Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Analýza storna pojistných smluv
Název práce v češtině: Analýza storna pojistných smluv
Název v anglickém jazyce: Lapse Analysis of Insurance Contracts
Klíčová slova: Pravděpodobnost storna, logistická regrese, vývoj a validace modelu
Klíčová slova anglicky: Probability of cancellation, logistic regression, model development and validation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2010
Datum zadání: 29.10.2010
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Storno velkého počtu pojistných smluv je závažným problémem týkajících se všech pojišťoven. Identifikace ohrožených smluv může vést k omezení tohoto rizika.
Student prostuduje a pojedná problematiku regresní analýzy. Zaměří se na problematiku logistické regrese při analýze pravděpodobnosti stornování pojistných smluv. Úkolem studenta bude sestavení modelu na bázi jednotlivých klientů či smluv založeného na reálných datech. Student navrhne další alternativní přístupy k řešení tohoto problému a zhodnotí jejich využitelnost v praxi.
Seznam odborné literatury
[1] Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress. Praha, 2007.
[2] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982.
[3] Zvára, K.: Regrese. Matfyzpress. Praha, 2008.
[4] Cramer, J. S.: Logit Models from Economics and Other Fields. Cambridge University Press. Cambridge,Velká Británie, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK