Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Erasmus Desiderius, Dialogus Ciceronianus - překlad a komentář
Název práce v češtině: Erasmus Desiderius, Dialogus Ciceronianus - překlad a komentář
Název v anglickém jazyce: Erasmus Desiderius, Dialogus Ciceronianus . Translation and Commentary
Klíčová slova: Klíčová slova: Erasmus – Cicero – ciceroniáni – dialogus ciceronianus – latinská stylistika – historie latiny – latina v renesanci – humanistická latina
Klíčová slova anglicky: Key words: Erasmus – Cicero – ciceronians – dialogus ciceronianus – Latin stylistics – history of the Latin language – Renaissance Latin – humanist Latin
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2010
Datum zadání: 25.09.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Svatoš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvodní kapitola práce by měla být zaměřena především na stručný rozbor dialogu a osvětlení Erasmovy literární, resp. i estetické a filozofické koncepce , shrnutí dosavadních diskusí o Erasmových názorech na Cicerona a ciceronianismus.
2. Pozornost je třeba věnovat také problematice překladu prozaického díla, v tomto případě zejména důležitosti výběru takových jazykových prostředků, které odpovídají Erasmově oscilaci mezi přísnou spisovností a kolokviální hravostí.
3. Základním úkolem je překlad uvedeného spisu. Při práci na překladu se soustřeďte na volbu jazykových prostředků tak, aby i v cílovém jazyce byly zachovány stylistické a umělecké hodnoty originálu.
4. V komentáři ( kromě poznámek věcného charakteru) bude vhodné upozornit potenciálního příjemce na jednotlivé jazykové prostředky související s daným žánrem.
Seznam odborné literatury
Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Tom. I, 2. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1971. 726 s.

ERASMUS DESIDERIUS, Ausgewählte Schriften. 2. vyd. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. 633 s.

DELLANEVA, J. (ed.), Ciceronian Controversies, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2007. 336 s.

SABBADINI, R., Storia del Ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell'età della rinascenza, Torino : E. Loescher, 1885. 136 s.

ANGELERI, C. ,Osservazioni critiche al Ciceronianus di Erasmo, A&R 1938 : s. 176-191

GAMBARO, A., Ciceronianus di Erasmo di Rotterdam, Torino: Gheroni, 1950. 56 s.

GOTOFF, H. C., Cicero vs. Ciceronianism in the Ciceronianus, in: ICS 1980 V : s. 163-173

MOST, W. J., Exclusive Ciceronianism. CF 1959 XIII N° 2 : s. 19-26

Erasmus. Ed. by T.A.Dorey. London 1970.

SVATOŠOVI, Michal a Martin, Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha: Vyšehrad 1985.

Kufnerová, Zlata et alii, Překládání a čeština. Jinočany, H + H 1994.

Fišer, Zbyněk, Překlad jako kreativní proces. Brno, Host 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK