Ústřední knihovna FF MU. 2011g. Ústřední knihovna FF MU [online]. Aktualizováno 2011-05-03, [cit. 2011-07-20]. Fotogalerie. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/fotogalerieÚstřední knihovna FF MU [online]. Brno : Ústřední knihovna FF MU, aktualizováno 2011-02-22 [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/
VISK – Veřejné informační služby knihoven : program Ministerstva kultury [online]. Praha : Národní knihovna, [aktualizováno 2010] [cit. 2010-03-29]. Dostupný z WWW: <http://visk.nkp.cz/>
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-07-10]. Wikipedie: Program Erasmus. Česká verze. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Program_Erasmus

Seznam obrázků
Obrázek č. 1: BLR Univerzity v Borås [Vlastní fotografie]
Obrázek č. 2: Interiér BLR Univerzity v Borås [Vlastní fotografie]
Obrázek č. 3: Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity [Ústřední knihovna, 2011g]. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/fotogalerie
Obrázek č. 4: Informační pulty a počítačová podpora v BLR [Vlastní fotografie]
Obrázek č. 5: Ukázka rubriky „Tips for new students“ anglické verze webových stránek BLR [University of Borås, 2011g]. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
Obrázek č. 6: Ukázka navigace uživatele po knihovně – Self-check-in [University of Borås, 2011h]. Dostupný z WWW: http://www.hb.se/wps/portal/
Obrázek č. 7: Sekce „First time in the library“ na anglické verzi webových stránek ÚK FF MU [Ústřední knihovna, 2011b]. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/eng/first-time
Obrázek č. 8: Virtuální prohlídka knihovnou na českém rozhraní webových stránek ÚK FF MU [Ústřední knihovna, 2011f]. Dostupný z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/virtualni-prohlidka
Obrázek č. 9: Plakát pro Kulturní den konaný 11. května 2010 v BLR [Vlastní fotografie]
Obrázek č. 10: Kulturní den v BLR – oslava slunovratu [Vlastní fotografie]
Obrázek č. 11: Kulturní den v BLR – ochutnávka indické kuchyně [Vlastní fotografie]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK