Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
New age jako koncept životního stylu a rozvoje osobnosti
Název práce v češtině: New age jako koncept životního stylu a rozvoje osobnosti
Název v anglickém jazyce: New Age as a Concept of a Life Style and Development of Personality
Klíčová slova: New Age, rozvoj osobnosti, spiritualita, učení se, životní styl
Klíčová slova anglicky: New Age, personal development, spirituality, learning, lifestyle
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2010
Datum zadání: 09.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce popisuje zásadní charakteristiky New Age z hlediska historických okolností vzniku, teoretické báze autorů, způsobu členství a zdrojů inspirace. Autorka sleduje, jak tento fenomén koresponduje s postmoderními rysy současnosti, jakým způsobem se projevuje v životním stylu a v kultuře společnosti, a zejména jak ho absorbuje současná andragogická praxe - zájmové vzdělávání, další profesní vzdělávání a životní pomoc. Na závěr jsou zmíněna možná úskalí a paradoxy koncepce New Age.
Seznam odborné literatury
BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. 144 s. IBSN 80-204-0966-1.
BENEŠ, Milan. Andragogika. 2.vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 116s. ISBN 80-86432-23-8.
BENEŠ, Milan. a kol. Idea vzdělávání v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 110 s. ISBN 80-86432-40-8.
BERGER, Peter,L. Vzdálená sláva – Hledání víry ve věku lehkověrnosti. Brno: Barrister a Principal, 1997. 185 s. ISBN 80-85947-18-8.
BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. 1.vyd. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5.
BOULDING, Elise. Cultures of peace: the hidden side of history. New York: Syracuse University Press, 2000. 347s. ISBN 0-8156-2832-3.
BOVBJERG, Kirsten M. Personal Development under Market Conditions. Journal of contemporary Religion [online], Vol. 26, No. 2. 10. 2007 [cit. 4.února 2010], p. 189-205. Dostupné z URL: http://pure.au.dk/portal/en/persons/kirsten-marie-bovbjerg(2f917a1a-8e85-4c22-a326-8005479672e5)/publications.html. ISSN 1353-790.
DOLEŽALOVÁ, Hana. Individuální a kolektivní uvnitř spirituality New Age: terapeutické praktiky, tělesnost a intersubjektivita. Sociální studia. Posvátno [online časopis]. 2008, roč. 5, č. 3-4 [cit. 20. dubna 2011], s. 107-123. Dostupné z URL:http://socstudia.fss.muni.cz/rejstriky.php?ukol=2&rejst=1&id=255&pageno=4. ISSN 1803-6104.
GROF, Stanislav. Teoretické a empirické základy transpersonální psychologie. In: Na vlnách změn. Přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference. 1. vyd. Praha: Radost, 1992. 130 s. ISBN 80-85189-13-5.
HEELAS, Paul. Oslava vnitřního Já. In: Dingir, časopis o současné náboženské scéně. Téma: New Age [online časopis]. Červen 2003, roč. 6, č.2 [cit. 1.listopadu 2010], s. 49-51. Dostupné z URL:http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf ISSN 1212-1371.
HENDERSONOVÁ, Hazel. Za horizontem globalizace. 1.vyd. Praha: DharmaGaia, 2001. 134 s. ISBN 80-85905-93-0.
KOPECKÝ, Martin. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 131 s. ISBN 80-86432-96-3.
LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 106 s. ISBN 80-210-3492-0.
LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 184 s. ISBN 80-210-1645-0.
NEŠPOR, Zdeněk a kol. Příručka sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. 449 s. ISBN 978-8086429-92-2.
NEŠPOR, Zdeněk. LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 232 s. ISBN 978-80-7367-251-5.
NEŠPOR, Zdeněk. Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. In Nešpor (ed.) Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 [cit. 12.května 2011], s. 21-37. Dostupné online z URL:http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/207_1nespor60%20pro%20tisk.pdf. ISBN 80-7330-061-3.
PRUDKÝ, Libor a kol. Inventura hodnot. Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. 341 s. ISBN 978-80-200-1751-2
SALMAN, Harrie. Evropa v novém světle. Evropská kultura jako střed mezi Východem a Západem. 1. vyd. Praha: Eós, 1995. 105 s. ISBN 80-901433-3-4.
SHELDRAKE, Rupert. Morfologická rezonance a kolektivní paměť. In Na vlnách změn. Přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference. 1. vyd. Praha: Radost, 1992. 130 s. ISBN 80-85189-13-5
SPOUSTA, Jan. Sčítání lidu a náboženství. Dingir, časopis o současné náboženské scéně. Téma: New Age [online časopis]. Červen 2003, roč. 6, č.2 [cit. 15.června 2011], s. 42-43. Dostupné z URL:http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf ISSN 1212-1371.1371SN
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Vzdělávání na doživotí. Publikace projektu Futura [online]. Červenec 2008. Respekt institut [cit. 2. září 2011], s. 28-35. Dostupné z URL:http://www.respektinstitut.cz/publikace-projektu-futura-vzdelavani-na-dozivoti-dalsi-vzdelavani-v-praze-jeho-cile-perspektivy-a-metody. ISBN 978-80-904153- 0-0.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí nového věku. Dingir, časopis o současné náboženské scéně. Téma: New Age [online časopis]. Červen 2003, roč. 6, č.2 [cit. 5.června 2010], s. 46-49. Dostupné z URL:http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf ISSN 1212-1371.1371SN
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: Dingir, 1998. 137 s. ISBN 80-902528-0-X.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007, 110 s. ISBN 978-80-86851-64-8.
YORK, Michael. Wanting to Have Your New Age Cake and Eat It Too. Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies 1 [online] (2005): s. 15 – 34, [cit. 2.července 2011]. Dostupné z URL: http://www.asanas.org.uk/files/001York.pdf.
ŽIŽEK, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška. 1. vyd. Praha: Rybka, 2011. 247 s. ISBN 978-80-200-1751-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK