Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza chování společensky odpovědných firem
Název práce v češtině: Analýza chování společensky odpovědných firem
Název v anglickém jazyce: Analysis of socially responsible corporate behavior
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, podnikatelská etika, teorie zájmových skupin, CSR, etický kodex
Klíčová slova anglicky: corporate social responsibility, business ethics, stakeholder theory, CSR, code of conduct
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2011
Datum zadání: 01.06.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: Ing. Monika Hollmannová
 
 
 
Seznam odborné literatury
CARROL, Archie B., BUCHHOLTZ, Ann K. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. 4th ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 1999. 737 s. ISBN 0-324-00102-9.

FRIEDMAN, Milton. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 1970, vol. 32, no. 13, p. 173-178. ISSN 1047-3289.

HLAVÁČEK, Jiří.; HLAVÁČEK Michal. Corporate social responsibility (CSR): proklamace nebo ekonomická nutnost? Politická ekonomie, roč. 2008, č.5, s. 579 – 597. ISSN 0032-3233.

HLAVÁČEK, Jiří. a kol. Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 208 s. ISBN 80-7184-856-5.

MLČOCH, Lubomír. Ekonomie důvěry a společného dobra. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 196 s. ISBN: 80-246-1188-0.

PAVLÍK, Marek.; BĚLČÍK, Martin. Společenská odpovědnost organizace -- CSR v praxi a jak s ním dál. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 176 s. ISBN 978-80-247-3157-5.

SACCONI, Lorenzo a kol. Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: The Contribution of Economic Theory and Related Discipline. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 441 s. ISBN 978–0–230–23654–7.

TRNKOVÁ, Jana. Společenská odpovědnost firem – kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR. Praha: Business Leaders Forum, 2004. 58 s.
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci budu studovat tématiku společenské odpovědnosti firem (CSR). Jedná se o moderní přístup k firemnímu chování, který identifikuje různé typy zodpovědnosti a povinností firmy ke svému okolí. Tyto požadavky jdou nad rámec základního ekonomického poslání podniků a jejich plnění je postavené na bázi dobrovolnosti. Náplní této práce bude zkoumat motivaci firem ke společensky odpovědnému chování a analyzovat dopady konkrétních projevů CSR na společnost.

Existuje mnoho studií na podobné téma, většina z nich však pouze jedntlivě popisuje konkrétní společensky odpovědné aktivity v praxi. Já bych navíc ráda zasadila koncept CSR do kontextu českého podnikatelského prostředí a pomocí ekonomických nástrojů vysvětlila jeho racionalitu. Dále budu analyzovat chování firem věnujících se firemní filantropii a hlásajících dodržování oficiálních etických kodexů. Podrobněji se budu věnovat tzv. stakeholderské teorii, kterou ve druhé části práce přiblížím pomocí teorie her. Aplikací poznatků z tohoto oboru se pokusím modelovat chování firem ke svému okolí a uchopit tak širší spektrum ekonomických jevů pozorovaných ve společnosti. Podobné modely jsou v existující literatuře na téma CSR zastoupeny ve velmi malé míře, mezi českými autory dokonce vůbec, a já bych ráda svým příspěvkem tento zajímavý obor obohatila.

Hypotézy
V praktické části práce budu zkoumat závislost angažovanosti podniků v CSR na několika faktorech. Za nejzajímavější považuji vztah CSR a oboru činnosti dané firmy, případně typu jejího vlastnictví. Dále bych ráda pomocí získaných dat odpověděla na otázku, zda jsou společensky odpovědné aktivity pro firmy pouze luxusním statkem, nebo jsou součástí ekonomicky racionálního chování, které stojí za to zachovat i v horších časech. V praktické části tedy bud testovat následující hypotézy:

H1: Většina společensky odpovědných firem podniká v oboru s homogenním produktem.
H2: Většina společensky odpovědných firem je vlastněná nějakou zahraniční společností.
H3: Náklady na firemní filantropii klesly v důsledku ekonomické krize.

Metodologie
Uvedené hypotézy budu ověřovat na základě dat z českého prostředí. Studiem veřejně přístupných zdrojů se pokusím identifikovat firmy, které se aktivně podílejí na CSR aktivitách a chovají se odpovědně. Svůj výzkum eliminuji na velké a střední podniky. Dále pomocí informací získaných od konkrétních firem budu zkoumat strukturu jejich nákladů na firemní filantropii. Pomocí těch budu zároveň testovat hypotézu H3.

Struktura práce
1) Úvod
2) CSR koncepce - vývoj, principy, jednotlivé přístupy
- motivace firmy ( náklady vs. výnosy)
3) Praktická část - CSR v České republice
4) Teoretická část - etické chování firmy a teorie her
- stakeholderská teorie
5) Závěr

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor thesis I will analyze the concept of corporate social responsibility (CSR). It is a modern approach towards corporate behavior, which identifies firms to be responsible for their impacts on the environment and society. The requirements of CSR are fulfilled by firms on a voluntary basis. The aim of this thesis is to investigate the motivation of firms to be socially responsible and analyze the impacts of CSR activities on the society.

Many papers have been written on the topic of CSR, but most of them only describe particular socially responsible activities. I would like to set the concept of CSR within the context of the Czech economy and use economic tools to explain the rationality of socially responsible behavior. Particularly, I will analyze the behavior of firms which engage in corporate philanthropy and which implemented a code of conduct into their strategies. Using game-theoretical tools, I will take a closer look at the stakeholder theory and model the interaction between the firm and its stakeholders. These kinds of models of CSR are very rare in the existing literature (especially among Czech authors) and I would like to make a contribution to this field of study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK