Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vzdělávacích potřeb (výzkum)
Název práce v češtině: Analýza vzdělávacích potřeb (výzkum)
Název v anglickém jazyce: Educational needs analysis (research)
Klíčová slova: analýza vzdělávacích potřeb, firemní vzdělávání, kvalitativní výzkum, sběr dat, pozorování, dotazník, studium dokumentů, transkripce dat, kódování dat
Klíčová slova anglicky: educational needs analysis, company education, qualitative research, data acquisition, observation, questionnaire, document analysis, data transcription, data encoding
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 14.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Důvod výzkumu – jeho praktické využití, cíle a očekávaný výstup
Zvolená metoda – popis, odůvodnění
Výzkum – přijetí výzkumu, motivace k vyplnění, případná úskalí
Výsledky výzkumu – porovnání s očekáváním
Následné kroky – plán činností do budoucna
Zhodnocení - co výzkum přinesl, co bylo možné realizovat
Seznam odborné literatury
BARTÁK, JAN: Vzdělávání ve firmě. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007, 162 s. ISBN 978–80–86851–68–6
DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 369 s. ISBN 80–246–0139–7
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum :základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 408 s. ISBN 80–7367–040–2
KUBR, M., PROKOPENKO, J. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 632 s. ISBN 80–7169–250–6.
MINTON, D.: Teaching skills in further and adult educatin, London: Thomson Learning, 2005, 357 s., ISBN – 13: 978–1–84480–140–4
MIOVSKÝ, MICHAL: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 80–247–1362–4
NAKONEČNÝ, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. 1. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1992, 253 s. ISBN 80–85603–01–2
REICHEL, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 192 s., ISBN 978–80–247–3006–6
STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Brno : Sdružení Podané ruce / Boskovice : Nakladatelství Albert, 1999. ISBN 80–85834–60–X (Albert)
VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A.: Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 212s. ISBN: 80–2471–904–7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK