Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji na stránkách vybraných českých deníků (květen-červenec 2010, červenec-září 2011, červenec-září 2012)
Název práce v češtině: Obraz Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji na stránkách vybraných českých deníků (květen-červenec 2010, červenec-září 2011, červenec-září 2012)
Název v anglickém jazyce: Pictureof world cup in white water slalomkayaking organized from june 2010in chosen Czech newspapers
Klíčová slova: mediální obraz, kvantitativní analýza, slalom na divoké vodě, Světový pohár, MF DNES, Právo, Sport
Klíčová slova anglicky: media image, quantitative analysis, whitewater slalom kayaking, World Cup, MF DNES, Pravo, Sport
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Ondřej Zamazal
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu mediálního obrazu Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji pořádaného v letech 2010, 2011 a 2012 a to v denících MF DNES, Právo a Sport. Cílem je na základě kvantitativní analýzy popsat mediální obraz akce v jednotlivých letech ve sledovaných denících a následně pomocí komparace definovat proměny mezi jednotlivými roky. Analýza sleduje nejen počet a rozsah publikovaných textů, ale také jejich formu a témata, kterým se věnují. Do výzkumu jsou zahrnuty i obrazové materiály, u kterých jsou sledovanými parametry počet, plocha a také aktér, který je na fotografii zobrazen. Jednotliví aktéři jsou sledováni i v otištěných textech. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy související se zvoleným tématem, tedy tvorba mediálního obrazu, nastolování agendy a zpravodajské hodnoty. V metodické části jsou popsána sledovaná média, a to z hlediska jejich vlastnické struktury, čtenářské obce i jejich suplementů a také definována metoda výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on analysis of media image of World Cup races in whitewater slalom kayaking that were organised in Prague-Troja in 2010, 2011 and 2012. Chosen media are MF DNES, Pravo and Sport. The aim of the thesis is to describe media image of the aforementioned events in the chosen media by using quantitative analysis and to define changes among the years. Analysis is concentrated on number of articles and amount of space that was given by the media as well as on forms and topics that appeared repetitively. Also published photos are part of the research. Photos are described according to quantity their published number, given amount of space and personality that has been chosen as an object for the photo. Particular personalities are identified in published articles and interviews too. In the first part of the thesis there are defined theoretical concepts such as media image creation, agenda setting and news values. In the second part there are described chosen media from the perspective of their ownership, characteristics of readers and its supplements. In addition the method of research is described in the second part too.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK