Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jörg Haider a rakouská krajní pravice
Název práce v češtině: Jörg Haider a rakouská krajní pravice
Název v anglickém jazyce: Jörg Haider and Austria Far Right
Klíčová slova: Jörg Haider, krajní a extrémní pravice, krajně pravicový populismus, Korutany, třetí tábor, konsociační demokracie
Klíčová slova anglicky: Jörg Haider, far and extreme right, far right populism, Carinthia, third camp, consocial democracy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.10.2010
Datum zadání: 28.10.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BAILER,B. NEUGEBAUER, W.(eds.1993). Handbuch des Oesterreichischen Rechtsextremismus. Wien: Stiftung Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes
BETZ,H.G. (1994). Radical right-wing populism in Western Europe. New York : St. Martins Press
BETZ, H.G., IMMERFALL,S.(1998). The new politics of the Right: neo-Populist parties and movements in established democracies.London: Macmillian Press.
FIALA,P.(1999).Svobodomyslná strana Rakouska (FPO).In:DANČÁK,B.,FIALA.P.(eds.)Nacionalistické politické strany v Evrop. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU.
HAINSWORTH, P. (eds., 2000).The Extreme Right in Europe and the USA, London : Pinter.
HEYWOOD, A. (2005).Politické ideologie.Praha: Eurolex Bohemia.
HLOUŠEK, V. (2008).Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické
strany v Rakousku 1860-2006, Brno: MPÚ.
IGNAZI, P. (2006 ). Extreme right parties in Western Europe. Oxford : Oxford University Press. LACLAU, E.The ?End of Politics? and the Challenge of Right-wing Populism In: Populism and the mirror of democracy PANIZZA, F(2005).Populism and the mirror of democracy. London : Verso
LACLAU, E.(2007). On populists reason. London , New York : Verso.
MAREŠ, M. (2003). Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Praha, Barrister Principal.
MILZA, P. (2005). Evropa v černých košilích. Praha: Themis.
MUDDE, C. (2005). The ideology of the extreme right. New York : Manchester University Press.
MUDDE, C.(2007). Populist radical right parties. New York: CUP.
MORROW,D.(2000).Jörg Haider and the new FPÖ:betone the democratic pale?.In:MERKL,P.H,WEINBERG.L.(eds.2003)Right-wing extremism in the twenty-first century.London:Frank cass publishers.
PELINKA, A.(2005). Von Glanz und Elend der Parteien: Struktur und Funktionwandel des oesterreichischen Parteien. Innsbruck: StudienVerlag.
PELINKA, A. ROSENBERGER, E. (2003) Oesterreichische Politik: Grundladen, Strukturen, Trends. Wien: WUV.
PELINKA, A. WODAK, R. (2003). The Haider Phenomenon in Austria. New Jersey: Transaction Publishers.
PLASSER,F., ULRAM P.(2003). Striking a Responsive Chord: Mass Media and Right-Wing. Populism in Austria. In: MAZZOLENI, G. STEWARD, J.HORSFIELD, B.The media and neo-populism: a contemporary comparative analysis, Westport. Conn. : Praeger,
ŘÍCHOVÁ, B. (2004). Rakousko, In: ŘÍCHOVÁ, B. (ed., 2004):Komparace politických systémů I. Praha:VŠE.
TAGGART, P. (2000) Populism. Buckingham : Open University Press.

Periodická literatura:
Pink. M.,Burkert J. (2009) Voličská základna a krajní pravice v současném Rakousku, ,Rexter, vol.6. č.2,

Internetové zdroje:
Freiheitliche Partei Österreich, Dostupné z www <www.fpoe.at>
Bündnis Zukunft Österreich, Dostupné z www <www.bzoe.at>
SOKOL. P. Haiderova FPÖ a její místo v politickém spektru, 2000, Dostupný z WWW: <http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=213>
ZBOŘIL. Z. Populisté a nacionalisté v integrující se Evropě, 2002, Dostupný z WWW: <http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=516>
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce s názvem „Jörg Haider a rakouská krajní pravice“ se zabývá předpoklady politického úspěchu Haidera, jako předsedy FPÖ (Svobodné strany rakouska). Od roku, kdy byl Haider zvolen předsedou do roku 2000, kdy FPÖ se stala členem vládní koalice, se zvýšila volební podpora z 9,7% na 26,9%. Aby mohlo být porozuměno této změně voleličských preferencí je zde přiblíženy teorie krajní pravice a populismu. Tato práce se zabývá předpoklady politického potenciálu pro zvýšení volebních výsledků krajní pravice v Rakousku. Je zde zvažován vývoj rakouské společnosti, které zahrnuje trendy v západní Evropě a teorii „tiché kontrarevoluce“. Je zde také analyzována role Jörga Haidera jako „charismatického lídra“, a vývoj krajní pravice po Haiderově smrti a upozorňuje na pokračující populistická témata.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The barcherlor thesis „Jörg Haider and austrian far right “ deals with the assumptions of political success of Jörg Haider as the leader of Austrian Freedom Party. From 1986 when Haider was elected as chairman to 2000 when the FPÖ became the member of coalition, the election result has been increased from 9,7% to 26,9%. In order to undestand this changing of voter's preferences are concidered the theories of far right and populism. This thesis discusses the assumptions of the political potential for increasing election results of the far right in Austria. There are concidered the facts how has the Austrian society been changed in the last half of the century including the general development in the Western Europe involving the theory of the sillent counter-revolution. There is analysed the role of Haider as the charimatic leader and the development of the austrian far right after his death and points out the topics of continuing populism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK