Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkumy trhu a veřejného mínění v České republice jako druh komunikační zpětné vazby
Název práce v češtině: Průzkumy trhu a veřejného mínění v České republice jako druh komunikační zpětné vazby
Název v anglickém jazyce: Public opinion and market research in the Czech Republic as kind of communication feedback
Klíčová slova: média, masmédia, komunikace, informace, komunikační model, masová komunikace, průzkum, průzkum trhu, veřejné mínění
Klíčová slova anglicky: media, mass media, communication, information, communications model, mass communication, research, market research, public opinion
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Radka Johnova, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je podat pohled na výzkumy trhu a veřejného mínění jako na druh zpětné vazby v informačních aktech v masové komunikaci a na jejich mechanizmy. Dále je cílem zjistit, jaká je regulace státu v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění a jak funguje etika výzkumů.
Seznam odborné literatury
APRA. Síla médií ... a jak ji měřit : příručka pro klienty, jak hodnotit média. Praha : Asociace Public Relations Agentur (APRA), c2000. 26 s.Big brother awards.cz : lidská práva a technologie [online]. 2003-2010 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z WWW: http://www.bigbrotherawards.cz.
BORCHARDT, Peter, et al. Marketing pro veřejné knihovny. 1. české vydání. Praha : Národní knihovna v Praze - odbor knihovnictví, 1994. 187 s. ISBN 80-7050-173-1.
BROKL, Lubomír, et al. Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 88 s. ISBN 80-85950-73-1.
BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6.Centrum pro výzkum veřejného mínění - Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online]. 2002 [cit. 2010-04-11]. Dostupné z WWW: http://www.cvvm.cas.cz/.
ČERNÝ, Pavel; ŠANTORA, Roman Jak mohou být využity výsledky výzkumu čtenářů pro změnu služeb knihovny či pro komunikaci se čtenáři a s veřejností. In Seminář Výzkumy uživatelů knihoven - k čemu mohou pomoci a jak je co nejlevněji uskutečnit. Praha : [s.n.], 2010 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/VyzkumySemin10.htm.
DeFLEUR, Melvil L.; BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. české vydání. Praha : Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-09-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.
DRESLER, Radek. Co přináší nový průzkum poslechovosti RadioProjekt?. RADIOTV [online]. 15.5.2006, [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: http://www.radiotv.cz/p_radio/r_obchod/co-pin-nov-przkum-poslechovosti-radioprojekt/.
DUBSKÝ, Josef; MURDZA, Karol; URBAN, Lukáš. Sociologie médií a veřejného mínění. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství PA ČR, 2006. 129 s. ISBN 80-7251-234-X.ESOMAR. ESOMAR [online]. c 2006-2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupné z WWW: http://www.esomar.org/.
FACTUM INVENIO. Factum Invenio [online]. c2010 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: http://www.factum.cz/.
FORET, Miroslav. Marketingový průzkum : poznáváme svoje zákazníky. Vydání první. Brno : Computer Press, 2008. 121 s. ISBN 978-80-251-2183-2.GOOGLE. Google obrázky [online]. c2010 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z WWW: http://images.google.cz/.
HAGUE, Paul. Průzkum trhu. Vydání první. Brno : Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 80-7226-917-8.
HUK, Jaroslav. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. Vydání 1. Praha : Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2007. 112 s. ISBN 978-80-86723-24-2.
JEŘÁBEK, Hynek; VEISOVÁ, Eva. 11th September - mezinárodní internetový komunikační výzkum. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. 60 s. ISBN 80-7330-005-2.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost : stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Vyd. 2. Praha : Portál, 2007. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [cit. 2010-04-04]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/cze/ktd
LIBENSKÁ, Šárka. Vyplň to.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-06]. Internet a média (výsledky průzkumu). Dostupné z WWW: http://internet-a-media.vyplnto.cz.
McCOMBS, Maxwell. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
McLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura : výbor z díla. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. 514 s. ISBN 80-7217-128-3.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha : Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0.
MEDÁČKOVÁ, Šárka. Vyplň to.cz [online]. 2008 [cit. 2010-04-06]. Masmédia a vy - podruhé (výsledky průzkumu). Dostupné z WWW: http://masmedia-a-vy-podruhe.vyplnto.cz.
MEDIARESEARCH. Asociace televizních organizací a Mediareserch, a.s Vás zvou ke spolupráci na výjimečném projektu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů. Praha : Mediareserch, 200*. 4 s.MEDIARESEARCH, a.s. A Step Ahead [online]. 2008 [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: http://www.mediaresearch.cz/.
NMS. Market research: mimořádné číslo časopisu výzkumné agentury NMS. Praha : NMS, 2010. 25 s. Dostupné z WWW: <http://www.nms.cz/cz/uvod.html>.
NMS. Příručka pro tazatele. Praha : Network Media Service, 2004. 36 s. Vydáno pouze pro interní účely výzkumné agentury NMS.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7.
RENDLOVÁ, Eliška; LEBEDA, Tomáš. Výzkumy veřejného mínění : teoretické souvislosti a praktická aplikace. 1. vydání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. 52 s. ISBN 80-7330-032-x.
SC & C. SC & C [online]. c1992-2009 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.scac.cz/>.SEZNAM. Firmy.cz [online]. c 1996 - 2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupné z WWW: http://www.firmy.cz/.
SIMAR. Simar : výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR [online]. 2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.simar.cz/default.php>.
SLEJŠKA, Dragoslav; HERZMANN, Jan. Sondy do veřejného mínění : Jaro 1968, Podzim 1989. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1990. 66 s. ISBN 80-205-0141-X.
STANĚK, Miloš. Průvodce výzkumem trhu a veřejného mínění. Praha : Median, 1995. 60 s.
STANĚK, Miloš. Průvodce výzkumem trhu a veřejného mínění - II. díl. Praha : Median, 1996. 37 s.
STEM. Stem : středisko empirických výzkumů [online]. 1999 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.stem.cz/>.
STEM/MARK. Příručka pro tazatele : část I.. Praha : Stem/mark, 2002. 12 s.
STEM/MARK. Příručka pro tazatele : část II.. Praha : Stem/mark, 2001. 50 s.
SUDOVÁ, Jaroslava. Vyplň to.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-06]. Masmédia (výsledky průzkumu). Dostupné z WWW: http://masmedia.vyplnto.cz.
ŠAMANOVÁ, Gabriela. (Kvazi)demokratická období výzkumu veřejného mínění před rokem 1989. Naše společnost [online]. 2006, 1, [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100053s_samanova-mineni.pdf.
ŠMÍD, Milan. Úvod a texty ke studiu masových médií. Vydání 1. Praha : Karolinum, 1992. 164 s. ISBN 80-7066-567-X.
Tambor. Tazatelská příručka. Praha : Tambor, [199?]. 27 s.
TNS AISA. TNS AISA [online]. c2009 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: http://www.tns-aisa.cz/.
TOŠNAROVÁ, Kristýna. Vyplň to.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-06]. Čtenost denního tisku v ČR (výsledky průzkumu). Dostupné z WWW: http://ctenost-denniho-tisku-v-cr.vyplnto.cz.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a čtení v České republice : první reprezentativní průzkum mezi obyvateli České republiky zaměřený na čtení knih. Česko, 2008. 42 s. Vyšlo jako samostatná příloha časopisu Host 02/2008.
VANĚK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989 : analýza výsledků výzkumů veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha : Maxdorf, 1994. 59 s. ISBN 80-85800-10-1.
VYMAZAL, Jiří. Koncepce masové komunikace v sociologii. Vydání 1. Praha : Karolinum, 1991. 120 s. ISBN 0567-8307.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK