Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charita na televizní obrazovce v České republice: případová studie o vztahu neziskových organizací a České televize
Název práce v češtině: Charita na televizní obrazovce v České republice: případová studie o vztahu neziskových organizací a České televize
Název v anglickém jazyce: TV-Charity in the Czech republic
Klíčová slova: Česká televize, veřejnoprávní vysílání, nestátní neziskové organizace (NNO), charita, mediální partnerství, agenda-setting, gatekeeping
Klíčová slova anglicky: Czech television, public service broadcasting, non-governmental organizations (NGOs), charity, media partnership, agenda-setting, gatekeeping
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Korbel Macků
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Amnesty a lidská práva. Amnesty International ČR [online]. 2010 [cit. 2011-12-29].
Dostupné z WWW: <http://www.amnesty.cz/str/lidska-prava/>.
BBC [online]. 2011a [cit. 2011-09-01]. About BBC Charity Appeals. Dostupné z
WWW: < http://www.bbc.co.uk/charityappeals/about/aac.shtml>.
BBC [online]. 2011b [cit. 2011-12-16]. Children in Need. Dostupné z WWW:
<http://www.bbc.co.uk/pudsey/aboutus/history.shtml>.
BRAINARD , Lori A.; SIPLON, Patricia D. Toward Nonprofit Organization Reform in
the Voluntary Spirit: Lessons from the Internet. Nonprofit and Voluntary Sector
Quarterly. 2004, 33, s. 435-457.
BRAY, Ilona. Effective Fundraising for Nonprofits : Real-World Strategies That Work.
Berkeley : Nolo, 2008. Media Outreach, s. 425-460. ISBN 978-1-4133-0748-1.
BURTON, Greame a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister , 2001.
ISBN 80-85947-67-6.
Česká republika. Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi ve znění zákonů č. 36/1993
Sb., č. 253/1994 Sb., č. 301/1995 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 231/2001 Sb., č. 82/2005 Sb., č.
127/2005 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 132/2010 Sb., č. 153/2010 Sb. a č.
302/2011 Sb. Praha. 1991
Česká republika. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Praha. 1997.
Česká republika. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Praha. 1995.
Česká republika. Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o
změně některých zákonů ve znění zákonů č. 112/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 304/2007
Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 132/2010 Sb. a č. 302/2011 Sb. Praha. 2005.
Česká republika. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů. Praha. 1990. Dostupné z WWW: <http://spcp.prf.cuni.cz/lex/83-90.htm>.
Česká republika. Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Praha. 1997.
ČESKÁ TELEVIZE. Kodex České televize: Zásady naplňování veřejné služby v oblasti
televizního vysílání. Praha: Česká televize, 2003. Dostupné z WWW:
<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf>.
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 [online].
Praha: Česká televize, 2011. Dostupné z WWW:
<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/radact/
vyrocni_zpravy/zprava2010.pdf?ver=1.03>.
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 [online].
Praha: Česká televize, 2010. Dostupné z WWW:
<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/radact/
vyrocni_zpravy/zprava2009.pdf>.
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008 [online].
Praha: Česká televize, 2009. Dostupné z WWW:
<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/radact/
vyrocni_zpravy/zprava2008.pdf>.
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2007 [online].
Praha: Česká televize, 2008. Dostupné z WWW:
<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/radact/
vyrocni_zpravy/zprava2007_vyrocni_zprava.pdf>
Česká televize [online]. 2011a [cit. 2011-12-23]. Dostupné z WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/>.
Česká televize [online]. 27. 11. 2011 [cit. 2011-12-17]. Adventní koncerty ČT potěší a
pomůžou. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/154441-
adventni-koncerty-ct-potesi-a-pomuzou/>.
Česká televize [online]. 21. 9. 2011 [cit. 2011-12-16]. Jiřího Janečka na Kavčích horách
nahradí Petr Dvořák. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-atechnologie/
136884-jiriho-janecka-na-kavcich-horach-nahradi-petr-dvorak/>.
Česká televize [online]. 2011b [cit. 2011-11-12]. Kampaně 2011 - Charitativní,
osvětové, humanitární a sbírkové kampaně. Dostupné z WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkovekampane/
kampane-2011/>.
Česká televize [online]. 20. 7. 2011 [cit. 2011-12-17]. Řekli v Událostech, komentářích.
Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalostikomentare/
4322-rekli-v-udalostech-komentarich/>.
Česká televize [online]. 2011c [cit. 2011-10-11]. Statut ČT. Dostupné z WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/statut-ct/>.
Česká televize [online]. 2011d [cit. 2011-12-20]. Produkční služby. Dostupné z WWW:
< http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/produkcni-sluzby/>.
Česká televize [online]. 9. 8. 2010 [cit. 2011-12-17]. Záplavy 2010: Probudila se lidská
solidarita. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/98014-
zaplavy-2010-probudila-se-lidska-solidarita/>.
Česká televize pomáhá [online]. Praha : Česká televize, 2006 [cit. 2011-12-17].
Dostupné z WWW: <http://img2.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikacect/
pdf/CTcharita.pdf>.
DEARING, James W.; ROGERS, Everett M. Agenda-Setting : Communication
Concepts 6. London : Sage, 1996. 132 s. ISBN 0-7619-0563-4.
DIAKONIE ČCE. Zpráva o činnosti Diakonie ČCE v roce 2010. Praha: Diakone ČCE,
2011. ISBN 978-80-904711-1-5.
FRIČ, Pavol. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky : Rozhovory o
neziskovém sektoru II. Vydání první. Praha: AGNES, 2000. 114 s.
ISBN 80-902633-6-4.
FRIČ, Pavol; GOULLI, Rochdi. Neziskový sektor v České republice : Výsledky
mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex
Bohemia, 2001. 204 s. ISBN 80-86432-04-1.
GALTUNG, J., RUGE, M. H.: The Structure of Foreign News. In Thumber, H.: News.
Oxford University Press. 1999.
GRIFFIN, Em. A first look at communication theory. Eight Edition. New York:
McGraw-Hill, 2011. Agenda-Setting Theory of Maxwell McCombs and Donald Shaw,
s. 387-390. ISBN 978-0-07-353430-5.
HÁVA, Petr. Prezentace ke kurzu International Comparison of health care systems.
Fakulta sociálních věd. Katedra veřejné a sociální politiky. 2011. Dostupné z WWW:
<http://samba.fsv.cuni.cz/~hava/>
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál,
2005. Základní přístupy kvalitativního výzkumu, s. 103-143. ISBN 80-7367-040-2.
Informace o financování neziskových organizací: Ministerstvo financí [online]. 2005
[cit. 2011-12-18]. Neziskové organizace. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nezisk_organizace.html>.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN
978-80-7367-466-3.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost : Stručný úvod do studia médií
a mediální komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
KENIX, Linda Jean. Nonprofit Organizations' Perceptions and Uses of the Internet.
Television New Media. 3 March 2008, 9, s. 407-428.
Kodex České televize : zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání.
Praha: Česká televize, 2. července 2003. 48 s. Dostupné z WWW:
<http://img9.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf>.
McCOMBS, Maxwell. Agenda setting : Nastolování agendy: masová média a veřejné
mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
McCOMBS, M. E.; SHAW, D. L. The agenda-setting function of mass media. Public
Opinion Quarterly. 1972, 26, s. 176-187.
McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN
80-7178-840-6.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. dopl. vyd. Praha: Portál,
2009. 640 s. ISBN 978-80-7367-574-5.
Ministerstvo financí [online]. 2005 [cit. 2011-12-18]. Neziskové organizace. Dostupné z
WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nezisk_organizace.html>.
Neziskovky : I pomáhat se musí umět [online]. 2010 [cit. 2011-12-17]. Organizace
mohou přihlašovat své projekty k Adventním koncertům České televize. Dostupné z
WWW: <http://www.neziskovky.cz/clanek/1476/508/granty/organizace-mohouprihlasovat-
sve-projekty-k-adventnim-koncertum-ceske-televize/>.
O Člověku v tísni. Člověk v tísni [online]. Praha, 2006, 2011 [cit. 2011-21-11].
Dostupné z WWW: <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176>.
O nás. Konto BARIÉRY [online]. 2004, 2011 [cit. 2011-12-12]. Dostupné z WWW:
<http://www.kontobariery.cz/nadace.aspx>.
O nás. Rozum a Cit [online]. 2010 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z WWW:
<http://www.rozumacit.cz/nadacni-fond/o-nas>.
Pomozte dětem : Sbírkový projekt [online]. 2010 [cit. 2011-12-16]. Kuře v televizi.
Dostupné z WWW: <http://www.pomoztedetem.cz/cs/kure-v-televizi/>.
Pomozte dětem : Sbírkový projekt [online]. 2011 [cit. 2011-12-13]. O nás. Dostupné z
WWW: <http://www.pomoztedetem.cz/cs/o-nas/>.
POTŮČEK, Martin, et al. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),
2010. 398 s. ISBN 978-80-86429-50-2.
REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN
80-7178-926-7.
SALAMON, Lester M.; ANHEIER, Helmut K. The emerging nonprofit sector : An
overview. New York : Manchester University Press, 1996. 172 s. ISBN 0-7190-4872-9.
Sbírka Pomozte dětem : Informace ze sociologického výzkumu. Praha: Středisko
empirických výzkumů STEM, 2010. 9 s. Dostupné z WWW:
<http://www.pomoztedetem.cz/content/dokumenty/stem/stem-2010.pdf>.
SIMONS, Helen. Case Study Research in Practice. London : Sage Publications Ltd,
2009. 200 s. ISBN 9780761964247.
SHOEMAKER, Pamela J.; VOS, Tim P.; REESE, Stephen D. The Handbook of
Journalism Studies. New York : Routledge, Taylor & Francis, 2009. Journalists as
Gatekeepers, s. 73-87. ISBN 0-203-87768-3.
SKOVAJSA, Marek, et al. Občanský sektor : Organizovaná občanská společnost v
České republice. Praha: Portál, 2010. 376 s. ISBN 978-80-7367-681-0.
TV Nova [online]. 2011 [cit. 2011-12-18]. Nadace Nova. Dostupné z WWW:
<http://tv.nova.cz/nadacenova>.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010. Praha: Rada české televize, 23.
března 2011. 176 s. Dostupné z WWW:
<http://img9.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2010.p
df?ver=1.03>.
WHITE, David M. The "Gate Keeper": A Case Study in the Selection of News.
Journalism Quarterly. 1950, 27(3): 383-396.
Předběžná náplň práce
V současné době roste význam neziskového sektoru a tento sektor proniká svou činností i do médií. Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na to, jak vybrané české celoplošné televizní stanice provozují a zda vůbec nějakým způsobem provozují charitu.
V úvodu je potřeba si operacionalizovat pojem charita a posléze televizní charita. Chtěla bych vytvořit definici na základě literatury a dostupných informací o televizních charitativních projektech a posléze bych tuto definici chtěla porovnat s tím, jak si televizní charitu definují zástupci televizních stanic a charitativních organizací. Rozhovory s reprezentanty těchto skupin budou základem pro praktickou část mé práce. Poté, co bude analyzován vývoj televizní charity v České republice na příkladu vybraných TV stanic, bude nutné diagnostikovat aktéry, kteří participují v této oblasti, jejich zájmy a jejich komunikační techniky a postupy.
Mým cílem je typologizovat současné používané formáty TV charity, pokusit se vysledovat na základě mezinárodní zkušenosti a historického vývoje trendy v této oblasti, zjistit účinnost charitativních projektů za pomoci výročních zpráv nadačních fondů a údajů o sledovanosti a také vyzkoumat, proč jednotlivé televizní stanice charitu určitým způsobem dělají, zda jsou k tomu zavázány na základě nějakých dokumentů či je to jejich naprosto dobrovolná iniciativa. Také chci sledovat rozdíl mezi televizí veřejné služby a komerčními stanicemi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The importance of non-profit sector is still growing and this sector also operates in media. In my thesis I want to focus on whether selected Czech televisions do charity. And if they do, I want to find out how they do it.
First I have to define the concept of charity and then the TV charity. I would like to create a definition based on the literature and available information on the television charity projects and later I want to compare this definition with how television broadcasters and representatives of charitable organizations define TV charity. Interviews with representatives of these two groups will be the basis for the practical part of this thesis. After having analyzed the evolution of television charity in the Czech Republic in selected televisions, it will be necessary to analyse the actors who participate in this area, their interests and their communication techniques and processes.
The aim of this thesis is to create a typology of TV charity, to examine tendencies
in this area according to international experience and the historical development, to determine the effectiveness of TV charity projects using funds annual reports and data on the audience, and also to investigate, why various televisions do charity. If they are in some way obliged to do so, if it is based on some documents or if it is their absolutely voluntary initiative. I also want to monitor the differences between public service television and commercial broadcasters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK