Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moc v organizaci z genderového pohledu
Název práce v češtině: Moc v organizaci z genderového pohledu
Název v anglickém jazyce: Power in organizations from the perspective of gender
Klíčová slova: moc v organizaci, styly vedení lidí, leadership, gender, genderové role, genderové stereotypy
Klíčová slova anglicky: power in organizations, leadership styles, leadership, gender, gender roles, gender stereotypes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2010
Datum zadání: 04.10.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předložená bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se problematiky stylů vedení lidí z pohledu genderu s cílem zjistit, zda existují rozdílné předpoklady mužů a žen k výkonu manažerské funkce, resp. zda existuje rozdílný přístup mužů a žen ke stylu vedení lidí. Teoreticky vymezuje tuto problematiku prostřednictvím teorie organizace a řízení, resp. v kontextu tématu moci v organizaci a stylů vedení lidí, a teorie genderu. Stěžejní analytickou část opírá o empirické výzkumy provedené na téma stylů vedení nahlížených z genderové perspektivy, které byly provedeny zejména v anglosaských zemích a jeden výzkum z českého prostředí.
Seznam odborné literatury
ACKER, Joan. Hierarchies, Jobs, Bodies : A Theory of Gendered Organizations. Gender & Society 2 [online], 1990, vol. 4, no. 2, [ cit. 10. června 2012], s. 139-158. Dostupné z WWW: <http://www.jstor.org/discover/10.2307/189609?uid=3737856&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47699080362547>.
BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan aj. Psychologie a sociologie řízení. 3., rozš. a dopl. vyd. Praha : Management press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.
BILLING, Yvonne Due and ALVESSON, Mats. Questioning the Notion of Feminine Leadership : A Critical Perspective on the Gender Labelling of Leadership. Gender, Work, and Organization [online], July 2000, vol. 7, no. 3, [cit. 25. února 2012], s. 144–157. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=102&sid=7a64b77a-7929-474c-accc-2c2209f88670%40sessionmgr104>.
CARLESS, Sally A. Gender Differences in Transformational Leadership : An Examination of Superior, Leader, and Subordinate Perspectives. Sex Roles [online], 1998, vol. 39, no. 11/12, [cit. 25. února 2012], s. 887-902. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=102&sid=874d72c0-40bf-4eba-b294-8d369292fffa%40sessionmgr111>.
CEJTHAMR, Václav a DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 2., aktualizov. a rozšíř. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3348-7.
COOPER, Cary L. and LEWIS, Suzan. Gender and the Changing Nature of Work. In POWELL, Gary N. (ed). Handbook of Work & Gender. Thousand Oaks (USA) : Sage Publications, Inc., 1999, s. 37-47. ISBN 0/7619/1355/6.
DUNN, Michael. British army leadership : Is it gendered? Women in Management Review [online], 2007, vol. 22, no. 6, [cit. 12. března 2012], s. 468-481. Dostupné z WWW: <http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.is.cuni.cz/journals.htm?issn=0964-9425&volume=22&issue=6&articleid=1621632&show=abstract>.
EAGLY, Alice H. and JOHNSON, Blair T. Gender and Leadership Style : a Meta-Analysis. Psychological Bulletin [online], 1990, vol. 108, no. 2, [cit. 12. března 2012], s. 233-256. Dostupné z WWW: <http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0033-2909.108.2.233>.
EAGLY, Alice H. and JOHANNESEN-SCHMIDT, Mary C. The Leadership Styles of Women and Men. Journal of Social Issues [online], 2001, vol. 57, no. 4, [cit. 12. března 2012], s. 781-797. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=102&sid=3d378b42-3ab4-48aa-9f2d-dba391b0d872%40sessionmgr113>.
EAGLY, Alice H. and CARLI, Linda L. Finding gender advantage and disadvantage : Systematic research intergration is the solution. The Leadership Quarterly [online], 2003, no. 14, [cit. 12. března 2012], s. 851-859. Dostupné z WWW: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S1048984303000572>.
EAGLY, Alice H.; JOHANNESEN-SCHMIDT, Mary C. and VAN ENGEN, Marloes L. Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Ldearship Styles : A Meta-Analysis Comparing Women and Men. Psychological Bulletin [online], 2003, vol. 129, no. 4, [cit. 12. března 2012], s. 569-591. Dostupné z WWW: <http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0033-2909.129.4.569>.
EAGLY, Alice H. Female Leadership Advantage and Disadvantage : Resolving the Contradictions. Psychology of Women Quarterly [online], 2007, no. 31, [cit. 12. března 2012], s. 1-12. Dostupné z WWW: <http://pwq.sagepub.com/content/31/1/1>.
EPSTEIN, Cynthia Fuchs. Debate : Ways Women and Men Lead. Harvard Business Review [online], January-February 1991, vol. 69, no. 1, [cit. 24. dubna 2012], s. 150-151. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?vid=3&hid=102&sid=8119a271-e089-4936-85a5-c9af7e5e9dad%40sessionmgr111&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=9102251666>.
RAVEN, Bertram. The Bases of Power and the Power/Interaction Model of Interpersonal Influence. Analyses of Social Issues and Public Policy [online], 2008, vol. 8, no. 1, s. 1-22. Dostupné z WWW: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-2415.2008.00159.x/pdf>.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. – dotisk. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-124-4.
JACOBS, Jerry A. The Sex Segregation of Occupations : Prospects for the 21st Centrury. In POWELL, Gary N. (ed). Handbook of Work & Gender. Thousand Oaks (USA) : Sage Publications, Inc., 1999, s. 125-141. ISBN 0-7619-1355-6.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan. Sociologie organizace a byrokracie. 2., přeprac. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. ISBN 978-80-86429-74-8.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : teoretická východiska a vývoj. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-97-7.
KŘÍŽKOVÁ, Alena a PAVLICA, Karel. 1. vyd. Management generových vztahů : Postavení žen a mužů v organizaci. Praha : Management press, 2004. ISBN 80-7261-117-8.
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-7330-125-5.
LINSTEAD, Stephen; BREWIS, Joanna and LINSTEAD, Alice. Gender in change : gendering change. Journal of Organizational Change Management [online]. 2005, vol. 18, no. 6, [cit. 24. dubna 2012], s. 542-560. Dostupné z WWW: <http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/197570335/fulltextPDF/1376C04A2B05BE3EA44/4?accountid=35514>.
MADDOCK, S. and PARKIN, S. Gender cultures: women’s choices and strategies at work. Women in Management Review [online], 1993, vol. 8, no. 2, [cit. 12. března 2012], s. 3-9. Dostupné z WWW: <http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.is.cuni.cz/journals.htm?issn=0964-9425&volume=8&issue=2&articleid=1411986&show=abstract>.
MAIER, Mark. On the Gendered Substructure of Organization : Dimensions and Dilemmas of Corporate Masculinity. In POWELL, Gary N. (ed). Handbook of Work & Gender. Thousand Oaks (USA) : Sage Publications, Inc., 1999, s. 69-93. ISBN 0-7619-1355-6.
NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2., rozšíř. a přeprac. vyd. Praha : Nakladatelství Academia : 2009. ISBN978-80-200-1680-5.
POWELL, Gary N. and GRAVES, Laura M. Women and Men in Management. 3rd ed. Thousand Oaks (USA) : Sage Publications, Inc., 2003. ISBN: 0-7619-2196-6.
ROSENOR, Judy B. Ways Women Lead. Harvard Business Review [online], November-December 1990, vol. 68, no. 6, [cit. 12. března 2012], s. 119-125. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?vid=3&hid=102&sid=bd787756-c22c-4501-ba2c-80b203d6d528%40sessionmgr110&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=9012241294>.
SOUČKOVÁ, Daniela. Psychologické souvislosti manažerského stylu vedení s genderovou problematikou [online]. Praha : Univerzita Karlova, 2003. 150 s. Diplomová práce. Kralova Univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Dostupné z WWW: <http://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1340139400968~835&locale=cs_CZ&side_by_side=false&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=7&adjacency=N&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true&COPYRIGHTS_DISPLAY_FILE=licence>.
ŠNÝDROVÁ, Ivana. Manažerka a stres. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1272-5.
TURECKIOVÁ, Michaela. Organizační chování : Teoretická východiska a trendy personálního managementu. 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, 2009. ISBN 978-80-86723-66-2.
TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0405-6.
VECCHIO, Robert P. In search of gender advantage. The Leadership Quarterly [online], 2003, vol. 14, no. 6, [cit. 14. dubna 2012], s. 835-850. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?vid=3&hid=102&sid=25270cff-c56e-4e56-892f-bd557676da42%40sessionmgr114&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=11538903>.
VODÁČEK, Leo. a VODÁČKOVÁ, Oľga. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 3., rozšíř. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 1999. ISBN 80-85943-94-8.
WAJCMAN, Judy. Desperately Seeking Differences : Is Management Style Gendered? British Journal of Industrial Relations [online], September 1996, vol. 34, no. 3, [cit. 14. dubna 2012], s. 333-349. Dostupné z WWW: <http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?vid=3&hid=102&sid=a3948ccb-ed6a-44c6-bdfa-3afcaa431649%40sessionmgr115&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=9706052950>.
WEIHRICH, Heinz a KOONTZ, Harold. Management: a Global perspective. 10th ed. New York : McGraw-Hill, Inc., 1993. ISBN 0-07-112892-1.
WHITE, J. Leading in their own ways : women chief executives in local governments. In ITZIN, C. and NEWMAN, J. (eds.) Gender, Culture and Organizational Change : Putting Theory into Practice. London : Routledge, 1995, s. 193-210. ISBN 978-0415111867.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK