Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ramanova mikrospektroskopie na mikrofluidních zařízeních
Název práce v češtině: Ramanova mikrospektroskopie na mikrofluidních zařízeních
Název v anglickém jazyce: Raman Microspectroscopy in Microfluidic Devices
Klíčová slova: Ramanova mikrospektroskopie, mikrofluidní zařízení, chemické mapování
Klíčová slova anglicky: Raman microspectroscopy, microfluidic device, chemical mapping
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat určenou literaturu a sepsat rešerši postihující současný stav využití konfokální Ramanovy mikroskopie pro studium fyzikálně-chemických procesů v mikrofluidních zařízeních.
2) Zvládnout práci s mikrofluidním zařízením a mikroskopem LabRam 800 HR.
3) Osvojit si metody statistického zpracování experimentálních dat a jejich interpretace.
4) Na modelových systémech studovat limity použitelnosti Ramanovy mikroskopie při monitorování procesů míchání, difuze a chemických reakcí v závislosti na provozních parametrech mikrofluidního zařízení a dalších faktorech.
5) Podílet se na rozšiřování stávajícího mikrofluidního zařízení o další možnosti.
6) Kriticky zhodnotit dosažené výsledky a navrhnout nejvhodnější metodické postupy.
Seznam odborné literatury
1. Schrader B.: Infrared and Raman Spectroscopy. VCH, Weinheim 1995.
2. Microfluidics for Biological Applications. W.-Ch. Tian, E. Finehout (Eds.), Springer 2008.
3. Treado P. J., Nelson M. P.: Raman Imaging, John Wiley & Sons Ltd., 2002.
4. Infrared and Raman Spectroscopic Imaging (R. Salzer, H. W. Siesler (Eds.) John Wiley & Sons Ltd., 2009.
5. Squires T. M., Quake S. R.: Microfluidics: Fluid Physics at the Nanoliter Scale, Rev. Mod. Phys. 77, 2005, 977-1026.
6. Vybraný soubor původních prací k tématu.
Předběžná náplň práce
Konfokální Ramanova mikrospektroskopie dovoluje studium chemického složení různých objektů s mikrometrickým prostorovým rozlišením. Je proto zvlášť vhodná pro sledování fyzikálně-chemických procesů probíhajících v mikrofluidních zařízeních. Přes slibné možnosti vědeckých i praktických aplikací v chemii a biologii existuje řada problémů a omezení, které je potřeba vyřešit nebo vzít v úvahu pro smysluplné využívání těchto technik a kritickou interpretaci výsledků.
Předmětem diplomové práce bude rozvíjení metodiky Ramanovy mikroskopie pro mapování různých fyzikálně-chemických dějů v mikrofluidních zařízeních. Potřebné experimentální vybavení je k dispozici, ale s problematikou jsou pouze předběžné zkušenosti. Od diplomanta se proto očekává aktivní a tvořivý přístup při řešení problémů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Confocal Raman microscopy enables to study chemical constitution of various objects with micrometric spatial resolution. For that reason it is particularly suitable for monitoring physico-chemical processes in microfluidic devices. Despite promising potential for scientific as well as practical applications in chemistry and biology, there are several problems and constrains to be solved or taken into consideration if the techniques should be employed reasonably and the results interpreted critically.
The aim of diploma thesis will be development of the methodology of Raman microscopy for mapping various physico-chemical processes in microfluidic devices. All needed experimental equipment is at disposal, however there are only preliminary experiences with the problem. The applicant is thus expected to be active and inventive in solving problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK