Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cause Related marketing v ČR
Název práce v češtině: Cause Related marketing v ČR
Název v anglickém jazyce: Cause Related Marketing in the Czech Republic
Klíčová slova: Cause Related Marketing, společenská odpovědnost organizace, vnímání, výzkum, respondent
Klíčová slova anglicky: Cause Related Marketing, Corporate Social Responsibility, perception, research, respondent
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Ing. Milan Postler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 15.02.2011
Datum a čas obhajoby: 15.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2011
Oponenti: Mgr. Juraj Gerbery
 
 
 
Seznam odborné literatury
ADKINS, Sue: Cause Related Marketing: Who cares wins, Oxford: Butterworth-Heinemann. 2000

POKORNÁ, Radka: Sociální marketing. Cause Related Marketing. Praha: Litera Brno. 2007

KENNETH, Clow; BAACK, Donald: Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2008.

PAVLÍK, Marek; BĚLČÍK, Martin: Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 2008.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma Cause Related Marketing v ČR se zabývá problematikou spojenectví neziskové organizace a komerční firmy za účelem dobročinného projektu. Nejprve je toto téma představeno na teoretické úrovni, kdy je vysvětlen samotný pojem, dále je také zmíněn vývoj této marketingové aktivity, její přínosy pro společnost a celkový smysl. Také jsou v práci identifikovány jednotlivé formy, které jsou pro zavedení podobných projektů často využívány a zaznamenány jsou i výhody a možná rizika, která můžou projekty Cause Related Marketingu provázet. Dále jsou představeny dvě úspěšné případové studie, které proběhly v minulosti a poukazují na možný úspěch a efektivnost dobře připravené CRM kampaně. Poslední část práce je zaměřena na vlastní výzkum na téma Cause Related Marketing, který byl prováděn pomocí dotazníků a zkoumal názory a postoje mladé generace týkající se projektů Cause Related Marketingu v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor work deals with Cause Related Marketing in the Czech Republic. Cause Related Marketing presents alliance between a non profit organisation and a business company in order to create a charitable project. At the begining this topic is explained, its history and development is mentioned as well, goals and influences of this marketing actvity are given, different forms and mechanisms of CRM projects and also andvantages and risks of these projects are dealt with. In the next part, some successful case studies are specified and thus show us how efective and beneficial these activities could be. In the last part, the research which was realized by the questionaire is introduced and views, opinions and perceptions on Cause Related Marketing of young people in the Czech Republic are presented.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK