Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak úspěšně studovat ve středověku? Analýza pozdně středověkého středověkého traktátu "De modulo studendi"(rkp. Olomouc, VK, M I 357) a edice jeho vybraných částí
Název práce v češtině: Jak úspěšně studovat ve středověku? Analýza pozdně středověkého středověkého traktátu "De modulo studendi"(rkp. Olomouc, VK, M I 357) a edice jeho vybraných částí
Název v anglickém jazyce: How to study successfully in the middle ages? An analysis of the late medieval treatise "De modulo studendi" (ms.Olomouc, RL, M I 357) and an edition of its selected parts
Klíčová slova: středověk, didaktika, studium, univerzita, svobodná umění
Klíčová slova anglicky: Middle Ages, didactic, studies, university, liberal arts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2010
Datum zadání: 25.09.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá doposud nezpracovaným a neprobádaným traktátem De modulo studendi nacházejícím se v rukopise M I 357 (VK Olomouc) původem z kartuziánského kláštera v Olomouci.
V první části práce je probrána obsáhle otázka datace traktátu i rukopisu jako celku, která je pomocí analýzy fyzických charakteristik a vnitrotextových odkazů určena v případě rukopisu jako celku na 50. až 70. léta 15. století, v případě samotného traktátu De modulo studendi na období po roce 1456. V této části je také ukázáno, že medicínská část De modulo studendi je přímo závislá na souboru lékařských receptů Recepta ac consilia medica, který mu v rukopise předchází.
V prostřední části je shrnut a okomentován obsah jednotlivých kapitol traktátu De modulo studendi. Traktát poskytuje obecné rady týkající se studia na univerzitní úrovni, a to jak jednotlivých vědních disciplín, tak správného postupu při učení a ostatních záležitostí správné studijní životosprávy. V závěru je traktát porovnán s jinými podobnými texty. Součástí práce je i edice vybraných částí traktátu.
Traktát De modulo studendi se nevyznačuje velkou uspořádaností pouček, přestože při bližším zkoumání ukazuje promyšlenou strukturu, zajímavý je ale především konkrétností rad, které poskytuje.
Seznam odborné literatury
Aschbach, J., W. Hartl, K. Schrauf, a A. Horawitz. Geschichte Der Wiener Universität: Festschrift Zu Ihrer 500jährigen Gründungsfeier. Geschichte Der Wiener Universität Im Ersten Jahrhundert Ihres Bestehens. Geschichte Der Wiener Universitat: Festschrift Zu Ihrer 500jahrigen Grundungsfeier. Geschichte Der Wiener Universitat Im Ersten Jahrhundert Ihres Bestehens Bd. 1. Verl. der K. und K. Univ., 1865.
Beran, Aleš. “Traktát Magistra Martina O Umění Studovat, Chápat a Dobře Si Pamatovat: Edice Středověkého Traktátu s Úvodem, Překladem a Komentářem (1.-5. Kapitola)”. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav řeckých a latinských studií, 2004.
Boethius, A.M.S., B. de Dacia, and O. Weijers. De Disciplina Scolarium. Brill, 1976.
Boháček, Miroslav, Františék Čáda, a Hans Bernd Harder. Beschreibung Der Mittelalterlichen Handschriften Der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek Von Olmütz. Böhlau, 1994.
Buttimer, C.H. Hugonis De Sancto Victore Didascalicon De Studio Legendi: A Critical Text. Catholic Univ. of America. Studies in Medieval & Renaissance Latin, 1939.
Černušák, Tomáš. “Kartuziánský Klášter v Dolanech (centrum Moderních Myšlenkových Proud\ru 14. Století): Diplomová Práce”. Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta: katedra historie, 1996.
Doležalová, Lucie. “Fugere Artem Memorativam? The Art of Memory in 15th C. Bohemia and Moravia.” Studia Medievalia Bohemica 2 (2010).
Hlaváček, Ivan. “Poznámky Ke Knihovně Kartuziánů v Dolanech v Době Předhusitské.” Studie o Rukopisech, no. 28 (1991): 3–11.
Paetow, L.J. The Arts Course at Medieval Universities: With Special Reference to Grammar and Rhetoric. Brown Reprint Library, 1910.
Reynolds, Suzanne. Medieval Reading: Grammar, Rhetoric and the Classical Text. Cambridge University Press, 2004.
Svatoš, Michal, et al. Dějiny Univerzity Karlovy: 1347/48-1622. Dějiny Univerzity Karlovy: 1348-1990. Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1995. .
Winter, Z. O Životě Na Vysokỳch Školach Pražskỳch: Kulturní Obraz Xv. a Xvi. Století. Novočeská Bibliothéka. Nákl. Matice české, 1899.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK