Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dosažené vzdělání jako faktor umožňující využívání flexibilních pracovních režimů ženám na mateřské či rodičovské dovolené v České republice
Název práce v češtině: Dosažené vzdělání jako faktor umožňující využívání flexibilních pracovních režimů ženám na mateřské či rodičovské dovolené v České republice
Název v anglickém jazyce: Educational attainment as a factor enabling flexible working arrangements for women on maternity leave in the Czech Republic
Klíčová slova: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, flexibilní pracovní režimy, sociální politika, vzdělání
Klíčová slova anglicky: maternity leave, parental leave, flexible working arrangements, social politics, education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2011
Datum zadání: 03.01.2011
Datum a čas obhajoby: 16.02.2011 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Hana Růžanská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah
 0........... Úvod. 6
1........... Problematika slaďování pracovního a rodinného života žen na mateřské/rodičovské dovolené  9
1.1........ Objektivní faktory ovlivňující vstup žen na pracovní trh při mateřské/rodičovské dovolené  10
1.1.1      Politiky a role státu. 10
1.1.2      Podmínky pracovního trhu. 16
1.1.3      Předškolní péče o děti 19
1.1.4      Kulturní souvislosti 22
1.2........ Subjektivní faktory ovlivňující vstup žen na pracovní trh na mateřské/rodičovské dovolené  23
1.2.1      Preference žen na mateřské/rodičovské dovolené. 24
1.2.2      Nutnost dalšího příjmu do domácnosti 25
1.2.3      Dělba práce s partnerem.. 26
1.2.4      Dosažené vzdělání 28
2........... Flexibilita práce a její členění 30
2.1........ Některé formy flexibilních pracovních režimů. 31
2.2........ Bližší pohled na využívání flexibilních pracovních režimů. 32
3........... Kvalitativní výzkum, jeho teoretický rámec a vymezení projektu výzkumu  35
3.1........ Stanovení cílů, výstupu výzkumu. 36
3.2........ Výzkumná metoda. 37
3.3........ Výzkumný vzorek. 38
3.4........ Organizace výzkumu a jeho časový harmonogram.. 40
3.5........ Dílčí okruhy výzkumných otázek. 41
3.6........ Možná omezení a zkreslení 42
4........... Vliv objektivních a subjektivních faktorů podle dosaženého vzdělání 44
4.1........ Vliv jednotlivých faktorů u žen s vysokoškolským vzděláním.. 45
4.2........ Vliv jednotlivých faktorů u žen se středním vzděláním.. 49
5........... Závěr. 53
6........... Soupis bibliografických citací 56
7........... Bibliografie. 61
8........... Přílohy. 62
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
B3 Předškolní vzdělávání, vývoj mateřských škol [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. Poslední aktualizace: 10-04-2007 [cit. 2010-09-18]. Dostupné na internetu: http://www.uiv.cz/clanek/605/1421.
BĚLECKÝ, Miroslav. Zákoník práce o ženách a pro ženy: právní úprava od 1. ledna 2008. 1. vydání. Praha: 1. VOX, 2008. 160 s. ISBN 978-80-86324-71-5.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 6. dotisk 3. vydání. Praha: Karolinum, 2009. 372 s. ISBN 978-80-246-0139-7.
DUDOVÁ, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. 1. vydání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4.
Employment rate by gender… [online]. Luxembourg: Eurostat, c2009. Last update: 23-11-2010 [cit. 2010-11-26]. Dostupné na internetu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.
Employment rate, by highest level of education… [online]. Luxembourg: Eurostat, c2009. Last update: 17-11-2010 [cit. 2010-11-26]. Dostupné na internetu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsdec430&toolbox=type.
Employment rates by sex, age groups and highest level of education attained (%) [online]. Luxembourg: Eurostat, c2009. Last update: 17-11-2010 [cit. 2010-11-26]. Dostupné na internetu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_ergaed&lang=en.
Emloyment Rate of Persons Aged 25-49 by Sex, Country, Age of Youngest Child and Year [online]. Geneva: UNECE - United Nations Economic Commission for Europe, 2010. Last update: 09-06-2010 [cit. 2010-12-07]. Dostupné na internetu: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1.
FRANCOVÁ, Hana, NOVOTNÝ, Aleš. Sociální politika v základech. 1. vydání. Praha: TRITON, 2008. 187 s. ISBN 978-80-7387-125-3.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vydání. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
HA KOVÁ, Hana. Denní péče o předškolní děti v kontextu aktuálních politických reforem. Socioweb [online časopis]. 11/2008. Poslední aktualizace: 01-11-2008 2009 [cit. 2010-09-27], s. 7-9. Dostupné na internetu: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=321&lst=120>. ISSN 1214-1720
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
HÖHNE, Sylva aj. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus: 1. vydání. Praha: VÚPSV, 2010. 108 s. ISBN 978-80-7416-059-2.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
JACHANOVÁ DOLEŽELOVÁ, Alexandra. Sladění pracovního a rodinného života: Kvalitativní výzkum [online]. Praha: Gender Studies, 2009. Poslední aktualizace: 03-06-2010 [cit. 2010-10-26]. 25 s. Dostupné na internetu: http://www.feminismus.cz/download/prezentace_vyzkum_sladeni.pdf.
JAKUBKA, Jaroslav. Zákoník práce 2009 s výkladem: právní stav k 1. 1. 2009. 10. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 96 s. ISBN 978-80-247-3019-6.
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2010 [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. Poslední aktualizace: 09-10-2009 [cit. 2010-11-23]. Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/cs/4215.
KOLÁŘOVÁ, Jitka (ed.). Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.
KŘÍŽKOVÁ, Alena aj. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální rodinné a firemní strategie. 1. vydání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.
KŘÍŽKOVÁ, Alena, DUDOVÁ, Radka, HA KOVÁ, Hana aj. Práce a péče: Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.
KŘÍŽKOVÁ, Alena, VOHLÍDALOVÁ, Marta. Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. Sociologický časopis [online časopis]. 2009, roč. 45, č. 1 [cit.2010-06-20], s. 31-60. Dostupné na internetu: http://sreview.soc.cas.cz/ cs/issue/4-sociologicky-casopis-czech-sociologi­cal-review-1-2009.
MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 251 s. ISBN 80-85850-75-3.
Nemocenské pojištění v roce 2010 [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. [cit. 2010-10-26]. Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/cs/7.
Part-time employment as a percentage of the total employment for a given sex and age group (%) [online]. Luxembourg: Eurostat, c2009. Last update: 23-11-2010 [cit. 2010-11-29]. Dostupné na internetu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.
PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 978-80-7184-569-0.
Peněžitá pomoc v mateřství [online]. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2010. Poslední aktualizace: 10-06-2010 [cit. 2010-10-26]. Dostupné na internetu: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm.
POLÍVKA, Milan. Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti: Souhrnná zpráva [online]. Praha: VÚPSV, 2000. 22 s. [cit. 2010-08-15]. Dostupné na internetu: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/uloha.pdf.
Porodné [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. Poslední aktualizace: 08-11-2007 [cit. 2010-11-23]. Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/cs/4759.
POTŮČEK, Martin, MA KOVÁ, Miroslava aj. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.
Práce a mzdy [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010. Poslední aktualizace: 28-09-2010 [cit. 2010-09-14]. Dostupné na internetu: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace.
PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. vydání. Praha: Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2. 
Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2002 - 2009 v třídění podle vzdělání a pohlaví zaměstnanců [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010. Poslední aktualizace: 28-11-2010 [cit. 2010-12-03]. Dostupné na internetu: http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3111-10.
Přídavek na dítě [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. Poslední aktualizace: 05-08-2010 [cit. 2010-11-23]. Dostupné na internetu: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite.
Rodičovský příspěvek [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. Poslední aktualizace: 20-11-2008 [cit. 2010-11-23]. Dostupné na internetu: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.
SKÁLOVÁ, Helena. Perspective of women in the labour market. In MACHOVCOVÁ, Kateřina, et al. Women on the labour market: Today and in the future [online]. Praha: Gender Studies, 2007. Poslední aktualizace: 03-06-2010 [cit. 2010-10-26]. s. 12–14. Dostupné na internetu: http://www.genderstudies.cz/download/Woman_On_The_Labour_Market.pdf.
Soubor prorodinných opatření – prorodinný balíček [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. Poslední aktualizace: 20-11-2008 [cit. 2010-11-23]. Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf.
Státní sociální podpora [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. [cit. 2010-10-26]. Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/cs/2.
 PIDLA, Vladimír. Zkušenost Evropské unie: rovnost začíná v rodině. In KŘÍŽKOVÁ, Alena, DUDOVÁ, Radka, HA KOVÁ, Hana aj. Práce a péče: Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské Unie. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. s. 11-27. ISBN 978-80-86429-94-6.
 TĚPÁNKOVÁ, Martina. ANALÝZA – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku [online]. Praha: Gender Studies, 2010. 26 s. Poslední aktualizace: 27-05-2010 [cit. 2010-10-26]. Dostupné na internetu: http://www.genderstudies.cz/download/ANALYZA.pdf.
TOME OVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Cesta zpátky: Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 240 s. ISBN 978-80-210-5012-9.
UHDE, Zuzana. Kritická rekonstrukce diskuse: evropská versus česká politika péče. In KŘÍŽKOVÁ, Alena, DUDOVÁ, Radka, HA KOVÁ, Hana aj. Práce a péče: Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské Unie. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. s. 145-158. ISBN 978-80-86429-94-6.
VEČERNÍK, Jiří (ed.). Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vydání. Praha: Academia, 1998. 364 s. ISBN 80-200-0703-2.
VYSOKAJOVÁ, Margareta; KAHLE, Bohuslav; DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, 2007. 472 s. ISBN 80-7357-224-9.
Zaostřeno na muže a ženy 2009 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010. Poslední aktualizace: 31-03-2010. [cit. 2010-10-26]. Dostupné na internetu: <http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/1413-09-2009-14>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK