Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak se žije dospělým dětem alkoholiků
Název práce v češtině: Jak se žije dospělým dětem alkoholiků
Název v anglickém jazyce: How do the adult children of alcoholics live
Klíčová slova: Dospělé děti alkoholiků, rodinné prostředí alkoholika, pití, alkohol, popření, chaos, spoluzávislost, trauma, role
Klíčová slova anglicky: Adult children of alcoholics, the alcoholic family environment, drinking, alcohol, denial, chaos, codependence, trauma, roles
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 12.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
?Téma: Jak se žije dospělým dětem alkoholiků?Teoretickou část vypracuji na základě doporučené literatury, dostupných výzkumů. Obsahem bude popis rodinného systému alkoholika - interakce, kontrola, chaos, role, napětí, stud a současně vliv rodiče alkoholika vývoj osobnosti dítěte - trauma, obranné mechanismy, pocity, emoce, formování identity, odmítnutí.
Výzkumná část bude rozdělena následujícím způsobem:
Výzkumný problém: Jak žijí dospělé děti alkoholiků, které se nestaly alkoholiky?
Co prožívali jako děti a prožívají teď?
Jak vnímají vliv rodiče alkoholika na svůj současný život??Metoda získávání výzkumného vzorku: Použiji metodu záměrného výběru, kdy cíleně vyhledám účastníky výzkumu podle kritéria a tím bude dospělý jedinec, který vyrůstal v prostředí, kde jeden s rodičů byl alkoholik a on sám v současné době alkoholikem není, případně abstinuje.
Metoda získávání dat: S účastníky výzkumu povedu polostrukturované inteview. Rozhovory zachytím na diktafon, provedu transkripci a narativní analýzu.
Seznam odborné literatury
?WOITITZ, J. G. Adult children of alcoholics, Deerfiel Beach: Health Communications, Inc.,1983, 210 s., ISBN-13: 978-1-55874-112-6?BROWN, S. Treating adult children of alcoholics: a developmental perspective, New York: John Wiley & Sonc. Inc. 1988, 333 s., ISBN 0-471-15559-4
RUPPERT, F. Trauma a rodinné konstalace, Praha: Portál, 2008, 238 s., ISBN 978-80-7367-367-3?KŘIVOHLAVÝ,J.Psychologie zdraví,Praha:Portál, 2001, 279 s., ISBN 80-7178-774-4?RUFO, M. Pusť mě, ale neopouštěj!, Praha: Portál, 2009, 142 s., ISBN 978-80-7367-616-2
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Praha: Grada, 2006, 332 s., ISBN 80-247-1362-4
PÖTHE, P. Dítě v ohrožení, Praha: G plus G, 1996, 143 s., ISBN 80-901896-5-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK