Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Globální vytváření mediálních stereotypů na příkladu izraelsko-palestinského konfliktu
Název práce v češtině: Globální vytváření mediálních stereotypů na příkladu izraelsko-palestinského konfliktu
Název v anglickém jazyce: Global Creating Media Stereotypes on Example of Israeli-Palestinian Conflict
Klíčová slova: objektivita, vyváženost, stereotyp, ideologie, zpravodajství, izraelsko-palesinský konflikt, Mavi Marmara
Klíčová slova anglicky: objectivity, balance, stereotype, ideology, newsmaking, israeli-palestinian conflict, Mavi Marmara
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: Petr Cirkl, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AVINERI, Šlomo. The Making of Modern Zionism
New York: Basic Books, 1981. 244 s. ISBN 978-0465043286
BALY, Denis. Academis Illusion.
New York: Seabury Press, 1961. 179 s.
BARŠA, Pavel. Hodina impéria: Zdroje současné zahraniční politiky USA, Vyd. 1
Brno: Masarykova univerzita, 2003. 156 s. ISBN 80-210-3114-X.
BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií, Vyd. 1
Brno: Barrister a Principal , 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6.
ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, Vyd. 2, Praha: Barrister a Principal, 2010. 321 s. ISBN 80-87029-16-X
DAVIS, Aeron. Public relations, news production and changing patterns of source access in the British national media. Media, Culture & Society 2000;22;39. London: Sage Publication, 2000. 22 s. Dostupné též online na adrese: <http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/1/39>
ECO, Umberto. Meze interpretace, Vyd. 1
Praha: Karolinum, 2004, 330 s. ISBN 80-246-0740-9.
GANS, Herbert. Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time, Vyd. 1. Vintage, 1980. 420 s. ISBN 978-0394743547
GOLDING, Peter; MURDOCK, Graham. Culture, Communications, and Political Economy. In CURRAN, James; GUREVITCH, Michael. Mass Media and Society, Vyd. 4. USA: Bloomsbury, 2005. 432 s. ISBN 978-0340884997
HAGEN, Lutz. Opportune Witnesses: An Analysis of Balance in the Selection of Sources and Arguments in the Leading German Nespapers Coverage of the Census Issue. European Journal of Communication, Sage Publications, 1993
HAGEN, Lutz; KONČELÍK, Jakub; REIFOVÁ, Irena; SHERER, Helmut; SHULZ, Winfried. Analýza mediálních sdělení, Vyd. 2
Praha: Karolinum, 2005. 149 s. ISBN 80-246-0827-8
HARTLEY, John. Understanding News, Vyd. 1
New York: Methuen&Co, 1982. 203 s. ISBN 0-416-74550-4
HAWKES, N.: Tatcher Takes a Big Risk over PLO Talks. London Observer, 22.9.1985
HERMAN, Edward S.; CHOMSKY, Noam. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books, 1988. 412 s. ISBN 0-375-71449-9
HERZOG, Chaim. Arabsko Izraelské války, Vyd. 1
Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2008. 617 s. ISBN 978-80-7106-954-6.
CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci: Úvahy o povaze člověka a společenského řádu.
Praha: Karolinum, 1998. 323 s. ISBN 80-7184-491-8.
INTROVIGNE, Massimo. Hamás: Islámský terorismus ve Svaté zemi, Vyd. 1
Praha: Vyšehrad, 2003. 108 s. ISBN 80-7021-659-X
KARHANOVÁ, Kamila; HOMOLÁČ, Jiří. Obraz Romů v středo-evropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, 2003. 184 s. Dostupné též online na adrese: <http://ulug.ff.cuni.cz/projekty/romove/ obraz_romu.pdf>
KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Vyd. 1
Praha: Prostor, 1996. 916 s. ISBN 80-85190-51-6
LÍČKOVÁ, Eva a kolektiv. Stereotyp ano i ne, Vyd 1.
Praha: Československá televize, 1982. 156 s.
LIPPMANN, Walter. Public Opinion
New Brunswick: Transaction Publishers, 1922, 426 s. ISBN 0-88738-861-2
MANNING, Paul. News and News Sources: A Critical Introduction, Vyd. 1
London: Sage Publications, 2001. 251 s. ISBN 0-7619-5797-9
McQUAIL, Denis. Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, Vyd.1, London: SAGE Publcations Ltd, 1992, 350 s., ISBN 0-8039-8294-1.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, Vyd. 1
Praha: Portál, 1999, 447 s. ISBN 80-7178-200-9.
PICKERING, Michael. Stereotyping: The Politics of Representation, Vyd. 1
New York: Palgrave, 2001. 246 s. 0-333-77210-5
REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník medilání komunikace, Vyd. 1
Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7
SIGAL, Leon V. Reporters and Officials: The Organization and Politics of Newsmaking, Lexington: D.C. Health&Co, 1973. 221 s. ISBN 0-669-89276-9
ŠIMŮNEK, Michal. Walter Lippmann: Veřejné mínění. Revue pro média [online]. Říjen 2002, 3, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue03/recenze_lippmann.htm>.
ŠVAMBERK, Alexander. Novinky.cz - SPECIÁL - Arabové x Izrael [online]. 2006 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://special.novinky.cz/izrael/index.html>.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1
Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8
TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií, Vyd 1.
Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4
TUCHMAN, Gaye. Making news: A Study in the Construction of Reality
New York: Free Press, 1978, 224 s. ISBN 0-02-932960-4.
Israel Security Fence - Ministry of Defense [online]. 2003, 2007-01-03 [cit. 2011-05-19]. Israel Security Fence - Ministry of Defense. Dostupné z WWW: <http://www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/default.htm>.
Všeobecné zpravodajství : Desítka mrtvých při izraelském útoku na flotilu s pomocí pro Gazu. ČTK [online]. 31.05.2010, 1, [cit. 2011-05-06]. Dostupný z WWW: <http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/vseobecne/index_view.php?id=484497> ISSN 1211-1783.
Předběžná náplň práce
Ve své práci jsem popsala formy porušování objektivity a pokusila se vysvětlit, proč k tomu v mediálních sděleních dochází a podle jakého klíče se tak děje. Jako objekt svého bádání jsem si zvolila izraelsko-palestinký konflikt, jenž je množinou dílčích událostí neustále vyvěrajících na povrch mediálních obsahů a má perfektní předpoklady pro porušování objektivity mediálních obsahů.
Úvodní teoretická část popisuje genezi izraelsko-palestinského konfliktu, následuje uvedení do problematiky objektivity. V praktické části jsem kvantitativní obsahovou analýzou zkoumala šest deníků (USA Today, The Times, Nezavisimaja Gazeta, MF Dnes, Palestina Telegraph a Jerusalem Post), kde jsem se soustředila na míru poskytování prostoru proizraelským a protiizraelským informačním zdrojům a četnost pokrytí události, která se stala na turecké lodi Mavi Marmara.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my work I have described different types of breaches of objectivity. I attempted to explain why and for which purpose this occurs in media. Israeli-Palestinian conflict is a bigger story full of smaller events which continuously appear in media. I have selected it as a subject of my research because I expect breaches of objectivity in media content.
The first part describes the genesis of the Israeli-Palestine conflict, then I tried to explain the theoretical background of objectivity. In the research, I used quantitative content analysis to examine six daily newspapers (USA Today, The Times, Nezavisimaya Gazyeta, MF Dnes, Palestina Telegraph and Jerusalem Post), where I focused on the amount of space devoted to pro-Israeli and anti-Israeli media sources and the frequency of reporting about the event that occurred on Turkish ship, the Mavi Marmara.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK