Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Principles of Optimal Income Taxation Revisited
Název práce v češtině: Přehled a zhodnocení principů optimálního zdanění
Název v anglickém jazyce: The Principles of Optimal Income Taxation Revisited
Klíčová slova: optimální zdanění příjmu, tagging, nulová mezní daňová sazba, nejvíce vydělávající osoby, Mirrleesův model
Klíčová slova anglicky: optimal income taxation, tagging, zero marginal tax rate, top earners, Mirrlees model
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2012
Datum zadání: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Martin Dózsa
 
 
 
Zásady pro vypracování
A survey of recent literature on optimal income taxation, coping mainly with taxation of top earners and tax tagging (tax discrimination).
Seznam odborné literatury
Diamond P.; Saez E. (2011), “The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations“, Journal of Economic Perspectives, 25 (4)
Mankiw N. G.; Weinzierl M. (2009), “The Optimal Taxation of Height: A Case Study of Utilitarian Income Redistribution“, NBER Working Paper No. 14976, 2009
Mankiw N. G.; Weinzierl M. ; Yagan D. (2009), “Optimal Taxation in Theory and Practice“, NBER Working Paper No. 15071
Mirrlees, J. A. (1971), “An Exploration in the Theory of Optimal Income Taxation“, Review of Economic Studies, 38(2)
Saez, E. (2001), “Using Elasticities to Derive Optimal Income Tax Rates“, Review of Economic Studies, 68 (1)
Předběžná náplň práce
Ekonomická teorie poslední dobou věnuje hodně pozornosti tématu optimálního zdanění příjmu. Značné shody nebylo dosaženo a díky novým, leckdy rozdílným doporučením spor o ideální daňový systém pokračuje. Toto téma je důležité nejen kvůli ekonomickým dopadům, ale také kvůli rozdílům v normativních zásadách. Jelikož téma optimálního zdanění příjmu bylo tématem několika předních akademiků, přehled nedávné literatury je poskytnut pro shrnutí posledního vývoje myšlení ekonomů. Hlavní témata práce jsou mezní daňová sazba a použití přístupu „tagging“, včetně krátkého popisu stávající situace. Část o mezní daňové sazbě popisuje jak lineální, tak nelinární modely zdanění. Popis „tagging“, což je danění v závislosti na individuálních vlastnostech, se zaměřuje na společenskou přijatelnost a výčet návrhů těchto vlastností.
Koncept:
I. Úvod
II. Základní pozadí tématu
1. Důležitost tématu
2. Vývoj daní v čase
III. Zdanění příjmu
1. Lineární model
2. Nelineární model
IV. Tagging a diskuze
V. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Economic theory has lately paid significant attention to the issue of optimal income taxation. A firm consensus has not yet been reached, and with newly emerged approaches, dispute persists over the ideal tax schedule. The importance of this issue lies not only in the economic consequences of different tax approaches, but also in the level of variation in normative guidelines for taxation. As the topic of taxation of income has been researched on extensively, a technical survey of recent literature is brought in order to summarize the recent development in economic thought on the matter. The main areas focused on are marginal tax rates and the usage of tagging, with a brief description of the current situation. The first part incorporates both the linear and non-linear models. Regarding tagging, which is taxation dependent on personal characteristics, the focus is on social acceptability as well as listing various proposals for tags.
Outline:
I. Introduction
II. Essential background on the topic
1. Importance of the topic
2. Taxes over the course of time
III. Taxation of income
1. Linear model
2. Non-linear model
IV. Tagging and discussion
V. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK