Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Invloed van multiculturalisme op hedendaagse Nederlandse jeugdliteratuur
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Invloed van multiculturalisme op hedendaagse Nederlandse jeugdliteratuur
Název práce v češtině: Vliv multikulturalismu na současnou dětskou nizozemskou literaturu
Název v anglickém jazyce: The influence of multiculturalism on contemporary Dutch children's literature
Klíčová slova: Multikulturalismus, nizozemská literatura, dětská literatura, přistěhovalecká literatura.
Klíčová slova anglicky: Multiculturalism, Dutch literature, children's literature, immigrant literature
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Ellen Jacoba Krol
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2010
Datum zadání: 07.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl vyzkoumat do jaké míry a jakým způsobem se odráží
problematika multikulturní společnosti v současné dětské nizozemské literatuře
a jakým způsobem se s touto problematikou autoři vypořádávají.
V teoretické části jsou vysvětleny důležité pojmy a je zde popsána současná
společenská situace v Nizozemí. Dále následuje přehled vývoje imigrace do Nizozemí
a rozbor témat spojených s multikulturní problematikou. Na konci teoretické části je
krátce popsán koncept dětské literatury a definována oblast výzkumu.
V praktické části je nejprve popsána metodologie výzkumu a představen
vlastní korpus knih pro výzkum. Následuje analýza osmi knih. Po vlastní analýze jsou
prezentovány výsledky studie.
Seznam odborné literatury
Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief Amsterdam University Press,
Amsterdam, 2006.
o Buikema, Rosemarie, M. Meijer (red.), Cultuur en migratie in Nederland, Kunsten in
beweging 1980-2000, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2004.
o Cahier 2009-3,Migratie naar en vanuit Nederland Een eerste proeve van de
Migratiekaart, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag, 2009.
o Geuijen, C.H.M. (Red.), Werken aan ontwikkelingsvraagstukken, Multiculturalisme,
Lemma BV, Utrecht, 1998.
o Ghesquere, Rita, Jeugdliteratuur in perspectief, ACCO, Leuven, 2009.
o Joosen, Vanessa, K. Vloeberghs, Uitgelezen Jeugdliteratuur: een ontmoeting met traditie
en vernieuwing, Lanoo Campus, Leuven, 2008.
o Müller, Heidy Margrit, A. Kennedy, Migrations, minorities and multiculturalism in
European youth literature, Peter Lang, Bern, 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK