Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hudebních stylů a idolů na vztah adolescentů k psychoaktivním látkám
Název práce v češtině: Vliv hudebních stylů a idolů na vztah adolescentů k psychoaktivním látkám
Název v anglickém jazyce: Influence of music styles and musician on the relationship between youth and
psychoactive drugs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelikální teologický seminář (27-ETS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 06.10.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Oponenti: Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ADEN, Leroy; BENNER, David G; ELLENS, J. Harold, Christian Perspektive on Human Development, Baker book house company 1992. ISBN 0-8010-0225-7

BLATNÝ, Marek; PLHÁKOVÁ, Alena. Temperament, inteligence, sebepojetí: nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu. 1. vyd. Tišnov: Sdružení SCAN, 2003. ISBN 80-86620-05-0

BURTON, W. Peretti. Jazz in American Culture, Chicago: Ivan R. Dee, 1997

DACEY, J. S.; LENNON, K. H. Kreativita. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-903-9

EISENSTADT, J. M. Parental loss and genius. In: FRANKIEL, R. Essential papers on object loss. New York: New York University Press, 1994

ERICSON, E. H. Identity: Youth and crisis. 1. vyd. New York: Norton, 1968. ISBN 0-8020-0667-8

ERICSON, E. H. Dětství a společnost. 1. vyd. Praha: Argo, 2002

ERICSON, E. H. The problem of Ego identity. 1.vyd. Journal of the American
Psychoanalytic Association 4, 1956

ERICSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený: Doplněné vydání o devátém stupni
vývoje od Joan M. Eriksonové. Praha: NLN, 1999. ISBN: 80-7106-291-X

FRANKL, E. Viktor. Lékařská péče o duši. 1. vyd. Brno: Cesta 2006. ISBN 80-7295-085-1

GREENE, C. A. L; ADAMS-PRICE. Secondary attachments and adolescent self concept. Sex
Roles. 1. vyd. Netherlands: Springer, 1990. str. 187-198. ISBN 0360-0025

GREENE, C. A. L; ADAMS, Price. Adolescents' secondary attachments to celebrity figures. Sex Roles 23. 1. vyd. Netherlands: Springer, 1990b. ISBN 0360-0025

HOŠEK, Pavel. Na cestě k dialogu. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2005. ISBN 80-7255-126-4

KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti 1,2: mezioborový přístup. 1.vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-05-6

KUBŮ, Pavel; ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina; CSÉMY, Ladislav. Tanec a drogy. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006. ISBN 80-86734-77-3

KUČERA, M. Formy citů: Lacanovská teorie. Praha: Karolinum, 2008

MACEK, Petr. Adolescence. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-348-X


MCGRATH, Y; SUMNALL, H.; MCVEIGH, J; BELLIS, M. Prevence užívání drog mezi mladými: Přehled dostupných informací, nejnovější výzkumné poznatky. 1.vyd. Praha: Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-16-1

MILDRED, Victor; GOERTZEL, Ted. 300 Eminent Personalities. 1. vyd. U. S.: Jossey-Bass Inc, 1978

RAVID, A., et al.: Adolescent idolization of pop singers: causes, expressions, and reliance.
Journal of Youth and Adolescence 25, 1996, 631-650.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5

SAK, P.; SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce.1.vyd. Praha: Svoboda servis, 2004. ISBN 80-86320-33-2

SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitativny výskum, Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 805510904-4

STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu, Albert, Boskovice 1999. ISBN 80-85834-60-X

TIMOTHY, Leary. Politika extáze. Olomouc: Votobia, 1997. 417 s. ISBN 80-7198-194-X

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. dětství a dospívání, 1.vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí.. Praha: Beta books, 2007. ISBN 978-80-86851-64-8

VOS, H. P. J. Trauma and addiction, Addiction to Trauma. 1.vyd. Olomouc: Úřad vlády České republiky, 2003
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je stručně nastínit drogovou problematiku adolescentů v pohledu, který je zaměřen na vztah mezi hudbou, hudebními reprezentanty a jejich posluchači. Chtěl bych prozkoumat aspekty, na nichž poslech konkrétního hudebního žánru souvisí s preferencí určitých drog nebo stylu chování droze blízký. Studie se zaměřuje především na skupinu adolescentů. Teoretická část práce se věnuje charakteristice této věkové skupiny včetně způsobů trávení volného času. Praktickou část jsem vedl formou kvalitativního výzkumu. Dotýkám se také některých náboženských aspektů hledání životního přesahu adolescentů a jejich potřeb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the study is to foreshadow the drug problem of adolescents in the view which is focused on the relationship between music, people who represent music and the audience. I would like to look at premises about specific music style and its relation to specific drug or behavior. The theoretic part of my study consist of characterization adolescents including their ways of spending free time. In the practical part I used the form of qualitative research.
I also speak about some religious perspectives on meaning of life in the view of young people and their needs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK