Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Trendy rychlosti větru ve vybraných povětrnostních situacích na území České republiky
Název práce v češtině: Trendy rychlosti větru ve vybraných povětrnostních situacích na území České
republiky
Název v anglickém jazyce: Wind speed trends in selected synoptic types in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Seznámit se s používanou typizací povětrnostních situací pro území České republiky. Prostudovat problematiku měření rychlosti a směru větru a otázku reprezentativnosti měřených dat v závislosti na poloze dané meteorologické stanice. Posoudit otázku homogenity vybraných datových řad, případně možnosti jejich homogenizace.

Vybrat vhodné reprezentativní stanice/lokality a zkoumat časové trendy pro jednotlivé typy povětrnostních situací. Podle možností využít i aerologická měření větru (ideálně ve výšce 850 hPa, případně 925 hPa) a srovnat je s měřením staničním.

Vypracovat i přehled největších rychlostí, resp. nárazů pro vybrané synoptické typy, zde bude vhodné uvést i stručný synoptický popis daných situací.
Seznam odborné literatury
B. Sobíšek: Rychlost a směr větru na území České republiky v období 1961-1990. Praha 2000. 87 s.
S. Křivancová: Základní meteorologické prvky v jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky v období 1961-1990. Praha 1997. 114 s.
http://www.chmi.cz/meteo/om/mk/syntypiz/kalendar.html a odkazy uvedené na této stránce

Další literatura dle pokynů vedoucího a konzultanta.
Předběžná náplň práce
Rychlost větru jako meteorologický prvek nebývá příliš často studován z hlediska dlouhodobého kolísání. Tato práce by měla zjistit, zda-li se pro jednotlivé povětrnostní situace vyskytují statisticky významné změny rychlostí větru a pokud ano, zda-li jsou tyto změny významné pro různé lokality území České republiky. Součástí práce bude určitě zajímavý přehled situací s největšími rychlostmi větru pro vybrané povětrnostní situace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Wind speed as a meteorological element and its long-term changes/trends aren't studied very often. This thesis should find out if there are any statistically significant trends for single synoptic types. And if yes, if these changes are same and singificant for different parts of the Czech Republic region. This work will also contain overview with the wind speeds for selected synoptic types.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK