Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nástup dítěte do školy a možné problémy spojené s tímto vývojovým mezníkem
Název práce v češtině: Nástup dítěte do školy a možné problémy spojené s tímto vývojovým mezníkem
Název v anglickém jazyce: The Beginning of School Attendance and Possible Problems Connected With This Developmental Stage
Klíčová slova: domácí úkoly, domácí příprava na školu, rodiče, žák, spolupráce, pomoc rodičů, předškolní věk, mladší školní věk
Klíčová slova anglicky: homework, home preparation for school, parents, pupil, cooperation, parental support, preschool age, school age
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2010
Datum zadání: 27.09.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 10:45
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce studuje otázky spojené s nástupem dítěte do ZŠ, s určováním školní zralosti, s vnímáním školních nároků rodiči, s postupnou adaptací prvňáčka na nový životní způsob. Zvláštní pozornost je věnována domácí přípravě dítěte, které začíná chodit do 1. třídy. V diplomové práci se autorka snaží podat co nejlepší obraz o úrovni svých znalostí, o znalostech z odborné literatury a správné citace původních vědeckých prací.
Seznam odborné literatury
AMADOR, J. Cnx.org [online]. 4.května 2011 [cit. 2011-05-14]. Inner speech. Dostupné z WWW: <http://cnx.org/content/m38214/latest/>.
ANGENENT, H., DE MAN, A. 1989. Intelligence, gender, social maturity, and school readiness in Dutch first-graders. Social Behavior and Personality. 1989, vol.17, no.2, s. 205-209.
ATKINSON, R.L. et al. 2003. Psychologie. 2.vyd. Praha: Portál, 2003. 736 s. ISBN 80-7178-640-3
BALLI, S. J., WEDMAN, J. F., DEMO, D. H. 1997. Family involvement with middle-grades homework: Effects of differential prompting. Journal of Experimental Education, vol. 66, no. 1, s.31-48.
BANDURA, A. 1997. Self – efficacy : The exercice of control. 8.vyd. New York: Freeman and Company, 1997. 604 s. ISBN 0-7167-2850-8.
BANDURA, A. 1998. Self-efficacy. In Friedman, H.S. (eds.). Encyclopedia of mental health. Vol. 3 O-Z.. 1.vyd. San Diego: Academic Press, 1998. S. 421-439.
BARNARD, W.M. 2004. Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children and Youth Services Review. 2004, 26, 1, s. 39-62.
BARTSCH, K., WELLMANN, H.M. 1995. Children talk about mind. 1.vyd. New York: Oxford University Press, 1995. 234 s. ISBN 0-19-508005-X
BENNETT, S., KALISH, N. 2006. The case against homework : How homework is hurting our children and what we can do about it. 1.vyd. New York: Three River Press, 2006. 290 s. ISBN 978-0-307-34018-4.
BEZRUKIKH, M., TEREBOVA, N. 2009. Characteristics of the development of visual perception in five- to seven-year-old children. Human Physiology. 2009, vol. 35, no. 6, s. 684-689.
BOWLBY, J. 1982. Attachment and loss. 2.vyd. New York: Basic Books, 1982. 326 s. ISBN 0-465-00543-8
BOWLBY, J. 2010. Vazba. 1.vyd. Praha: Portál, 2010. 360 s. ISBN 978-80-7367-670-4.
BRUNER, J. 1977. The Process of Education. 2.vyd. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 97 s. ISBN 0-674-71001-0.
BUELL, J. 2004. Closing the book of homework. 1.vyd. Philadelphia: Temple University Press, 2004. 172 s. ISBN 1-59213-218-9.

▪ CANIATO, R.N., ALVARENGA, M.E., STICH, H.L., et al. 2010. Kindergarten attendance may reduce developmental impairments in children : Results from the Bavarian pre-school morbidity survey. Scandinavian Journal of Public Health. 2010, vol.38, no.6, s. 580-586.
COLEMAN, B., MCNEESE, M.N. 2009. From home to school : The relationship among parental involvement, student motivation, and academic achievement. The International Journal of Learning. 2009, vol. 16, no. 7, s. 459-470.
COOPER, H. 2007. The battle over homework : Common ground for administrators,teachers and parents. 3.vyd. California: Corwin Press, 2007. 115 s. ISBN 1-4129-3713-2.
COOPER, H., LINDSAY, J. J., NYE, B., GREATHOUSE, S. 1998. Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 1998, vol. 90, no. 1, s. 70–83.
COOPER, H., ROBINSON, J.C., PATALL, E.A. 2006. Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of educational research. 2006, vol. 76, no. 1, s. 1-62.
COOPER, H., JACKSON, K, NYE, B. et al. 2001. A model of homework. Journal of Experimental Education. 2001, vol. 69, no. 2, s. 181 – 199.
COOPER, H., NYE, B.A., LINDSAY, J.J. 2000. Homework in the home: How student, family and parenting style differences relate to the homework process. Contemporary Educational Psychology, 2000, vol. 25, no.4, s. 464-487.
CRAIN, W.C. 2005. Theories of development : concepts and applications. 5.vyd. London : Pearson Prentice Hall. 429 s. ISBN 978-0-13-129390-8
ČÁP, J., MAREŠ, J. 2007. Psychologie pro učitele. 2.vyd. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7
De LÉONARDIS, M., LATERRASSE, C. 2003. Socioafektivní vývoj malého dítěte. In Šulová, L., Zaouche-Gaudron, Ch. (eds.). Předškolní dítě a jeho svět /l'enfant d'age préscolaire et son monde. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003. S. 154-163. ISBN 80- 246-0752-2
DRAPELA, V., J. 1997. Přehled teorií osobnosti. 4.vyd. Praha: Portál, 2003. 175 s. ISBN 80-7178-766-3
DUNCAN, G.J., DOWSET, CH.L., CLAESSENS A., et al. 2007. School readiness and later achievement. Developmental psychology. 2007, vol. 43, no. 6, s. 1428-1446.
ERIKSON, E.H. 1963. Childhood and society. 2.vyd. New York: Norton, 1963. 445 s. ISBN 0-393-310-68-X.
ELEARNINGCOUNCIL.2010. Www.elearningcouncil.com [online]. 06/05/2010 [cit. 2011-07-05]. Overcoming the Ebbinghaus Curve-How soon we forget. Dostupné z WWW:<http://www.elearningcouncil.com/content/overcoming-ebbinghaus-curve-how-soon-we-forget>.
FÁBRYOVÁ, L. Www.rodina.cz [online]. 2001 [cit. 2011-05-07]. Co má umět předškolák. Dostupné z WWW: <http://www.rodina.cz/clanek1657.htm>.
FEHRMANN, P.G., KEITH, T.Z., REIMERS, T.M. 1987. Home influence on school learning : Direct and indirect effects of parental involvement on high school grades. The Journal of Educational Research. 1987, vol. 80, no. 6, s. 330-337.
FLANAGAN, C. 1999. Early socialization : Sociability and attachment. 1.vyd. London: Routledge, 1999. 172 s. ISBN 0-415-18656-0
FLAVELL, J.H. 1999. Cognitive development: Children´s Knowledge About the Mind. Annual Review of Psychology. 1999, no.50, s. 21-45.
FONTANA, D. 2003. Psychologie ve školní praxi. 2.vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-626-8
FÜLÖP, M. Www.see-educoop.net [online]. 2009 [cit. 2011-04-25]. Competition in educational settings. Dostupné z WWW: <http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/comp-in-edu-oth-enl-
t07.pdf>.
GILLERNOVÁ, I. 2010. Podpora sociálního a emocionálního vývoje dětí v mateřské škole. In Mertin, V., Gillernová, I. (eds.). Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2.vyd. Praha: Portál, 2010. S. 125-139. ISBN 978-80-7367-627-8.
GOLDBERG, S. 2000. Attachment and development. 1.vyd. New York: Oxford University Press, 2000. 312 s. ISBN 0-340-73171-0
GRISMER, D., et al. 2010. Fine motor skills and early comprehension of the world: Two new school readiness indicators. Developmental Psychology. 2010, vol.46, no.5, s. 1008– 1017.
HONG, E., MILGRAM, R.E. 2000. Homework : Motivation and learning preference. 1.vyd. Westport, Connecticut: Bergin & Gardy, 2000. 191 s. ISBN 0–89789–585–1
HOOVER-DEMPSEY, K.V., et al. 2001. Parental involvement in homework. Educational Psychologist. 2001, vol. 36, no. 3, s. 195–209.
HOSKOVCOVÁ, S. 2006. Psychická odolnost předškolního dítěte. 1.vyd. Praha: Grada, 2006. 160 s. ISBN 80-247-1424-8.
HULÍK, V., TESÁRKOVÁ, K. Www.demografie.info [online]. 29.7.2010 [cit. 2011-05-08]. Analýza : Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ v ČR z pohledu demografie. Dostupné z WWW: <http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=715>.
JUNG, C.G. 1915. The theory of psychoanalysis. New York: The journal of nervous and mental disease publishing company, 1915. 135 s.
JURSOVÁ, J. Domácí studijní činnost z pohledu žáků 2. stupně ZŠ. Duha [online]. 22.04.2011 [cit. 21.05.2011]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/domaci-studijni-cinnost-z-pohledu-zaku-2-stupne-zs>.
KOHN, A. 1986. No contest : The case against competition. 1.vyd. New York: Houghton Mifflin Company, 1986. 320 s. ISBN O-395-63125-4.
KONRÁDOVÁ, J. Odklady povinné školní docházky v České republice v letech 2006 – 2009. Týdeník Školství [online]. 2010, ž, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: <http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/06/odklady-povinne-skolni-dochazky-v-ceske-republice-v-letech-2006-2009/>.
KUTÁLKOVÁ, D. 1996. Logopedická prevence. 1.vyd. Praha: Portál, 1996. 216 s. ISBN 80-7178-115-0.
LANGFORD, P.E. 2005. Vygotsky’s Developmental and Educational Psychology. 1.vyd. New York: Psychology Press, 2005. 301 s. ISBN 1-84169-271-9
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. 2006. Vývojová psychologie. 2.vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9
LEONE, C. M., RICHARDS, M. H. 1989. Classwork and homework in early adolescence: The ecology of achievement. Journal of Youth and Adolescence, 1989, vol.18, no. 6, s. 531-548.
MATAS, L., AREND, R.A., STROUFE, L.A. 1978. Continuity of adaptation in the second year: The relationship between quality of attachment and later competence. Child Development. 1978, no. 49, s. 547-556.
MATĚJČEK, Z. 1991. Praxe dětského psychologického poradenství. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 80-04-24526-9
MATĚJČEK, Z. 2000. Škola rodičů. 1.vyd. Praha: Maxdorf, 2000. 285 s. ISBN 80-85912-29-5.
MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. 1994. Děti, rodina a stres. 1.vyd. Praha: Galén, 1994. 214 s. ISBN 80-85824-06-X
MATĚJČEK, Z., POKORNÁ, M. 1998. Radosti a strasti. 1.vyd. Jinočany: H+H, 1998. 203 s. ISBN 80-86022-21-8.
McNEAL, R B. Jr. 1999. Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiveness on Science Achievement, Truancy, and Dropping Out. Social Forces. 1999. vol. 78, no. 1, s. 117–44.
MERCER, J. 2006. Understanding attachment : parenting, child care, and emotional development. 1.vyd. London: Praeger Publishers, 2006. 189 s. ISBN 0-275- 98217-3
MERTIN, V. Vstup dětí mladších šesti let narozených mezi lednem a červnem do první třídy základní školy. Mateřská škola a právo [online]. červen 2009, 6, [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/9885/vstup_deti_mladsich_sesti_let_do_prvni_tridy___cely_clanek_ke_stazeni.pdf>.
MERTIN, V. 2010. Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku. In Mertin, V., Gillernová, I. (eds.). Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2.vyd. Praha: Portál, 2010. S. 163-171. ISBN 978-80-7367-627-8
MILGRAM, S. 1974. Obedience to authority : an experimental view. 1.vyd. London: Tavistock, 1974. 220 s. ISBN 0-422-74580-4
MOGHADDAM, F.M. 2005. Great ideas in psychology. Oxford: Oneworld, 2005. 340 s. ISBN 978-1-85168-379-6.
Muhlenbruck, L., Cooper, H., Nye, B., Lindsay, J. J. 2000. Homework and achievement: explaining the different strengths of relation at the elementary and secondary school levels. Social Psychology of Education, 2000, no. 3, s. 295-317.
OSAKWE, R.N. 2009. The effect of early childhood education experience on the academic performances of primary school children. Studies on Home and Community Science. 2009, vol. 3, no. 2, s. 143-147 .
PASTORELLI, C., CAPRARA, G.V., BARBANELLI, C., et al. 2001. The structure of children’s perceived self-efficacy: A cross-national study. European Journal of Psychological Assessment. 2001, vol. 17, no. 2, s. 87–97.
PETER, M., GLÜCK, J., BEIGLBÖCK, W. 2010. Map Understanding as a Developmental Marker in Childhood. Journal of Individual Differences. 2010, vol. 31, no. 2, s. 64-67.
PIAGET, J. 1948. The moral judgement of the child. 1.vyd. Illinois: Free Press, 1948. 418 s.
PIAGET, J. 1959. The language and thought of the child. 3.vyd. London: Routledge, 1959. 171 s. ISBN 0-203-99273-3.
PIAGET, J. 1999. Psychologie inteligence. 1.vyd. Praha: Portál, 1999. 164 s. ISBN 80-7178-309-9.

PIAGET, J., INHELDER, B. 1967. The child's conception of space. 1.vyd. New York: Norton Library, 1967. 490 s. ISBN 978-0-393-00408-3
PIAGET, J., INHELDER, B. 2000. The psychology of the child. 2.vyd. New York: Basic Books, 2000. 173 s. ISBN 0-465-09500-3
PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. 2001. Psychologie dítěte. 3.vyd. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 80-7178-608-X
POKORNÁ, V. 2001. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3.vyd. Praha: Portál, 2001. 332 s. ISBN 80-7178-570-9.
RAMDASS, D., ZIMMERMAN, B.J. 2011. Developing self-regulation skills : The important role of homework. Journal of Advanced Academics. 2011, vol. 22, no. 2, s. 194-218.
RIEBER, R.W. 1999. The collected works of L.S.Vygotsky : Volume 6 scientific legacy. 1.vyd. New York: Plenum Press, 1999. 176 s. ISBN 0-306-45913-2.
ŘÍČAN, P. 2004. Cesta životem. 2.vyd. Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 80-7367-124- 7.
SANTIAGO-DELEFOSSE, M.J., ODERIC DELEFOSSE, J.M. 2002. Spielrein, Piaget and Vygotsky : Three positions on child thought and language. Theory Psychology. 2002, vol.12, no. 6, s. 723-747.
SHABANI, K., KHATIB, M., EBADI, S. 2010. Vygotsky : Instructional implications and teachers. English Language Teaching. 2010, vol. 3, no. 4, s. 237.
SHERIDAN, S.; WILLIAMS, P. 2006. Constructive competition in preschool. Journal of Early Childhood Research. 2006, vol. 4, no.3, s. 291-310.
SINGER, D.G., REVENSON, T.A. 1978. A Piaget primer : how a child thinks. 1.vyd. New York: Penguin books, 1978. 140 s. ISBN 0-452-27565-2.
SMITH, J.W.A., ELLEY, W.B. 1997. How Children Learn to Write. 1.vyd. New Zealand: Addison Wesley Longman, 1997. 160 s. ISBN 1-57274-221-6.
SCHMITZ, B., et al. New developments in the field of self-regulated learning. Journal of Psychology. 2007, vol. 215, no. 3, s. 153-156.
STEFAN, C.A., et al. 2009. Preschool screening for social and emotional competencies : development and psychometric properties. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal. 2009, vol.13, no.2, s. 121-146.
STERNBERG, R.J. 2002. Kognitivní psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. 632 s. ISBN 80-7178-376-5.
STEVENSON, D.L., BAKER, D.P. 1987. The family-school relation and the child. Child development. 1987, vol. 58, no. 5, s. 1348-1357.
STRAND, P.S., CERNA, S., DOWNS, A. 2008. Shyness and emotion-processing skills in preschoolers: A 6-month longitudinal study. Infant and Child Development. 2008, no. 17, s. 109-120.
SVOBODA, M. 2001. Diagnostika školní zralosti. In Svoboda (eds.) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. S. 624-630.
ŠULOVÁ, L. 2005. Raný psychický vývoj dítěte. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2005. 247 s. ISBN 80-246-0877-4.
ŠULOVÁ, L. 2009. Setkávání dětí, rodičů a učitelů nad domácími úkoly. In Krejčová, L., Mertin, V. (eds.). Škola jako místo setkávání II. : Sborník příspěvků z konference konané 20. dubna 2009. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009. S. 204- 218. ISBN 987-80-7308-310-6
ŠULOVÁ, L. 2010. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie. In Mertin, V., Gillernová, I. (eds.). Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2. vyd. Praha: Portál, 2010. S. 13-22. ISBN 978-80-7367-627-8
TĚTHALOVÁ, M. 2011. Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání? Informatorium 3-8. 2011, č. 1, s. 18-19.
THORNBERG, R. 2009. Education, citizenship and social justice. SAGE Publications. 2009, vol. 4, no. 3, s. 245-261.
THOROVÁ, K. 2006. Poruchy autistického spektra. 1.vyd. Praha: Portál, 2006. 456 s. ISBN 80-7367-091-7.
THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, v tisku.
TRAUTWEIN, U. et al. 2009. Between-teacher differences in homework assignments and the development of students. Journal of Educational Psychology. 2009, vol. 101, no. 1, s. 176-189.
TRENCACOSTA, Ch.J., IZARD, C.E. 2007. Kindergarten children's emotion competence as a predictor of their academic competence in first grade. Emotion. 2007, vol. 7, no. 1, s. 77.
THURSTON, D. 2005. Leveling the home advantage : Assessing the effectiveness of parental involvement in elementary school. Sociology of Education. 2005, vol. 78, no. 3, s. 233-249.
VÁGNEROVÁ, M. 2001. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8
VÁGNEROVÁ, M. 2000. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 524 s. ISBN 80-7178-308-0.
VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. 2008. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2008. 538 s. ISBN 978-80-246-1538-7
VAN VOORHIS, F. L. 2003. Interactive homework in middle school: Effects on family involvements and science achievement. Journal of Educational Research, 2003, vol. 96, no.6, s. 323-338.
VYGOTSKY, L.S. 1978. Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes. 1.vyd. Cambridge : Harvard University Press, 1978. 163 s. ISBN 0-674- 57629-2
VYGOTSKIJ, L.S. 2004. Psychologie myšlení a řeči. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 136 s. ISBN: 80-7178-943-7
ZÁKON č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In Sbírka zákonů Česká republika. Praha: Tiskárna ministerstva vnitra, 2009. S. 690-699
ZELINKOVÁ, O. 2003. Poruchy učení. 10.vyd. Praha: Portál, 2003. 263 s. ISBN 80-7178-800-7
ZIMMERMAN, B.J. 1990. Self-regulated learning and academic achievement : An overview. Educational Psychologist. 1990, vol. 25, no.1, s. 3-17.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK