Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdelávanie ako prvok zvyšovania kvality života seniorov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vzdelávanie ako prvok zvyšovania kvality života seniorov
Název práce v češtině: Vzdělávání jako prvek zvyšování kvality života seniorů
Název v anglickém jazyce: Education as an element of improving quality of seniors life
Klíčová slova: seniori, starnutie, kvalita života, celoživotné vzdelávanie
Klíčová slova anglicky: seniors, ageing, quality of life, lifelong learning
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 06.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.02.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:
1 Kvalita života a jej determinanty
1.1 Charakteristika kvality života
1.2 Vplyvy na kvalitu života
1.2.1 Sociálne vplyvy
1.2.2 Ekonomické vplyvy
1.2.3 Zdravotné / fyziologické vplyvy
1.2.4 Enviromentálne vplyvy
1.3 Kvalita života seniorov
2 Staroba, starnutie
2.1 Charakteristika staroby a stranutia
2.2 Staroba ako vývinová etapa v živote člověka
2.3 Dôsledky stranutia
2.3.1 Biologické / fyziologické aspekty
2.3.2 Psychologické aspekty
2.3.3 Sociálne aspekty
3 Aktívy život a celoživotné vzdelávanie ako príprava na starobu
3.1Príprava na starnutie a starobu
3.2Výchova ku starobe
3.2.1 Funkcie výchovy ku starobe
3.2.2 Cieľe výchovy ku starobe
4 Edukácia v treťom veku
4.1  Gerontagogika ako veda o edukácii seniorov
4.2 Význam vzdelávacích aktivít v treťom veku
4.3 Formy vzdelávania v postproduktívnom veku
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
BIRREN, J. 2006. The handbook of the psychology of human ageing. Amsterdam ;Boston :Elsevier. 564 s. ISBN 0-12-101265-4
BROMLEY, D. 1966. The psychology of human ageing. Harmondsworth :Penguin Books 366 s.
ČORNANIČOVÁ, R. 1998. Edukácia seniorov. Bratislava : UK. 156 s. ISBN 80-223-1206-1.
HATÁR, C. 2005. Inštitucionálna edukatívna starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike. Nitra : PF UKF. 104 s. ISBN 80-8050-821-6.
HATÁR, C. 2008. Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Nitra : EFFETA. 126 s. ISBN 978-80-89245-08-6.
HATÁR, C. 2008. Edukatívne a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Nitra : PF UKF. 88 s. ISBN 978-80-8094-383-7.
HOTÁR, V., PA KA, P., PERHÁCS, J. et al. 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN. 547 s. ISBN 80-08-02814-9.
LIVEČKA, E. 1979. Úvod do gerontopedagogiky. Praha: Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR. 233 s. ISBN_
MUHLPACHR, J. 2004. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita  202 s. ISBN 80-210-3345-2
PERHÁCS, J., PA KA, P. 1995. Dospelý človek v procese výchovy. Bratislava : STIMUL. 157 s. ISBN 80-85697-21-1.
SÝKOROVÁ, D. 2005. Tretí věk trojí optikou. Olomouc: Univerzita Palackého 187 s. ISBN 80-244-1006-0
SÝKOROVÁ, D. 2007. Autonomie ve stáří: kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 284 s. ISBN 978-80-86429-62-5
VÁGNEROVÁ, M. 2000. Vývojová psychologie. Praha : Portál. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK