Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Autoritářský režim v Československu v roce 1968
Název práce v češtině: Autoritářský režim v Československu v roce 1968
Název v anglickém jazyce: Authoritarian regime in Czechoslovakia in 1968
Klíčová slova: Československo, Pražské jaro 1968, Dubček, Pluralismus, Autoritářský režim, Komunistická strana Československa
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Prague spring 1968, Dubček, Pluralism, Authoritarian regime, Communist Party of Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.10.2010
Datum zadání: 28.10.2010
Datum a čas obhajoby: 15.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2011
Oponenti: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
A – Neperiodická literatura
AZRAEL, Jeremy R. The international dynamics of the CPSU, 1917-1967. In Authoritarian politics in modern society; the dynamics of es-tablished one-party systems. HUNTINGTON Samuel, MOORE, Clement H. New York: Basic Books, 1970. 532 s. ISBN: 0-465-00569-1

BALÍK, Stanislav. KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Vyd. 1. Praha: Dokořán, 2004. 168 s. ISBN: 80-86569-89-6.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: Doba tání 1953-1956. 1: vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. 768 s. ISBN: 80-86598-98-5

KOLEKTIV autorů. Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům, 2002. 366 s. ISBN: 80-90-1647-8-1

LINZ, Juan José Totalitarian and Autoritarian Regimes. Colorado: Lynne Riener Publishers. Inc., 2000. 348 s. ISBN: 1-55587-890-3

MLYNÁŘ Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990. 288 s. ISBN: 80-204-0196-2

SKILLING, Gordon, H. Leadership and group conflicts in Czechoslovakia. In Political leadership in Eastern Europe and the Soviet Union. FARREL, Barry R., London: Butterworth & Co Publishers Ltd, 1970. 372 s. ISBN: 0-408-70155-2


B – Periodická literatura
ARNASON, Johann P. The forgotten 1968 and the fale end of history. Thesis eleven. [online] Feb. 2002, Vol. 68, No. 1, [cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://the.sagepub.com/content/68/1/89>. ISSN 1461-7455

CASHMAN, Laura. Remembering 1948 and 1968: Reflections on Two Pivotal Years in Czech and Slovak History. Europe-Asia Studies [on-line] Dec 2008, Vol. 60, No. 10, pp. 1645-1658. Dostupné z <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=110&sid=73aa1e7d-ca45-439e-a513-f841d61b5434%40sessionmgr110&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=35383437>. ISSN 0966-8136

DAHL, Robert A. Pluralism Revisited. Comparative Politics [online] Jan. 1978, Vol. 10, No. 2, [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/421645>. ISSN 0010-4159

KAVAN, Jan. Czechoslovakia 1968:Revolt or reform? 1968 – A Year of Hope and Non-Understanding. Critique: Journal of socialist theory [online] Aug. 2008, Vol. 36, No. 2, pp. 289-301, [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=d1838dca-4bbd-429e-96a6-1b6a6ee5fd4e%40sessionmgr12&vid=3&hid=9&bda-ta=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=poh&AN=32771220>. ISSN 0301-7605

KORBONSKI, Andrzej. Nationalism and Pluralism and the Process of Political Development in Eastern Europe. International Political Science Review. [online] Jul. 1989. Vol. 10, No. 3, pp.251-262, [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://ips.sagepub.com/content/10/3/251>. ISSN 1460-373X

LERNER, Mitchell. „Trying to Find the Guy Who Invited Them“: Lyndon Johnson, Bridge Building, and the End of the Prague Spring. Diplomatic history. [online] Jan. 2008. Vol. 32, No. 1, pp. 77-103, [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=aa1088e7-2e2a-4c07-b2f2-e2401f0b720f%40sessionmgr112&vid=1&hid=107&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=28520659>. ISSN 0145-2096

PAUL, David W. The Repluralization of Czechoslovak Politics in the 1960s. Slavic Reviewi [online] Dec. 1994, Vol. 33, No. 2, pp. 721-740, [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/2494510>. ISSN 0037-6779

SEGERT, Dieter. An Unexpected Dawn: The Prague Spring and the Mechanism of Change in State Socialism. Debatte: Review of Con-temporary German Affairs [online] Aug. 2008, Vol. 16, No. 2. pp. 203-211 [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=ce760183-3407-42c5-b58b-cf1fb3422d24@sessionmgr11&vid=1&hid=11&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=poh&AN=33945292>. ISSN 0965-156X

SKOUG, Kenneth N. Spring in Prague – 40 Years Ago. Foreign Service Journal [online] Aug. 2008, Vol. 85, No. 7/8. pp. 53-57 [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=20bdb41a-8678-4509-89e6-72850989b83e@sessionmgr10&vid=1&hid=11&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=poh&AN=33463208>. ISSN 0146-3543

PREČAN, Vilém. Dimension of the Czechoslovak Crisis of 1967-1970. Europe-Asia Studies [online] Dec 2008, Vol. 60, No. 10. pp. 1659-1676 [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=130a2375-a92c-4cee-ae6e-8108dc89c165@sessionmgr14&vid=1&hid=11&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=35383436>. ISSN 0966-8136

ULČ, Otto. Political Participation in Czechoslovakia. The Journal of Politics [online] May 1971, Vol. 33, No. 2. pp. 422-447 [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/2128732>. ISSN 0022-3816

VALENTA, Jiří. The Bureaucratic Politics Paradigm and the Soviet Invasion of Czechoslovakia. Political Science Quarterly [online] Spring 1979, Vol. 94, No. 1. pp. 55-76 [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/2150156>. ISSN 1538-165X

VALENTA, Jiří. Revolutionary Change, Soviet Intervention, and „Normalization“ in East-Central Europe. Comparative Politics [online] 50
Jan 1984, Vol. 16, No. 2. pp. 127-151 [Cit. 2011-04-30] Dostupné z <http://www.jstor.org/stable/421602>. ISSN 0010-4159


C – Dokumenty
SBÍRKA ZÁKONŮ 1967. Staženo dne 30.dubna 2011. WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1967/sb43-67.pdf>

ÚSTAVA 1948. Staženo dne 3. dubna 2011. WWW: <http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html>

ÚSTAVA 1960. Staženo dne 3. dubna 2011. WWW: <http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html>


D – Elektronické zdroje
COUNTRY Data. Yugoslavia - Introduction of Socialist Self-Management [online] Datum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-04-26]. <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-14787.html>

ENCYCLOPÆDIA Britannica - 1. Kurt von Schusschnigg [online] Datum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-04-26]. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/528493/Kurt-von-Schuschnigg>

ENCYCLOPÆDIA Britannica - 2. Apartheid (social policy) [online] Da-tum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-04-26]. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/29332/apartheid>
51

KSČ – Akční program [online] Datum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-05-12] <http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf >

MARJÁNKO, Bedřich. 1 - 60. léta - situace uvnitř komunistické strany [online] Datum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-04-30]. <http://totalita.cz/60/60_11.php>

MARJÁNKO, Bedřich. 2 - 60. léta - situace v orgánech státní moci [on-line] Datum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-04-30]. <http://totalita.cz/60/60_04.php>

MARJÁNKO, Bedřich. 3 - Československý svaz mládeže (ČSM) Socialistický svaz mládeže (SSM) [online] Datum poslední úpravy není uvedeno [Cit. 2011-04-30] <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/csm.php>

RŮŽIČKA, Daniel. Komunistická strana Československa (KSČ) stra-nické orgány - generální tajemník [online] Datum poslední úpravy není uvedeno. [Cit. 2011-04-26]. <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_org_02_01.php>
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Autoritářský režim v Československu v roce 1968“ analyzuje reformní období Pražského jara 1968 ve vztahu k typologii autoritářských režimů Juana J. Linze. Popisuje Linzovu typologii se zaměřením na Demokratizující se pluralistický autoritářský režim, důležité okamžiky Pražského jara a zejména pluralistické tendence v Československé socialistické republice během Pražského jara. Práce se zabývá společnými znaky Pražského jara a Demokratizujícího se posttotalitárního režimu, zda-li režim splňuje dané podmínky pro toto zařazení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis „Authoritarian regime in Czechoslovakia in 1968“ analyzes reform period of the 1968 Prague Spring in relation to the typology of authoritarian regimes developed by Juan J. Linz. Bachelor thesis describes Linz´s typology while focused on Democratizing and pluralistic authoritarianism, important moments of the Prague Spring, and in particular, pluralist tendencies in the Czechoslovak Socialist Republic during the Prague Spring. Bachelor thesis deals with the common features of the Prague Spring and Democratizing and pluralistic autho-ritarianism and whether the scheme satisfies the conditions for inclusion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK