Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Antonín Koniáš: osobnost a dílo
Název práce v češtině: Antonín Koniáš: osobnost a dílo
Název v anglickém jazyce: Antonín Koniáš: life and work
Klíčová slova: Koniáš, Antonín, Knižní kultura, Česká republika, 18. století, Baroko
Klíčová slova anglicky: Konias, Antonin, Book culture, Czech Republic, 18th century, Baroq
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Petruželková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je představit osobnost Antonína Koniáše (1691-1760) jako jednu z postav české pobělohorské rekatolizace. Úkolem je na základě rozboru „Klíčů“ a odborné literatury shrnout Koniášovy názory na knihu a její poslání včetně nápravy knih a nahrazování nevhodných knih literaturou katolickou. Opomenuta nebude ani Koniášova činnost kazatelská nebo vydavatelská. Krátce bude zmíněn také motiv „pátera Koniáše“ jako fanatického misionáře pálícího a ničícího české knihy, který je zakořeněn v krásné literatuře.

Pokyny k vypracování:

Na základě odborné literatury charakterizovat osobnost Antonína Koniáše (1691-1760) se zvláštním zřetelem na jeho činnost rekatolizační (misionář a kazatel, spisovatel, vydavatel apod.).

Na základě rozboru „Klíčů“ a odborné literatury shrnout Koniášovy názory na knihu a její poslání včetně nápravy knih a nahrazování nevhodných knih literaturou katolickou.

Krátce popsat a shrnout problematiku motivu „pátera Koniáše“ jako fanatického misionáře pálícího a ničícího české knihy, který je dodnes zakořeněn v krásné literatuře.


Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. Clavis Haeresim claudens et aperiens. Kljč Kacýřské Bľudy K rozeznánj otwjragicý | K wykořeněnj zamjtagicý. Aneb Registřjk Některých bludných | pohorssliwých | podezřelých | neb zapowěděných Kněh | s předcházegicými aučinliwými prostředky | s kterými pohorssliwé | a sskodliwé Knjhy wyskaumati | a wykořeniti se mohau. Na swětlo wydaný. S Dowoľenjm Duchownj Wrchnosti. Wytisstěný w Hradcy Králowe(!) | v Wáclawa Jana Tybély | Léta 1729. [XVIII]-XCIV-200 str. + [II] příl. ; 12°

2. Clavis Haeresim claudens et aperiens. Kljč Kacýřské Bľudy K rozeznánj otwjragjcý | K wykořeněnj zamjkagjcý. Aneb Registřjk Některých bludných pohorssliwých | podezřelých | neb zapowěděných Kněh, s předcházegjcými aučinliwými Prostředky, s kterými pohorssľiwé, a sskodliwé Knjhy wyskaumati, a wykořeniti se mohau. Na Swětlo wydaný. S Dowolenjm Duchownj Wrchnosti. Wytisstěný w Hradcy Králowe(!) v Jana Kljmenta Tybély, Léta 1749. [XXIV]-XCVI-420 str. ; 12°

3. BÍLÝ, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš : osobnost a doba. 1. Vyd. Praha : Vyšehrad, 1996. 277 s. ISBN 80-7021-191-1.

4. BOUCHAL, Hynek. Ničení knih v Koniášových textech. In TYDLITÁT, Jan (ed.). Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století : sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29.5.1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice : Albert 1999, s. 103-114.

5. ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo : Jezuité v Čechách. 2. vyd. Praha : Hart, 2002. 264 s. ISBN 80-86529-30-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK